VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2010 M. GEGUŽĖS 14 D. VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. 1-62 „DĖL SKUBAUS KEITIMOSI INFORMACIJA APIE PAVOJINGUS VARTOTOJAMS GAMINIUS

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 2 d. Nr. 1-1 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324; 2004, Nr. 25-757; 2012, Nr. 132-6663) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) 12 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 438 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 35-1306), atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą 2010/15/ES, kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos, nustatytos pagal Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal šios direktyvos 11 straipsnį, naudojimosi gairės (OJ 2010 L 22, p. 1) bei siekdamas, jog informacija apie pavojingus vartotojams gaminius būtų perduota kuo skubiau, p a k e i č i u 2010 m. gegužės 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-62 patvirtintų Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius taisykles:

1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Taisyklės nustato Tarnybos (RAPEX ryšių palaikymo institucija), Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Lietuvos Respublikos ginklų prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei kitų institucijų, atsakingų už vartotojams skirtų gaminių saugos stebėseną ir rinkos priežiūrą (toliau – rinkos priežiūros institucijos) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), kaip institucijos, atsakingos už ES išorės sienų kontrolę keitimąsi informacija apie prevencines ir ribojamąsias priemones, kurių imamasi dėl pavojų vartotojų sveikatai ir saugai keliančių vartotojams skirtų gaminių“.

2. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Tarnyba, gavusi Europos Komisijos pateiktą pranešimą apie pavojingą gaminį, ne vėliau kaip per 5 dienas elektronine laikmena pagal kompetenciją informuoja rinkos priežiūros instituciją ir Muitinės departamentą, išsiųsdama gauto pranešimo originalą su priedais, nurodant prekės kategoriją“.

3. Išdėstau 49 punktą taip:

49. Tarnyba interneto svetainėje www.vartotojoteises.lt pateikia nuorodą į Europos Komisijos interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie Europos Sąjungos šalių narių pranešimus apie pavojingus gaminius RAPEX sistemoje ir apie priemones, kurių imtasi dėl tokio pavojaus. Visuomenei teikiama informacija – tai RAPEX pranešimo santrauka, kurioje pateikti šie duomenys: informacija apie gaminio identifikaciją, apie pavojų ir priemones, kurių imtasi rizikai išvengti arba ją apriboti“.

4. Išdėstau 66 punktą taip:

66. Tarnyba, esant poreikiui, rinkos priežiūros institucijoms pagal kompetenciją pateikia Europos Komisijos pateiktų atsiliepimų suvestines“.

5. Išdėstau 68 punktą taip:

68. Rinkos priežiūros institucijos ir Muitinės departamentas Tarnybai informaciją apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius teikia elektroniniu paštu rapex@vvtat.lt “.

 

 

Direktorius                                                                                          Feliksas Petrauskas