LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 4-923 „DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 4-1094

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 34Dėl Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d.  nutarimo Nr. 330Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunktį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.11.2 papunktį ir 2 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Laikinai einantis ekonomikos

ir inovacijų ministro pareigas                                                                            Rimantas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 4-1094

 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija).

2. Departamento veiklos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui (toliau – ministras) pavestoje standartizacijos valdymo srityje, aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą ir siekti nacionalinės standartizacijos institucijos tikslų bei atlikti reikiamas funkcijas.

3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, šiais Lietuvos standartizacijos departamento nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu; juridinio asmens kodas – 188640467, buveinės adresas – Algirdo g. 31, 03219 Vilnius.

5. Departamento lėšų šaltinis yra valstybės biudžeto asignavimai ir kiti valstybės pinigų fondai, kurių lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamento lėšų šaltinis gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

6. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija (išskyrus sprendimų dėl šių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą), kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas.

7. Vieši Departamento pranešimai ir kita informacija skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.lsd.lt). Vieši Departamento pranešimai ir kita informacija taip pat gali būti skelbiami socialinio tinklo „Facebook“ ir kitų socialinių tinklų paskyrose.

8. Departamento nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Departamento veiklos tikslai:

9.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką standartizacijos srityje ir ją įgyvendinti;

9.2. atstovauti nacionaliniams interesams tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje;

9.3. rengti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, skelbti informaciją apie juos, kaupti ir platinti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius.

10. Departamentas atlieka šias funkcijas:

10.1. siekdamas šių Nuostatų 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.1.1. teikia Ministerijai pasiūlymus dėl standartizacijos srities teisės aktų;

10.1.2. nustato tarptautinių standartų, Europos standartų, tarptautinių standartizacijos leidinių, Europos standartizacijos leidinių perėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką;

10.1.3. nustato technikos komitetų sudarymo ir jų darbo organizavimo, suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo technikos komitetuose ir technikos komitetų atstovų atrankos ir dalyvavimo tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų veikloje tvarką;

10.1.4. nustato technikos komiteto atstovų dalyvavimo tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų veikloje atrankos ir finansavimo tvarką;

10.1.5. teikia Europos standartizacijos organizacijoms informaciją apie Lietuvos Respublikoje privalomai taikomus perimtuosius standartus;

10.1.6. teikia rekomendacijas dėl teisės aktuose pateiktų nuorodų į standartus;

10.2. siekdamas šių Nuostatų 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.2.1. atstovauja nacionaliniams interesams standartizacijos klausimais tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose;

10.2.2. dalyvauja Tarptautinės standartizacijos organizacijos (toliau – ISO), Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (toliau – IEC), Europos standartizacijos komiteto (toliau – CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (toliau – CENELEC), Europos telekomunikacijų standartų instituto (toliau – ETSI) (toliau kartu – tarptautinės ir Europos standartizacijos organizacijos) veikloje ir vykdo įsipareigojimus narystės pagrindais;

10.3. siekdamas šių Nuostatų 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.3.1. nustato nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarką;

10.3.2. iš suinteresuotųjų subjektų (viešojo sektoriaus subjektų, ūkio subjektų, vartotojų ir kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovų sudaro technikos komitetus, taip pat sudaro sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims dalyvauti standartizacijoje;

10.3.3. organizuoja nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimą per technikos komitetus;

10.3.4. parengtus nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių projektus siunčia kitoms Europos standartizacijos organizacijoms, nacionalinėms standartizacijos institucijoms ar Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 4 straipsnyje nustatyta tvarka;

10.3.5. planuoja ir koordinuoja visų veiklos sričių standartizacijos darbus, metodiškai jiems vadovauja, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje ir organizuoja šios srities teisės aktų projektų rengimą;

10.3.6. kuria nacionaliniuose standartuose ir nacionaliniuose standartizacijos leidiniuose, perimtuosiuose standartuose ir perimtuosiuose standartizacijos leidiniuose, kurių redakcijos rengiamos lietuvių kalba (toliau kartu – Lietuvos standartai ir standartizacijos leidiniai), vartotinus terminus, atlieka jų ekspertizę, tvarko šiuos terminus duomenų bazėje ir užtikrina jų prieinamumą visuomenei;

10.3.7. parengia metinę darbo programą (toliau – darbo programa), kurioje išdėstyta informacija apie, rengiamus nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius ir informacija apie rengiamas perimtųjų standartų ir perimtųjų standartizacijos leidinių redakcijas lietuvių kalba. Organizuoja ir kontroliuoja darbo programos įgyvendinimą. Informaciją apie parengtą darbo programą skelbia Departamento svetainėje, o pranešimą apie ją pateikia Departamento periodiniame leidinyje;

10.3.8. apie parengtą darbo programą praneša kitoms Europos standartizacijos organizacijoms ir nacionalinėms standartizacijos institucijoms bei Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 3 straipsnyje nustatyta tvarka;

10.3.9. organizuoja perimtųjų standartų ir perimtųjų standartizacijos leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimą;

10.3.10. siekdamas užtikrinti aukštesnį dalyvavimo standartizacijos sistemoje lygį taiko priemones, skatinančias bei palengvinančias mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) prieigą prie standartų ir standartų rengimo proceso;

10.3.11. siekdamas sustiprinti MVĮ dalyvavimą standartizacijos srities veikloje ir padidinti bei palengvinti MVĮ standartų taikymą, keičiasi geriausios praktikos pavyzdžiais su kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis standartizacijos institucijomis;

10.3.12. teikia Europos standartizacijos organizacijoms metines ataskaitas pagal Reglamento  (ES) Nr. 1025/2012 6 straipsnio 3 dalį ir skelbia jas Departamento interneto svetainėje;

10.3.13. leidžia ir platina Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, taip pat platina tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų, kurių narė ji yra, standartus ir standartizacijos leidinius.

11. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. techniškai aptarnauja Standartizacijos tarybą;

11.2. keičiasi informacija apie Lietuvos Respublikos techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus, vadovaudamasis Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.3. valdo ir tvarko Standartizacijos valdymo informacinę sistemą Standartizacijos valdymo informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka;

11.4. fiziniams ir juridiniams asmenims teikia standartų skaityklos paslaugas ir nustato šių paslaugų teikimo tvarką;

11.5. suteikia lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerius ir nustato šios paslaugos teikimo tvarką;

11.6. rengia ir platina Departamento periodinį leidinį (LST biuletenį);

11.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

12. Departamentas, siekdamas šių Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklos tikslų ir atlikdamas šių Nuostatų 10 ir 11 punktuose nurodytas funkcijas, turi teisę:

12.1. žymėti nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius, perimtuosius standartus ir perimtuosius standartizacijos leidinius santrumpa „LST“;

12.2. platinti kitų valstybių nacionalinių standartizacijos institucijų ir kitų standartizacijos organizacijų, kurių narys yra Departamentas arba su kuriomis sudarytos sutartys, standartus ir kitus standartizacijos leidinius;

12.3. leisti ir platinti periodinius leidinius;

12.4. nustatyti Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdus ir kainų nustatymo metodiką;

12.5. gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų apie atliekamus standartizacijos darbus ir kitą informaciją, reikalingą Departamentui šių Nuostatų 10 ir 11 punktuose nurodytoms funkcijoms atlikti;

12.6. prireikus sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, įtraukti į jas suinteresuotųjų subjektų (viešojo sektoriaus subjektų, ūkio subjektų, vartotojų ir kitų nevyriausybinių organizacijų) atstovus (suderinus su šių suinteresuotųjų subjektų vadovais), nustatyti jų sudarymo tvarką ir tvirtinti jų darbo reglamentą;

12.7. organizuoti pagal kompetenciją konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

12.8. dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų komisijų ir (arba) darbo grupių veikloje;

12.9. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, jų padaliniais ir fiziniais asmenimis, taip pat sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su kitų valstybių nacionalinėmis standartizacijos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis standartizacijos klausimais;

12.10. būti Nuostatuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėju;

12.11. kompensuoti technikos komitetų atstovų dalyvavimo išlaidas tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje (darbo grupių ar komitetų veikloje).

13. Departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais metiniais Departamento veiklos planais. Departamento metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Departamento metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Departamento metiniai veiklos planai skelbiami Departamento interneto svetainėje.

15. Departamento veikla reglamentuojama Departamento direktoriaus tvirtinamu darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais.

16. Departamento administracijos struktūrą tvirtina ministras.

17. Departamentui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) iš jų atleidžia ministras.

18. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

19. Departamento direktorius atlieka šias funkcijas:

19.1. organizuoja Departamento darbą taip, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos Departamento funkcijos;

19.2. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja Departamentui arba suteikia įgaliojimus Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Departamentui teisme ir kitose institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis;

19.3. skiria atstovus dalyvauti tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų darbo grupėse ar komisijose;

19.4. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

19.5. priima įsakymus, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus bei kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

19.6. teikia ministrui tvirtinti Departamento administracijos struktūrą;

19.7. tvirtina administracijos padalinių nuostatus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, taip pat tvirtina kitus vidaus administravimo teisės aktus;

19.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Departamento darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, komandiruoja juos atlikti tarnybinių užduočių, skatina juos ir skiria jiems tarnybines nuobaudas, priima sprendimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo, skiria pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

19.9. pasirašo (tvirtina) sutartis (susitarimus), sudaromas (-us) pagal Departamento kompetenciją, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

19.10. valdo Departamentui skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus ir priima sprendimus, susijusius su finansų valdymu, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

19.11. užtikrina racionalų ir taupų Departamento lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.12. atlieka buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijas, numatytas Departamento ir centralizuotos apskaitos įstaigos sutartyje;

19.13. kasmet teikia Ministerijai Departamento metinę veiklos ataskaitą, ministro reikalavimu atsiskaito už Departamento veiklą;

19.14. atlieka kitas įstatymų ar kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

20. Departamento direktorius turi pavaduotoją, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.

21. Departamento direktoriaus pavaduotojas:

21.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamentui pavestų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą Departamento direktoriaus nustatytose administravimo srityse;

21.2. padeda Departamento direktoriui formuoti ir įgyvendinti Departamento tikslus;

21.3. dalyvauja planuojant Departamento veiklą;

21.4. atlieka kitas Departamento direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

22. Nesant Departamento direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas, o šiam laikinai negalint eiti savo pareigų – kitas ministro paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

23. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

24. Departamento vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

25. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Departamento direktorius, o vidaus kontrolę – Departamento direktoriaus paskirti Departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Departamento personalo administravimas ir buhalterinė apskaita organizuojami bei finansinės atskaitomybės dokumentai tvarkomi centralizuotai teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________