LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m.  birželio 30 d. Nr. V-347

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.4.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24;“.

1.2.    Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.5.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86;“.

1.3.    Pakeičiu 6.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.13.     Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinius nurodymus MN SSN 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5;“.

1.4.    Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8.     Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su bitumu ir bitumo gaminiais, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus standarte LST EN 12597 ir apraše TRA BITUMAS 08/14.“.

1.5.    Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su bituminėmis emulsijomis, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus apraše TRA BE 08/15.“.

1.6.    Pakeičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Rišiklio rūšys ir markės, naudojamos atitinkamoms dangų konstrukcijų klasėms priklausomai nuo laukiamų apkrovų

Dangos konstruk-cijos klasė

Asfalto pagrindo sluoksnis

Asfalto apatinis sluoksnis

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

Asfalto viršutinis sluoksnis iš

asfaltbetonio

skaldos ir mastikos asfalto

mastikos asfalto

poringojo asfalto

SV ir I

50/70

(35/50)

PMB 25/55-60

(PMB 45/80-55)

(PMB 10/40-65)

(50/70)

(35/50)

-

-

PMB 25/55-60

(PMB 45/80-55)

20/30

(PMB 25/55-60)

PMB 40/100-65 E

II

50/70

(PMB 45/80-55)

PMB 45/80-55

PMB 45/80-55

(PMB 25/55-60)

20/30

(35/50)

(PMB 45/80-55)

III

PMB 45/80-55

(50/70)

(70/100)

IV

70/100

(50/70)

50/70

70/100

(50/70)

PMB 45/80-55

35/50

-

V

70/100

-

100/150

70/100

PMB 45/80-55

PMB 65/105-50

(70/100)

VI

100/150

70/100

Dviračių, pėsčiųjų takai

100/150

-

Paaiškinimai: - – naudojimas nenumatytas; ( ) – tik ypatingu atveju, kurį nustato užsakovas.“.

 

1.7.    Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39.   Rišikliams taikomi šie dokumentai:

–   standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14;

–   standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15.

Numatomos naudoti rišiklio rūšys ir markės privalo būti nurodomos techninėse specifikacijose.“.

1.8.    Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

3 lentelė. Bituminių emulsijų perpylimo, sandėliavimo ir darbo temperatūros

Rišiklio rūšis

Rišiklio markė

Perpylimo temperatūra °C

Sandėliavimo temperatūra °C

Darbo temperatūra °C

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Polimerais modifikuota bituminė emulsija

C60BP4-S

5

70

5

70

20

70

Bituminė emulsija

C40B5-S

5

70

5

70

20

70

Bituminė emulsija

C60B4-S

5

70

5

70

20

70“.

 

1.9.    Pakeičiu 45 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„– rišikliai – kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal aprašą TRA BITUMAS 08/14;“.

1.10.  Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62.   Iš asfalto mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra neturi viršyti 5 lentelėje nurodytų ribinių verčių. Šios ribinės vertės galioja naudojamam kelių bitumui ir polimerais modifikuotam bitumui pagal aprašą TRA BITUMAS 08/14.“.

1.11.  Pakeičiu 75 punkto antrą pastraipą ir išdėstau ją taip:

„Garantinio termino metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.“.

1.12.  Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

„76. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, darbų priėmimo metu neturi viršyti šių ribinių verčių:

–   magistralinių kelių – 1,5 m/km;

–   krašto kelių – 2,5 m/km;

–   rajoninių kelių – 3,5 m/km;

–   priklausomai nuo panaudotų technologijų ar klojamų sluoksnių kiekio – kitokių verčių, kurios nurodomos papildomose techninėse specifikacijose.

Garantinio termino metu pagal IRI reikalavimus nustatytų dangos nelygumų vertės neturi viršyti šiame punkte nurodytų ribinių verčių daugiau kaip 0,5 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas šių taisyklių 75 punkte nustatytas reikalavimas.“.

1.13.  Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

„98.   SV, I–III dangos konstrukcijos klasėms naudojamos polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S. IV–VI dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S.“.

1.14.  Pakeičiu 16 lentelę ir ją išdėstau taip:

16 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis SV ir I–III dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio savybių

Posluoksnio rūšis ir savybės

Naujas klojamas sluoksnis

Asfalto pagrindo sluoksnis

Asfalto apatinis sluoksnis

Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio

C60BP4-S purškiamas kiekis g/m2

Asfalto pagrindo sluoksnis

n

150–250

250–350

x

f

250–350

250–350

x

t/s

300–400

300–500

x

Asfalto

apatinis sluoksnis

n

-

x

150–250

f

-

250–350

250–350

t/s

-

300–500

250–350

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių ištrupėjimas; x – kai kuriais atvejais galimas variantas; - – variantas neturėtų pasitaikyti.“.

 

1.15.  Pakeičiu 17 lentelę ir ją išdėstau taip:

17 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis IV–VI dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio savybių

Posluoksnio rūšis ir savybės

Naujas klojamas sluoksnis

Asfalto pagrindo sluoksnis

Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio

C40B5-S purškiamas kiekis g/m2

Asfalto pagrindo sluoksnis

n

200–300

200–300

f

300–400

200–300

t/s

350–450

300–400

 

arba C60B4-S purškiamas kiekis g/m2

Asfalto pagrindo sluoksnis

n

135–200

135–200

f

200–270

135–200

t/s

230–300

200–270

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių ištrupėjimas.“.

 

1.16.  Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

„106. Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase).

Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio juostos.“.

1.17.  Pakeičiu 187 punktą ir jį išdėstau taip:

„187. Rišiklio arba regeneruoto rišiklio bandymams galioja apraše TRA BITUMAS 08/14 nurodyti bandymo metodai.“.

1.18.  Pakeičiu 188 punktą ir jį išdėstau taip:

„188. Bituminių emulsijų bandymams galioja apraše TRA BE 08/15 nurodyti bandymo metodai.“.

1.19.  Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

„191. Įrengto sluoksnio storis nustatomas remiantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniais nurodymais MN SSN 15.“

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.16 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Egidijus Skrodenis