PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASIMO DARBUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-187

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje 2018 m. kovo 22 d. teikimą Nr. S-32, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą  joje išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą  Nr. T1-282 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo tvarkos ir Vietinės rinkliavos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2018m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-187

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASIMO DARBUS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos (toliau – Rinkliava) už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – Leidimas, Leidimai), išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, lengvatas, suteikiamas Rinkliavos mokėtojams, Rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Rinkliava įskaičiuojama į Savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliava galioja tik savivaldybės teritorijoje.

4. Leidimus žemės kasimo darbams išduoda seniūnijų seniūnai arba jų įgalioti asmenys.

5. Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Plungės rajono savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

6. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, neturintys juridinio asmens teisių, norintys atlikti žemės kasimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir privalantys gauti Leidimą, išskyrus šių Nuostatų 10 punkte nurodytus atvejus.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDIS

 

7. Rinkliavos dydis už Leidimų išdavimą: (eurais)

Trukmė

Teritorijos plotas,

kv. m

Teritorija

Kasimo, atitvėrimo ar eismo apribojimo vieta

Važiuojamoji dalis

Šaligatvis, veja

Žalieji plotai

Asfaltbetonio danga

Žvyro danga

Grunto danga

1 para

1

Plungės m. J. Tumo-Vaižganto, S. Dariaus ir S. Girėno, Rietavo, Telšių, Sinagogų, Minijos gatvės ir šalia jų esančios teritorijos

3

1

1

3

1

Plungės rajono savivaldybės seniūnijų vietiniai keliai ir šalia jų esančios teritorijos

2

1

1

2

1

Plungės m. reprezentacinės teritorijos (Vytauto g. bei šalia jos esančios teritorijos, Senamiesčio a. bei šalia esančios teritorijos, Žemaitijos nacionalinio parko teritorija)

6

2

2

6

2

Aikštės, skverai

5

3

3

5

3

Miško parkai

2

1

1

2

1

Neurbanizuotos Plungės rajono savivaldybės teritorijos

2

1

1

2

1

 

7.1. kai kasimo darbų trukmė:

7.1.1. nuo 5 iki 10 parų – rinkliavos dydis didinamas 2 kartus;

7.1.2. nuo 10 iki 20 parų – rinkliavos dydis didinamas 3 kartus;

7.1.3. ilgesnė nei 20 parų – rinkliavos dydis didinamas 4 kartus.

8. Rinkliavos dydis už Leidimų išdavimą apskaičiuojamas pagal statinio statybos darbų technologijos projekte nurodytą žemės darbų laiką, o šio projekto neturint – pagal konkretų laiką, per kurį galima tinkamai atlikti numatytus žemės darbus.

9. Rinkliavos mokėtojui viršijus Leidime nurodytą terminą, kasamos teritorijos plotą arba iš viso negavus Leidimo, Rinkliavos dydis už kiekvieną kasimo darbų, teritorijos atitvėrimo ar eismo apribojimo joje parą didinamas 2 kartus.

10. Esant blogoms meteorologinėms sąlygoms ar atsiradus nenumatytiems atvejams, Rinkliavos mokėtojas raštu kreipiasi į Leidimą išdavusią instituciją dėl Leidimo termino pratęsimo. Jos atstovas ant Leidimo daro atitinkamą žymą, pasirašo bei patvirtina antspaudu. Šiuo atveju papildoma rinkliava neimama.

11. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu Rinkliavos dydį kartą per metus gali indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS LENGVATOS

 

12. Rinkliava nemokama, kai:

12.1 likviduojamos avarijos ar vykdomi darbai Savivaldybės administracijos nurodymu;

12.2. darbai finansuojami iš valstybės ar Savivaldybės biudžetų, labdaros organizacijos, bažnyčios lėšomis;

12.3. statytojas (užsakovas) yra įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios steigėjas ar dalininkas yra Plungės rajono savivaldybės taryba;

12.4. žemės darbai reikalingi savivaldybės funkcijoms vykdyti arba Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomam turtui pagerinti;

12.5. Savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti;

12.6. visu pločiu rekonstruojama gatvė ar jos atkarpa (važiuojamoji dalis, šaligatvis, žalieji plotai) ir kartu joje esantys inžineriniai tinklai;

12.7. kai darbai vykdomi įmonių, įstaigų, organizacijų, akcinių, uždarų akcinių bendrovių, individualių sklypų valdose.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

13. Rinkliava mokama eurais be centų.

14. Rinkliava (įmokos kodas 533XX ) sumokama į Plungės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą. (Pastaba. XX seniūnijos kodas: Alsėdžių 01; Babrungo 02; Kulių 03; Nausodžio 04; Paukštakių 05; Platelių 06; Stalgėnų 07; Šateikių 08; Žemaičių Kalvarijos 09; Žlibinų 10; Plungės miesto 11).

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

15. Sumokėta Rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

15.1. kai sumokėta daugiau negu Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytas Rinkliavos dydis;

15.2. jeigu Leidimas nebuvo išduotas arba nebuvo pradėti darbai, už kuriuos buvo sumokėta rinkliava.

16. Rinkliava arba jos dalis grąžinama per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

17. Rinkliavą jos mokėtojui grąžina Plungės rajono savivaldybės administracija pagal  Rinkliavos mokėtojo prašymą per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.       

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ RINKLIAVOS RINKIMO TVARKOS PAŽEIDIMUS

 

18. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės aktus bei šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________