HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-1009 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814) 14.1 ir 27.4 punktais:

T v i r t i n u Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu

Nr. D1-1009 

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJA

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ši Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (toliau – TPD) sprendinių erdvinių duomenų (toliau – TPD erdviniai duomenys), teikiamų į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – Registras) turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.

2. Šia Specifikacija privalo vadovautis teritorijų planavimo organizatoriai, TPD rengėjai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro centrinė registro tvarkymo įstaiga ir kitos Registro tvarkymo įstaigos.

3. Specifikacijoje vartojamos sąvokos:

Atributinių duomenų lentelė – erdvinio objekto charakteristikų lentelė, kurioje vienas erdvinis objektas atitinka vieną įrašą (eilutę). Lentelės stulpeliai nurodo konkrečias teritorijų naudojimo reglamento (režimo) reikšmes, išreikštas tam stulpeliui charakteringais vieningais matavimo vienetais.

Erdvinio objekto kodas – unikalus vienos rūšies erdvinius objektus identifikuojantis kodas.

Linijinis erdvinis objektas – TPD grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas linijiniu grafiniu elementu.

Plotinis erdvinis objektas – TPD grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas plotiniu grafiniu elementu.

Rastrinis brėžinys – LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas teritorijų planavimo dokumento brėžinys, kuriam suteiktas laisvai TPD rengėjų parinktas ar TPD rengimo taisyklėse nustatytas pavadinimas.

Kitos Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013 Nr. 76-3824), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649), Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. TPD erdviniai duomenys turi būti parengti naudojant naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, valstybinius georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ar georeferencinio pagrindo žemėlapius, kurių sąrašas patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-42 „Dėl oficialių žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-793; 2012, Nr. 120-6062) arba naujausius atitinkančius sprendinių detalizaciją topografinius planus pagal TPD rengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

II. REGISTRUI teikiamų TPD ERDVINIŲ DUOMENŲ TURINYS

 

5. Erdviniai duomenys skirstomi pagal teritorijų planavimo lygmenis ir TPD rūšis.

6. TPD erdvinių duomenų turinį sudaro:

6.1. bendrųjų planų erdviniai duomenys:

6.1.1. valstybės lygmens valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.2. savivaldybės lygmens savivaldybės bendrųjų planų erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.3. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų (išskyrus planus, parengtus masteliu M 1:2 000) erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.4. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų, parengtų masteliu M 1:2 000, erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.2. detaliųjų planų erdviniai duomenys (2 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.);

6.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, erdviniai duomenys (3 lentelė. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniai duomenys, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.);

6.4. kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys (4 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.).

7. TPD erdvinių duomenų turinyje aprašomi erdviniai objektai (TPD sprendiniai) ir juos sudarantys grafiniai elementai (plotas, linija, rastras), taip pat jų aprašomoji informacija (atributų pavadinimai ir atributams charakterizuoti taikomi klasifikatoriai, pagal kuriuos erdviniams objektams įrašomos atributų reikšmės, nustatančios teritorijos naudojimo reglamentus.

 

1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+- privaloma viena konkreti reikšmė, ++ - privaloma viena ar kelios reikšmės; G- galima viena ar kelios reikšmės, N- nepildoma )

Naudojimas atvaizdavimui (A)

Valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrieji planai

Savivaldybių bendrieji planai

Savivaldybių dalių bendrieji planai (išskyrus mastelį M1:2000)

Savivaldybių dalių bendrieji planai, mastelis M 1:2000

1.

 

 

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

 

+

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD data

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

 

+

TPD patvirtinusi institucija

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

TPD tvirtinimo data

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Tekstiniai reglamentai

 

+

TPD registro Nr.

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo data

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo numeris, kurį keičia teikiamas dokumentas

 

G

TPD registravimo numeris, kurį detalizuoja dokumentas

 

G

2.

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

 

+

+

+

+

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

+; A

+; A

+; A

N

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

++

++

G - miestų savivaldybių BP

G

N

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

N

G

G

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

++

++

++

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G

G

++

++

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

 

N

G

+ - miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

N

G

 

G

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai nuo žemės paviršiaus

 

N

G

+ - miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

 

N

G

+ - miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas užstatymo tankis

 

N

G

G

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

N

G

G

+

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

+

+

+

+

Aprašymas

 

G

G

G

G

Teritorijos plėtojimo būdas

PLET_BUD

N

G

+ - miestų savivaldybių BP

+

+

3.

