LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2019 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1719

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2019 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2019 metų biudžetą – 4 455 495 tūkst. eurų pajamų, 4 043 431 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 412 064 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų pinigines įplaukas ir išlaidas (2 priedas) bei 171 200 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2019 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,36 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokos tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 342 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,11 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 107 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 1 882 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 75 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 75 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 136,2 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2019 metais skirti 1 722 112 tūkst. eurų, iš jų 2 385 tūkst. eurų – 2017 metų įsiskolinimui padengti.

 

6 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš kitų šaltinių.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2019 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2019 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Eur

1. Pajamos

4 455 495

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

311 271

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 344 979

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

66 230

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

3

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 765

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

1 719 727

1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

1 719 727

1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

11 520

1.8. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.9. Iš pensijų fondų  grąžintos lėšos

0

2. Išlaidos

4 043 431

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

3 111 672

2.2. Ligos socialiniam draudimui

332 857

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

344 081

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

144 063

2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

144 063

2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

30 104

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

1 000

2.8. Veiklos sąnaudos

79 654

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

74 572

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

5 000

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

82

3. Einamųjų metų rezultatas

412 064

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2019 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2019 METŲ PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

502 938

1.1. Įprastinė Fondo veikla

502 938

1.1.1. Pinigų įplaukos

4 572 339

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

310 171

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

244 007

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

29 809

1.1.1.1.6. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

35 222

1.1.1.1.6.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

30 701

1.1.1.1.6.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

4 521

1.1.1.1.7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

49

1.1.1.1.8. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 084

1.1.1.1.8.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

755

1.1.1.1.8.2. Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis

181

1.1.1.1.8.3. Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

148

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos socialiniam draudimui

2 338 868

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

1 630 943

1.1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

389 172

1.1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

318 753

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

70 639

1.1.1.3.1. Pensijų socialiniam draudimui

47 970

1.1.1.3.2. Ligos socialiniam draudimui

12 547

1.1.1.3.3. Motinystės socialiniam draudimui

9 389

1.1.1.3.4. Nedarbo socialiniam draudimui

733

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

3

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 412

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

1 722 112

1.1.1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

1 722 112

1.1.1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų

12 134

įplaukos

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas

7 791

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

478

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

2 445

1.1.1.7.1.4. Kitos kompensavimo sumos

4 868

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

4 343

1.1.1.8. Iš Rezervo fondo gautos lėšos

0

1.1.1.9. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.1.1.10. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

117 000

1.1.2. Pinigų išlaidos

-4 069 401

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

-3 110 927

1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

-332 168

1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

-343 705

1.1.2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

-143 594

1.1.2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

-143 594

1.1.2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

1.1.2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

-30 054

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

-34 300

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

-74 653

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

0

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

2 180 557

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

320 858

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

1 442 201

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

269 377

1.2.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

100 011

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

24 055

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

24 055

1.2.1.7. Kitos piniginės įplaukos

0

1.2.2. Piniginės išlaidos

-2 180 557

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

-320 858

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

-1 442 201

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

-269 377

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų

-100 011

kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

-24 055

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

-24 055

1.2.2.7. Kitos piniginės išlaidos

0

2. Investicinė veikla

-4 806

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

-2 719

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

-2 309

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

222

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

498 132

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

 

5.1. Metų pradžioje

396 135

5.1.1. Rezervinio fondo lėšos

0

5.1.2. Kitos lėšos

0

5.2. Pokytis

498 132

5.2.1. Rezervinio fondo lėšų

0

5.2.2. Kitų lėšų

0

5.3. Metų pabaigoje

894 267

5.3.1. Rezervinio fondo lėšos

224 935

5.3.2. Kitos lėšos

669 332

6. Kasos apyvartos lėšos

171 200