VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. liepos 21 d. Nr. VA-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

pakeičiu Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ir 9 punktą išdėstau taip:

9. Prašymą mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti kompetentingam asmeniui. Kai kreipiasi įgaliotas asmuo, turi būti pridedami įgaliojimą patvirtinantys dokumentai. Lietuvoje prašymas teikiamas Lietuvos kompetentingam asmeniui – VMI prie FM adresu: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva; elektroninio pašto adresas MAP.Lithuania@vmi.lt. Prašymas ir jo priedai gali būti atsiunčiami paštu, nurodytu elektroniniu paštu, įteikiami tiesiogiai, asmeniui ar jo atstovui atvykus į VMI prie FM, arba teikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.“

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Artūras Klerauskas