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

+

+

+

N

4.

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

2 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+- privaloma viena konkreti reikšmė, ++ - privaloma viena ar kelios reikšmės; G- galima viena ar kelios reikšmės,)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

 

+

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD data

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

 

+

TPD tvirtinimo data

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

TPD tvirtinanti institucija

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Tekstiniai reglamentai

 

+

TPD registro Nr.

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo data

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo numeris, kurį keičia teikiamas dokumentas

 

G

2.

Reglamentinė zona

 

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

++

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

 

+

(G- pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

 

+

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

 

G

(+ - pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

 

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

 

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

 

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

++

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

 

G

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas

 

G

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas

 

G

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

 

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai

 

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, metrai

 

G

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė, metrai

 

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

 

G

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

4.

Statybos linija

Linija

 

 

+

5.

Statybos riba

Linija

 

 

+

6.

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Plotas, ha

 

+

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

 

+

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

 

+

7.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

 

G

8.

Detaliojo plano ar jo dalių brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

3 lentelė. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniai duomenys, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.

Nr.

 

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+- privaloma viena konkreti reikšmė, ++ - privaloma viena ar kelios reikšmės; G- galima viena ar kelios reikšmės,)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

 

+

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD data

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

 

+

TPD tvirtinimo data

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

TPD tvirtinanti institucija

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Tekstiniai reglamentai

 

+

TPD registro Nr.

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo data

 

+ (pildo sistema)

2.

Specialiojo TPD brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

4 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.

Nr.

 

Erdvinis

objektas

 

Grafinis elementas

 

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+- privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ - privaloma viena ar kelios reikšmės; G- galima viena ar kelios reikšmės,)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

 

+

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD data

 

+

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

 

+

TPD tvirtinimo data

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

TPD tvirtinanti institucija

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

 

+ (pildo organizatorius per sistemos formas)

Tekstiniai reglamentai

 

+

TPD registro Nr.

 

+ (pildo sistema)

TPD registravimo data

 

+ (pildo sistema)

2.

Reglamentinė zona

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

++

Užstatymo tipas

UZST_TIP

++

Aprašymas

 

G

3.

Statybos zona

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

+

4.

Suprojektuoti

žemės sklypai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Plotas, ha

 

+

5.

Servitutai

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Tipas

SERV_TIPAS

++

Aprašymas

 

+

6.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

III. ERDVINIAMS OBJEKTAMS TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

 

8. Klasifikatoriai naudojami standartizuotoms TPD erdvinių objektų charakteristikoms (atributams) parinkti. Klasifikatorių reikšmės nurodytos stulpelyje „Erdvinio objekto kodas“. Jei erdviniam objektui aprašyti naudojamos kelios klasifikatoriaus reikšmės, jos atskiriamos simboliu „;“ (kabliataškis). Pirma įrašyta reikšmė yra prioritetinė įgyvendinant sprendinį.

9. Klasifikatoriuose pasirenkamos reikšmės TPD nustatytiems parametrams išreikšti. Jei planavimo užduotyje nurodyta, kad aukštesnio lygmens TPD rengiamas smulkiame mastelyje ir jame turi būti reglamentuojami žemesnio lygmens TP dokumentui būdingi parametrai, tokiu atveju naudojamasi ir šiuos parametrus nusakančiais klasifikatoriais ar atvirkščiai.

 

5 lentelė. Bendrųjų planų erdviniams duomenims taikomas funkcinių zonų klasifikatorius (FUNKC_ZON).

Eil. nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

Stambi detalizacija

Smulki detalizacija

Speciali detalizacija

1

Miškų ir miškingų teritorijų zona:

MI_F

-

-

198/224/182

1.1

Ekosistemų apsaugos miškų zonos

-

MI_E_F

-

153/204/64

1.2

Rekreacinių miškų zonos

-

MI_R_F

-

102/153/90

1.3

Apsauginių miškų zonos

-

MI_A_F

-

164/237/0

1.4

Ūkinių miškų zonos

-

MI_U_F

-

115/179/75

2

Žemės ūkio teritorijų zona:

ZU_F

-

-

133/255/133

2.1

Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona

-

ZU_S_F

-

0/255/0

2.2

Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos

-

ZU_R_F

-

0/255/0

244/248/159

3

Konservacinės teritorijos zona

C_F

-

-

100/255/100

4

Vandenų zona

H_F

-

-

115/223/255

5

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos zonos:

