PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS FINANSAVIMO IŠLAIDŲ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAINŲ NUSTATYMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. T1-13

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 32 punktu ir atsižvelgdama į  VšĮ Plungės  rajono savivaldybės ligoninės 2020 m. sausio 14 d. raštą Nr. V3-24 „Dėl trumpalaikės globos kainos“,  Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:     

1. Patvirtinti Maksimalių socialinės globos paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamų trumpalaikės socialinės globos paslaugos vienam asmeniui per mėnesį kainas:

2.1.senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – 695 Eur;

2.2. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 803 Eur.

3. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T1-245 „Dėl apmokėjimo už socialinės globos paslaugas“ ir jį keitusius sprendimus.

4. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T1-13

 

MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS FINANSAVIMO IŠLAIDŲ DYDŽIŲ

SĄRAŠAS

Eurais

 

Eil. Nr.

Socialinės globos paslaugos pavadinimas

Vaikai

Senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys ir asmenys su negalia

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su sunkia negalia

Su negalia

Su sunkia negalia

1.  

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1000

950

1000

950

2.  

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1000

950

1000

950

3.  

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

800

700

PASTABA. Maksimalūs socialinės globos paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžiai nurodyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir (arba) Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

_________________________________________