herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo nr. b1-160 "dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. B1-165

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 32 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, IV skyriumi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a

1. Pakeisti Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-160 „Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti taip (pridedama).

2. Nustatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams 1,26 euro dydžio mokestį už pietus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Stasys Žvinys


 

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 28 d.

sprendimas Nr. B1-160

 

(Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio  30 d.

sprendimo Nr. B1-165

redakcija)

 

ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo mokesčių nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimą.

2. Aprašo tikslas - sudaryti sąlygas organizuoti vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir laiku gauti iš tėvų (globėjų) atlyginimą už vaikų išlaikymą.

 

II. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

3. Vienos dienos maitinimo kaina pagal amžiaus grupes ir maitinimo rūšis:

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vienos dienos maitinimo kaina eurais

Pusryčių

Pietų

Vakarienės

Iš viso

1.

Lopšelio

0,51

0,75

0,44

1,71

2.

Darželio

0,57

0,84

0,50

1,91

 

 

4. Tėvai (globėjai) moka 100 procentų nustatytos 1, 2 arba 3 kartų per dieną maitinimo kainos atlyginimą.

5. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai už vaikų išlaikymą moka 100 procentų nustatytos 1, 2 arba 3 kartų per dieną maitinimo kainos atlyginimą.

6. Kiekvieną mėnesį tėvai (globėjai) ir Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai moka miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose 5,79 eurų, o Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo skyriuose kaimuose 4,34 eurų atlyginimą už kiekvieną į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimtą vaiką. Šios lėšos naudojamos ugdymo priemonėms, medžiagoms, inventoriui įsigyti.

7. Tėvai (globėjai) pasirenka vieną savo vaikų maitinimo variantą arba, informavę auklėtoją, jį pakeičia kitu:

7.1. maitinimas 1 kartą per dieną;

7.2. maitinimas 2 kartus per dieną;

7.3. maitinimas 3 kartus per dieną;

8. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga tėvų prašymą pakeisti vaiko maitinimą kitu variantu tenkina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

9. jei vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būna ne ilgiau kaip 4 val., jis gali būti ir nemaitinamas. Tokiu atveju tėvai (globėjai) moka tik nustatytą 5,79 eurų atlyginimą miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 4,34 eurų atlyginimą Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo skyriuose kaimuose už kiekvieną mėnesį.

 

III. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE LENGVATŲ TAIKYMAS

10. Nuo atlyginimo už vaikų maitinimą atleidžiama:

10.1. vaikų tėvai (globėjai), gaunantys piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (nuo pašalpos skyrimo mėnesio);

10.2. vaikai iš socialinės rizikos šeimų – pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas, nustatant atleidimo nuo mokesčio terminą.

11. Atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

11.1. vaikas (vaikai) turi vieną iš tėvų (globėjų):

11.1.1. kitas miręs (pateikiama mirties liudijimo kopija);

11.1.2. kitas dingęs be žinios (pateikiama teismo sprendimo kopija);

11.1.3. atimtos tėvystės teisės (pateikiama teismo sprendimo kopija); 

11.1.4. vaiką augina vienas iš tėvų (kai vaikui nenustatyta tėvystė).

11.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir iki 24 metų, jei jie mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pateikus šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus);

11.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra moksleivis arba studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);

11.4. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas).

12. Atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 procentų Aprašo 11.1., 11.3., 11.4. papunkčiuose išvardintiems asmenims arba šeimoms, kurių gaunamos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (pagal kas tris mėnesius pateikiamus dokumentus).

13. Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maitinimą neskaičiuojamas šiais atvejais:

13.1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas ir savaitę po ligos (pagal pateisinamus dokumentus);

13.2. tėvų kasmetinių atostogų metu (darbovietės patvirtintas pažymas);

13.3. motinos nėštumo ir gimdymo metu, tėvų mokymosi atostogų metu, (pagal nedarbingumo pažymėjimo kopiją, darbovietės patvirtintas pažymas);

13.4. vasaros (birželio-rugpjūčio) mėnesiais;

13.5. mokinių atostogų metu (jei šeimoje yra mokiniai broliai ar seserys, pateikus prašymą );

13.6. tėvų nemokamų atostogų metu (pagal darbovietės pažymas);

13.7. tėvų ligos metu (pateikus nedarbingumo pažymėjimo kopiją, dirbantiems pagal patentą – parašius prašymą ir pateikus patento kopiją);

13.8. jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą, esant žemesnei nei –20o C oro temperatūrai;

13.9. jei ugdymo įstaiga ar grupė uždaroma remontui;

13.10. tėvų pamaininio darbo ar poilsio dienomis, bet ne daugiau kaip 7 ugdymo įstaigos darbo dienas per mėnesį.

 

IV. PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

14. Dokumentus, pagal kuriuos taikomos lengvatos, tėvai (globėjai) pateikia ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovui priimant vaiką į įstaigą, įgijus teisę į atlyginimo lengvatą, pratęsus pažymos ar kito dokumento galiojimo laiką, vėliau - vieną kartą per metus – iki kiekvienų metų spalio 1 dienos.

15. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. Naujas  atlyginimas nustatomas nuo dokumentų pateikimo datos.

16. Dokumentų galiojimas:

16.1. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma galioja vienerius metus nuo jos išdavimo datos;

16.2. socialinės pašalpos skyrimo pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio ir ne ilgiau kaip tris mėnesius;

16.3. mokymo įstaigų pažymos pateikiamos 2 kartus per metus: rugsėjo ir vasario mėnesį;

17. Pasikeitus aplinkybėms arba pasibaigus teisei į lengvatą, tėvai (globėjai) privalo informuoti apie tai ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovą.

 

V. ATLYGINIMO Mokėjimo terminai

18. Vaiko išlaikymo atlyginimas mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos.

19. Įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ugdytinių sąrašų, jei tėvai (globėjai) be pateisinamų priežasčių laiku nesumoka nustatyto atlyginimo.

20. Įstaigos vadovai pagal kompetenciją taiko visas teisines priemones, užtikrinančias atlyginimo surinkimą.

_______________________