U_F

-

-

255/187/0

5.1

Gyvenamoji zona:

-

U_GG_F

-

255/244/105

5.1.1

Ekstensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_E_F

255/248/185

5.1.2

Mažo užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_M_F

244/248/165

5.1.3

Vidutinio užstatymo intensyvumo zona;

-

-

U_GG_V_F

230/224/120

5.1.4

Intensyvaus užstatymo zona;

-

-

U_GG_I_F

204/189/100

5.2

Centrų zona:

-

U_GC_F

-

185/128/57

5.2.1.

Pagrindinio centro zona;

-

-

U_GC_P_F

133/76/41

5.2.2.

Miesto dalies (rajonų) centro zona;

-

-

U_GC_R_F

173/137/85

5.3

Sodininkų bendrijų zona;

-

U_SB_F

-

183/187/143

5.4

Specializuotų kompleksų zona;

-

U_SK_F

-

237/172/7

5.5

Pramonės ir sandėliavimo zona;

-

U_PS_F

-

199/177/177

5.6

Inžinerinės infrastruktūros zona;

-

U_II_F

-

204/204/204

5.7

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona;

-

U_IK_F

-

238/236/225

5.8

Bendro naudojimo erdvių, želdynų zona:

-

U_BZ_F

-

102/170/98

5.8.1

Intensyviai naudojami želdynai

 

 

U_BZ_I_F

103/148/80

5.8.2

Ekstensyviai naudojami želdynai

 

 

U_BZ_E_F

180/214/159

 

6 lentelė. Funkcinių prioritetų klasifikatorius FUNKC_PR naudojamas patikslinti funkcinių zonų teritorijų naudojimo ypatumus išskiriant prioritetinį naudojimą. Funkcinės zonos pagal teritorijos naudojimo prioritetus gali būti:

Eil. nr.

Reikšmė

 

Erdvinio objekto kodas*

1

Intensyvi konservacija

Ci

2

Pritaikomoji konservacija

Ce

3

Intensyvi rekreacija

Ri

4

Ekstensyvi rekreacija

Re

5

Intensyvus miškų ūkis

Mi

6

Tausojantis miškų ūkis

Mt

7

Intensyvus žemės ūkis

Zi

8

Tausojantis žemės ūkis

Zt

9

Intensyvi žuvininkystė

Vi

10

Tausojanti žuvininkystė

Vt

11

Intensyvi urbanizacija

Ui

12

Ekstensyvi (dispersiška) urbanizacija

Ue

13

Renovacinė (palaikomoji) urbanizacija

Ur

14

Gamybos plėtra

Ug

15

Intensyvi naudingųjų iškasenų eksploatacija

Ni

16

Dispersiška naudingųjų iškasenų eksploatacija

Ne

* gali būti įrašomos kelios erdvinio objekto kodo reikšmės atskiriant jas simboliu „;“ - tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra prioritetinė

 

7 lentelė. Įgyvendinimo prioritetų klasifikatorius PRIORIT naudojamas bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo terminams diferencijuoti.

Eil. nr.

Reikšmė

(Galima diferenciacija pagal maksimalias TPD sprendiniuose nustatomas reikšmes)

Erdvinio objekto kodas

1

Prioritetinė plėtros teritorija

1

2

Neprioritetinė plėtros teritorija

2

 

8 lentelė. Teritorijos plėtojimo būdo klasifikatorius PLET_BUD naudojamas bendrųjų planų sprendiniuose nustatomų urbanizuotų teritorijų funkcinių zonų plėtojimo būdams įvardinti.

Eil. nr.

Reikšmė

 

Erdvinio objekto kodas

1

Saugojimas (konservavimas, restauravimas),

saug

2

Renovacija (atnaujinimas),

ren

3

Modernizavimas; tame tarpe: atgaivinimas (revitalizacija), humanizavimas, regeneracija ir pan.,

mod

4

Konversija (funkcinė ir/ar fizinės struktūros kaita),

konv

5

Nauja plėtra (naujai užstatyti numatytos teritorijos),

nauj

6

Rezervuojama teritorija (teritorijos, rezervuojamos ateities projektams)

rez

7

Status quo (esminiai pokyčiai nenumatomi)

stat

 

9  lentelė. Teritorijos naudojimo tipų klasifikatorius NAUD_TIP.

Nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

1

Miškai ir miškingos teritorijos

MI

198/224/182

2

Neužstatoma žemės ūkio teritorija

ZN

204/255/204

3

Užstatoma žemės ūkio teritorija

ZU

0/255/0

204/153/255

4

Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija

ZR

0/255/0

244/248/159

5

Sodininkų bendrijų teritorija

ZS

244/248/159

180/214/159

6

Gyvenamoji teritorija vienbučių ir dvibučių namų statybai

GV

255/255/204

7

Gyvenamoji teritorija

GG

255/245/117

8

Mišri gyvenamoji teritorija

GM

231/198/3

9

Mišri centro teritorija

GC

153/51/0

10

Socialinės infrastruktūros teritorija

SI

255/115/50

11

Specializuotų kompleksų teritorija

SK

255/153/0

12

Paslaugų teritorija

PA

255/80/80

13

Pramonės ir sandėliavimo teritorija

PR

204/153/255

14

Inžinerinė infrastruktūros teritorija

TI

140/140/140

15

Inžinerinės infrastruktūros koridorius

TK

224/224/224

16

Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija

BZ

51/153/102

17

Vandenys

VA

115/223/255

18

Aikštė

AI

229/112/93

19

Vandenvietė

VV

180/214/159

31/73/125

20

Naudingųjų iškasenų teritorija

NI

0/255|0

64/64/64

 

10 . Pagrindinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius PAGR_PASK, naudojimo būdo klasifikatorius NAUD_BUD, ir užstatymo tipų klasifikatorius UZST_TIP naudojami bendrųjų, detaliųjų ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniams objektams koduoti.

 

10 lentelė. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius – PAGR_PASK.

Nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas*

Spalva (RGB)

1

Žemės ūkio paskirties žemė

Z

255/255/225

2

Miškų ūkio paskirties žemė

M

195/255/194

3

Konservacinės paskirties žemė

C

100/254/100

4

Vandens ūkio paskirties žemė

H

200/194/255

5

Kitos paskirties žemė

KT

255/187/0

* gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „;“ - tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra prioritetinė

 

11 lentelė. Žemės naudojimo būdų klasifikatorius – NAUD_BUD.

Nr.

 

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas*

Skaitinis Erdvinio objekto kodas

Spalva (RGB)

1

 

Mėgėjų sodų žemės sklypai

Z1

3001

244/248/159

180/214/159

2

 

Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

Z5

3002

244/248/159

110/180/110

3

Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių

Z2

301

0/255/0

4

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Z3

302

0/255/0

244/248/159

5

Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Z4

303

204/255/204

 

6

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

M1

304

153/204/64

7

Rekreacinių miškų sklypai

M2

305

146/185/137

8

Apsauginių miškų sklypai

M3

306

164/237/0

9

Ūkinių miškų sklypai

M4

307

115/179/75

10

Gamtinių rezervatų žemės sklypai

C1

326

81/120/72

11

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

C2

313

255/157/113

12

Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai

H1

308

0/255/255

13

Rekreaciniai vandens telkiniai

H2

309

0/194/254

14

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

H3

310

0/143/188

15

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

H4

311

115/223/255

16

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

G1

3271

255/248/165

17

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

G2

3272

231/198/3

18

Visuomeninės paskirties teritorijos

V

315

255/115/50

19

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

P

316

207/125/207

20

Komercinės paskirties objektų teritorijos

K

317

255/80/80

21

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

I1

3181

150/150/150

22

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

I2

3182

217/217/217

23

 

Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos

B

320

110/180/110

24

Naudingųjų iškasenų teritorijos

N

321

187/255/255

25

Rekreacinės teritorijos

R

319

187/255/194

26

Teritorijos krašto apsaugos tikslams

A1

3221

215/215/136

27

 

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos

S

323

222/90/172

28

 

Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams

A2

3222

215/215/136

29

 

Atskirųjų želdynų teritorijos

 

E

 

324

 

76/196/136

* gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „;“ - tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra prioritetinė – pagal ją yra nustatyta spalva senąja metodika rengtuose detaliuosiuose planuose

 

12 lentelė. Teritorijos užstatymo tipų klasifikatorius – UZST_TIP.

