LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2566

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau nauju 341 punktu:

341. Dipyanonas (Dipyanone, 4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one)*.“

1.2. Buvusius 341 ir 342 punktus laikau atitinkamai 342 ir 343 punktais.

1.3. Papildau 962 punktu:

962. Protonitazenas (Protonitazene, N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine)*.“

1.4. Papildau 991 punktu:

991. 4-(trifluoromethyl) U-47700 (N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Papildau 91 punktu:

91. Bretazenilas (Bretazenil, 1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate)*.“

2.2. Papildau nauju 122 punktu:

122. 1cP-AL-LAD (4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.“

2.3. Buvusį 122 punktą laikau 123 punktu.

2.4. Papildau nauju 231 punktu:

231. Efinazonas (Ephinazone, 2-ethyl-3-phenylquinazolin-4(3H)-one)*.“

2.5. Buvusį 231 punktą laikau 232 punktu.

2.6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) aliloksi-, alkil-, 4-alkiltio-, alkoksi-, halogen-, 4-haloalkil-,
4-haloalkiltio-, 2-metilaliloksi-, 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil-,  fenil-, 2-metoksifenil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; 2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino, 2-iminooksazolidin-, 2-aminooksazolin- arba pirolidin-2-ono žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alil-, alkil-, benzil-, cikloalkil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, karbamoilmetil-, 2-metoksietil-,
2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino, piperidino, morfolino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.7. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Triptamino ir triptamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino arba 2-(benzo[b]furan-3-il)etanamino dariniai (išskyrus Triptaminą ir Serotoniną), turintys (arba neturintys) halogen-, hidroksi-, metilendioksi- arba metoksi- radikalų 4-oje arba (ir)
5-oje indolo arba benzo[b]furano žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje; metilen- radikalą jungiantį 1-ąjį etanamino anglies atomą su 4-uoju indolo žiedo anglies atomu; alil-, alkil-, dialkilaminokarbonilalkil-, butan-1,4-diil-, ciklopropil- radikalų amino grupėje; 1-etil-, 1-metil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Papildau nauju 21 punktu:

21. Deschloroklotizolamas (Deschloroclotizolam, 2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)*.“

3.2. Buvusį 21 punktą laikau 22 punktu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys