LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2009 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-60 „DĖL ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS ADOC-V1.0 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 28 d. Nr. VE-6

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0,  patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ (su visais pakeitimais):

1.1  Pakeičiu 14 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja,                              Daiva Lukšaitė

laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio
dokumento specifikacijos ADOC-V1.0

14  priedas

 

 

 

ELEKTRONINIAMS PARAŠAMS FORMUOTI NAUDOJAMI ALGORITMAI

 

Elektroniniams parašams formuoti gali būti naudojami tik šie algoritmai:

 

Algoritmas

Identifikatorius

Santraukos sudarymas (angl. „Digest“)

SHA256

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

Kodavimas (angl. „Encoding“)

Base64

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

Pasirašymas (angl. „Signature“)

RSAwithSHA256

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

ecdsa-sha256

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#ecdsa-sha256

Kanonizavimas (angl. „Canonicalization“)

Canonical XML 1.0 (omits comments)

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

Canonical XML 1.0 with Comments

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments

Canonical XML 1.1 (omits comments)

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

Canonical XML 1.1 with Comments

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments

Transformavimas (angl. „Transform“)

XPath

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116

Base64

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

 

__________________

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio

dokumento specifikacijos ADOC-V1.0

16  priedas

 

ATSKIRŲ METADUOMENŲ ELEMENTŲ PASIRAŠYMO PAVYZDYS

 

Elektroninio parašo rinkmenoje esančios nuorodos (elemento <ds:Reference>), nurodančios į pasirašomą XML elementą (su atributo ID reikšme „viza_1“), esančio pasirašomųjų metaduomenų rinkmenoje metadata/signableMetadata.xml, pavyzdys:

 

<Reference URI="metadata/signableMetadata.xml">

<Transforms>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">

<XPath>ancestor-or-self::*[@ID='viza_1']</XPath>

</Transform>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

</Transforms>

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>

<DigestValue> laLx7bCKdhILgs7HyTykd2GGOfBL6sfSrrotwDnUNxU=</DigestValue>

</Reference>

 

 

 

 

__________________