Eil. nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas

1

Perimetrinis reguliarus (uždaro plano kvartalai)           

pr_u

2

Perimetrinis reguliarus (nepilnai uždari kvartalai)

pr_a

3

Perimetrinis posesijinis                       

pr_p

4

Perimetrinis centro

pr_c

5

Atskirai stovintys pastatai

ap

6

Miesto vilų

mv

7

Laisvo planavimo

lp

8

Vienbutis ir dvibutis užstatymas

vd

9

Aukštybinis

au

10

Pramonės ir infrastruktūros įmonių kompleksai

ko

11

Kitas

kt

 

13 lentelė. Servitutų tipų klasifikatorius SERV_TIPAS naudojami atitinkamiems parametrams diferencijuoti.

Eil. nr.

Reikšmė

Erdvinio objekto kodas*

1

Servitutas

6

2

Servitutas - teisė svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį žemės sklype

7

3

Kiti servitutai (viešpataujantis daiktas)

91

4

Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas)

92

5

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)

102

6

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)

202

7

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)

103

8

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)

203

9

Kelio servitutas - teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)

104

10

Kelio servitutas - teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)

204

11

Statinių servitutas (viešpataujantis daiktas)

105

12

Statinių servitutas (tarnaujantis daiktas)

205

13

Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)

106

14

Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

206

15

Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)

107

16

Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

207

17

Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)

108

18

Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)

208

19

Servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantis daiktas)

109

20

Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis daiktas)

209

21

Servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus bei objektus (viešpataujantis daiktas)

110

22

Servitutas - teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus bei objektus (tarnaujantis daiktas)

210

23

Servitutas - teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (viešpataujantis daiktas)

111

24

Servitutas - teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis daiktas)

211

25

Servitutas - teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams) (viešpataujantis daiktas)

112

26

Servitutas – teisė ribotai naudotis žemės sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams) (tarnaujantis daiktas)

212

27

Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracinius įrenginius (viešpataujantis daiktas)

113

28

Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracinius įrenginius (tarnaujantis daiktas)

213

29

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)

114

30

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)

115

31

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)

116

32

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas)

117

33

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)

214

* gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „;“

 

IV. PATEIKIAMŲ Į REGISTRĄ ERDVINIŲ DUOMENŲ FORMATAI IR DUOMENŲ SANDARA

 

11. Į Registrą teikiami dviejų tipų (vektoriniai ir rastriniai) TPD erdviniai duomenys 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94:

11.1. vektoriniai TPD erdviniai duomenys perduodami duomenų formato byla, skirta geometrijai ir susietai atributikai saugoti (toliau – SHP byla) arba kompiuterinio projektavimo programų dvejetainiu duomenų formatu, skirtu vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti (toliau – DWG byla);

11.2. rastriniai duomenys perduodami tiff duomenų formato bylomis kartu su tfw bylomis. Rastriniai vaizdai formuojami taikant 300 dpi rezoliuciją.

12. Teikiant TPD erdvinius duomenis DWG byla (14 lentelė. Teikiamos DWG bylos sandara.), klasifikatorių reikšmės erdviniams objektams pagal Specifikacijos antrame skyriuje nurodytą turinį priskiriamos Registro Interneto žemėlapyje, po dwg bylos įkėlimo į Registrą.

 

14 lentelė. Teikiamos DWG bylos sandara.

Grafinis elementas

Erdvinių duomenų

elementas

Atributinio lauko (Layer) reikšmė

DWG bylos pavadinimas

Bendrieji planai (visų lygmenų)

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

bp_riba

bp

Funkcinė zona

Plotas (Hatch)

bp_funkc

Numatomi parengti TPD

Plotas (Hatch)

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

dp_riba

dp

Reglamentinė zona

Plotas (Hatch)

dp_reglam

Statybos zona

Plotas (Hatch)

dp_stat_z

Statybos linija

Linija (LWPolyline)

dp_stat_l

Statybos riba

Linija (LWPolyline)

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas (Hatch)

dp_sklyp

Servitutas

Plotas (Hatch)

dp_servit

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

spec_riba

spec_plan

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas (Hatch)

zemetv_riba

zem_proj

Reglamentinė zona

Plotas (Hatch)

zemetv_reglam

Suformuoti žemės sklypai

Plotas (Hatch)

zemetv_sklyp

Statybos zona

Plotas (Hatch)

zemetv_uzstat_z

Servitutas

Plotas (Hatch)

zemetv_servit

 

13. Teikiant TPD erdvinius duomenis SHP byla (15 lentelė. SHP bylų sandara.), klasifikatorių reikšmės erdviniams objektams pagal Specifikacijos antrame skyriuje nurodytą turinį užpildomos prieš SHP bylų įkėlimą į Registrą.

