LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTRINĖS KURO BALANSO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 26 d. Nr. 1-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 14 dalimi ir atsižvelgdamas į Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktą:

1. Tvirtinu elektrinės kuro balanso formą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytą balansą pildo elektros energijos gamintojai, kurie eksploatuojamos elektrinės elektros energijos gamybos įrenginiuose elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančius ir neatsinaujinančius energijos išteklius, o taip pat elektros energijos gamintojai, kurie atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioje elektrinėje naudoja neatsinaujinančius energijos išteklius elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti;

2.2. elektros energijos gamintojai, gaminantys elektros energiją bendros elektros ir šilumos gamybos įrenginiais, elektrinės kuro balanse nurodo visą bendrai elektros ir šilumos gamybai sunaudotą kuro kiekį;

2.3. elektros energijos gamintojai praėjusio mėnesio elektrinės kuro balansą energetikos įmonei, perkančiai jų pagamintą elektros energiją, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriui pateikia iki kito mėnesio 10 dienos;

2.4. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-57

 

(Elektrinės kuro balanso forma)

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

________________________________________________________________________________

(elektrinės pavadinimas, leidimo gaminti elektros energiją Nr. ir išdavimo data)

________________________________________________________________________________

(adresatai, kuriems siunčiama forma)

 

 

ELEKTRINĖS KURO BALANSAS

 

201____ m. ____________ d.

(sudarymo data)

 

201 m.________________

(veiklos mėnuo)

 

Rodikliai

Matavimo vienetai

 

1. Sunaudota kuro iš viso

t. n. e.

1.1. Atsinaujinantys energijos ištekliai

t. n. e

1.1.1. Biokuras:

t. n. e.

 

1.1.1.1. Dujinis (detalizuoti)

t. n. e.

 

1.1.1.2. Skystasis (detalizuoti)

t. n. e.

 

1.1.1.3. Kietasis (detalizuoti)

t .n. e.

 

1.1.2. Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai (detalizuoti)

t. n. e.

 

 

 

 

1.2. Neatsinaujinantys energijos ištekliai

t. n. e.

1.2.1. Gamtinės dujos

t. n. e.

 

1.2.2. Mazutas

t. n. e.

 

1.2.3. Kiti (detalizuoti)

t. n. e.

 

 

 

 

2. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis, tenkanti bendroms kuro sąnaudoms

%

3. Pagaminta elektros energijos per ataskaitinį mėnesį

kWh

4. Pagaminta šilumos energijos per ataskaitinį mėnesį

kWh

 

5. Pateiktos į elektros tinklus elektros energijos kiekis pagal skaitiklio rodmenis per ataskaitinį mėnesį:

kWh

5.1. Pateiktos į elektros tinklus elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kiekis per ataskaitinį mėnesį

kWh

 

5.2. Pateiktos į elektros tinklus elektros energijos, pagamintos iš neatsinaujinančių energijos išteklių, kiekis per ataskaitinį mėnesį

kWh

 

6. Elektros energijos kiekis, sunaudotas savo reikmėms

kWh

 

 

 

______________________ __________________   __________________________

(atsakingo asmens pareigos)                                  (parašas)                          (vardas ir pavardė, telefono Nr.)

 

 

______________