 

15 lentelė. SHP bylų sandara.

Erdvinis objektas

Grafinis elementas

Atributas

Atributinio lauko pavadinimas

Atributinio lauko para-metrai

SHP bylos pavadinimas

Bendrieji planai (visų lygmenų)

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

PAVAD

Tekstas, 255 ženklai

bp_riba

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

INST

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo pradėti rengti TPD data

PRAD_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

PRAD_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD patvirtinusi institucija

TV_INST

Tekstas, 100 ženklų

TPD tvirtinimo data

TV_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

TV_NR

Tekstas, 20 ženklų

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

TPD registro Nr.

REG_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD registravimo data

REG_DATA

Data, 8 ženklai

TPD registravimo numeris, kurį keičia teikiamas dokumentas

NR_KEIC

Tekstas, 50 ženklų

TPD registravimo numeris, kurį detalizuoja dokumentas

NR_DETAL

Tekstas, 50 ženklų

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

FUNKC_NR

Tekstas, 20 ženklų

bp_funkc

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

Tekstas, 10 ženklų

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

Tekstas, 20 ženklų

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 20 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

MAX_PR_PL

Sveikas skaičius, 4 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas užstatymo tankis

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

Sveikas skaičius, 1 ženklas

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

Teritorijos plėtojimo būdas

PLET_BUD

Tekstas, 4 ženklai

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

NR

Tekstas, 20 ženklų

bp_nauji

Detalieji planai

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

PAVAD

Tekstas, 255 ženklai

dp_riba

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

INST

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo pradėti rengti TPD data

PRAD_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

PRAD_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD patvirtinusi institucija

TV_INST

Tekstas, 100 ženklų

TPD tvirtinimo data

TV_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

TV_NR

Tekstas, 20 ženklų

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

TPD registro Nr.

REG_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD registravimo data

REG_DATA

Data, 8 ženklai

TPD registravimo numeris, kurį keičia teikiamas dokumentas

NR_KEIC

Tekstas, 50 ženklų

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_reglam_z

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

MAX_TU_TAN

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5 ženklai

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Mažiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3 ženklai

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Mažiausias žemės sklypo apželdinimas (priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais)

MIN_APZELD

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MAX_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Mažiausias galimas žemės sklypo plotas, ha

MIN_SKL_PL

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_stat_z

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrais)

MAX_AUK_M

Sveikas skaičius, 5

Didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo (metrais)

MAX_AUK_KA

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausia leistina pastatų absoliutinė altitudė (metrais)

MAX_AB_ALT

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

MAX_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Minimalus leistinas pastatų aukštų skaičius

MIN_AUK_SK

Sveikas skaičius, 3

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Statybos linijos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_l

Statybos ribos

Linija

 

 

 

 

dp_stat_r

Suformuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_sklyp

Plotas (ha)

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

MAX_TANKIS

Sveikas skaičius, 2 ženklai

Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

MAX_INTENS

Skaičius, 1 ženklas po kablelio

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

dp_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus)

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

PAVAD

Tekstas, 255 ženklų

spec_riba

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

INST

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo pradėti rengti TPD data

PRAD_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

PRAD_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD tvirtinimo data

TV_DATA

Data, 8

TPD tvirtinanti institucija

TV_INSTITUC

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

TV_NR

Tekstas, 20 ženklų

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklai

TPD registro Nr.

REG_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD registravimo data

REG_DATA

Data, 8 ženklai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Galiojimo riba

Plotas

TPD pavadinimas

PAVAD

Tekstas, 255ženklų

zemetv_riba

Institucija, priėmusi sprendimą rengti TPD

INST

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo pradėti rengti TPD data

PRAD_DATA

Data, 8 ženklai

Sprendimo pradėti rengti TPD Nr.

PRAD_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD tvirtinimo data

TV_DATA

Data, 8 ženklai

TPD tvirtinanti institucija

TV_INSTITUC

Tekstas, 100 ženklų

Sprendimo tvirtinti TPD Nr.

TV_NR

Tekstas, 20 ženklų

Tekstiniai reglamentai

REGLAMENT

Tekstas, 255 ženklų

TPD registro Nr.

REG_NR

Tekstas, 20 ženklų

TPD registravimo data

REG_DATA

Data, 8 ženklai

Reglamentinė zona

 

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_reglam

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

Tekstas, 50 ženklų

Žemės naudojimo būdai

NAUD_BUD

Tekstas, 50 ženklų

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

Suprojektuoti žemės sklypai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_sklyp

Plotas, ha

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Statybos zona

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_stat_z

Užstatymo tipas

UZST_TIP

Tekstas, 50 ženklų

Servitutai

Plotas

 

Numeris TP dokumente

NR

Tekstas, 20 ženklų

zemetv_servit

Tipas

SERV_TIPAS

Tekstas, 50 ženklų

Aprašymas

APRASYM

Tekstas, 255 ženklų

 

V. TPD ERDVINIŲ DUOMENŲ TIKRINIMO TAISYKLĖS

 

14. TPD rengėjų pateikiami į TPDR vektoriniai erdviniai duomenys turi atitikti erdvinių objektų geometrijos sąryšių taisykles (16 lentelė. Geometrijos sąryšių taisyklės.).

 

16 lentelė. Geometrijos sąryšių taisyklės.

Erdviniai objektai

Sąryšis

Erdviniai objektai

Visi

Turi patekti į vidų

Galiojimo riba

Visi

Vienarūšiai neturi persidengti tarpusavyje

 

Funkcinės ir reglamentinės zonos

Tarp gretimų zonų neturi būti tarpų – plotus ribojančios kraštinės turi sutapti

 

Statybos zona

Tarp gretimų zonų neturi būti tarpų – plotus ribojančios kraštinės turi sutapti

 

Statybos zona

Turi patekti į vidų

Reglamentinė zona*

Statybos linija

Turi sutapti su išorine riba

Statybos zona

Statybos riba

Turi sutapti su išorine riba

Statybos zona

Statybos linija

Pabaigos arba pradžios taškai turi sutapti su pabaigos arba pradžios taškais

Statybos riba

Statybos riba

Pabaigos arba pradžios taškai turi sutapti su pabaigos arba pradžios taškais

Statybos linija

Suprojektuotas žemės sklypas

Tarp gretimų zonų neturi būti tarpų – plotus ribojančios kraštinės turi sutapti

 

Suprojektuotas žemės sklypas

Turi patekti į vidų

Reglamentinė zona*

Servitutas

Turi patekti į vidų

Suformuotas žemės sklypas

* - išskyrus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinius

15. Pateikiamų į TPDR to paties lygmens TPD galiojimo ribos gali persidengti, jei taip nustatyta sprendime dėl TPD rengimo pradžios. Persidengiančioje teritorijoje naujesnio TPD sprendiniai keičia senesnio TPD sprendinius.

16. Pateikiamų į TPDR skirtingų lygmenų ir rūšių TPD galiojimo ribos gali persidengti. Aukštesnio lygmens TPD sprendinius patikslina žemesnio lygmens TPD sprendiniai. Žemesnio lygmens TPD negali keisti aukštesnio lygmens TPD sprendinių.

17. TPDR objektas išreiškiamas erdviniu objektu jį priskiriant atitinkamai bylai ir užpildant atributinių duomenų lentelę.

18. TPDR erdvinis objektas gali būti vaizduojamas linijiniais arba plotiniais grafiniais elementais.

19. Linijiniai erdvinai objektai formuojami laikantis šių taisyklių:

19.1. tarpusavyje prasilenkiančius TPDR objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi prasilenkti (neformuojant papildomos viršūnės);

19.2. tarpusavyje susijungusius TPDR objektus išreiškiantys linijiniai erdviniai objektai turi susijungti vienas su kitu;

19.3. linijinis erdvinis objektas gali jungtis prie kito linijinio erdvinio objekto bet kurioje vietoje, neformuojant papildomos viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto;

19.4. jei linijinio erdvinio objekto viršūnė sutampa su kitu erdviniu objektu, viršūnės koordinatės turi sutapti su kito erdvinio objekto koordinatėmis.

20. Plotinį erdvinį objektą išreiškia uždara geometrinė figūra – poligonas.

 

vI. baigiamosios nuostatos

 

21. Ginčai dėl Specifikacijos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________