LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. D1-489

Vilnius

 

 

1.  Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), ir 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimu 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL 2014 L 370, p. 44), p a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

5.2. biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

5.3. gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

5.4. iš dalies stabilizuotos atliekos – atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo išlieka pavojingos ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu gali patekti į aplinką;

5.5. įmonė – Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, ūkininkai, kurių ūkiai vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymu įregistruoti Ūkininkų ūkio registre;

5.6. kietinimas – fizinio atliekų būvio keitimas naudojant priedus, bet nepakeičiant tų atliekų cheminių savybių;

5.7. pavojingoji medžiaga – medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijus;

5.8. pereinamieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas taip pat šių metalų junginiai;

5.9. polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 473 „Dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžti PCB;

5.10. produktų platintojas – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), ir kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;

5.11. stabilizavimas – atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo mažinimas, kol pavojingosios atliekos tampa nepavojingosiomis;

5.12. sunkieji metalai – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami stibis, arsenas, kadmis, chromas (VI), varis, švinas, gyvsidabris, nikelis, selenas, telūras, talis ir alavas, taip pat šių metalų junginiai;

5.13. žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;

5.14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.“;

1.2. pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

„75. Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis.“

1.3. pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

„77. Identifikuojant pavojingąsias atliekas, reikia vadovautis : 1 Priedo 2 punktu.“

1.4.    pripažįstu netekusiais galios 80 ir 81 punktus;

1.5. pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

„110. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos negali viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.“;

1.6. pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

„111. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija Reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytas koncentracijas.“;

1.7.    pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.8.    pripažįstu netekusiu galios 2 priedą;

1.9.    pripažįstu netekusiu galios 3 priedą;

1.10.  pakeičiu 12 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1357/2014 (OL 2014 L 365, p. 89);“;

1.11.  papildau 12 priedą 9 punktu:

„9. 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL 2014 L 370, p. 44).“;

2.  Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas


 

Atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

I. VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

 

1.  Atliekų pavojingųjų savybių vertinimas

Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.

 

2.    Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms

2.1. Visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnis.

2.2. Jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:

2.2.1.   atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.2.2.   pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede arba, jei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008 nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnio nuostatas dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis.

2.2.3.   atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms.

2.2.4.   reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos grynųjų metalo lydiniams (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinių atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*).

2.2.5.   jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:

2.2.5.1.  1.1.3.1. su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos.

2.2.5.2.  1.1.3.2. su mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos.

2.2.6. Šiuo metodu įvertinus atliekų pavojingąsias savybes, joms turėtų būti atitinkamai priskirtas pavojingųjų arba nepavojingųjų atliekų kodas iš šio sąrašo.

2.3. Visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.

 

II. ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

3.  Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:

3.1. Nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų.

3.2. Jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai.

3.3. Jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių.

3.4. Jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).

 

III. SĄRAŠO SKYRIAI

 

01

Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02

Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03

Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04

Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05

Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos

06

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07

Organinių cheminių procesų atliekos

08

Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09

Fotografijos pramonės atliekos

10

Terminių procesų atliekos

11

Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12

Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13

Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

14

Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

15

Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16

Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos

17

Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18

Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19

Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20

Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

 

IV. ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

 

01

 

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

 

01 01

 

mineralų kasybos atliekos

 

01 01 01

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

 

01 01 02

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

 

01 03

 

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

01 03 04*

 

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

 

01 03 05*

 

kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 03 06

 

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

 

01 03 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų

 

01 03 08

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

 

01 03 09

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10

 

01 03 10*

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07

 

01 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

01 04

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

 

01 04 07*

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 04 08

 

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 09

 

smėlio ir molio atliekos

 

01 04 10

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 11

 

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 12

 

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

 

01 04 13

 

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

01 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

01 05

 

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

 

01 05 04

 

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

 

01 05 05*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

 

01 05 06*

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

01 05 07

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

01 05 08

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

01 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02

 

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

 

02 01

 

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

 

02 01 01

 

plovimo ir valymo dumblas

 

02 01 02

 

gyvūnų audinių atliekos

 

02 01 03

 

augalų audinių atliekos

 

02 01 04

 

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

 

02 01 06

 

gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje

 

02 01 07

 

miškininkystės atliekos

 

02 01 08*

 

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

02 01 09

 

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

 

02 01 10

 

metalų atliekos

 

02 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 02

 

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

 

02 02 01

 

plovimo ir valymo dumblas

 

02 02 02

 

gyvūnų gyvulių audinių atliekos

 

02 02 03

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 02 04

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 03

 

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;

 

02 03 01

 

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

 

02 03 02

 

konservantų atliekos

 

02 03 03

 

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

 

02 03 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 03 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 04

 

cukraus gamybos atliekos

 

02 04 01

 

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

 

02 04 02

 

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

 

02 04 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 05

 

pieno pramonės atliekos

 

02 05 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 05 02

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 06

 

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

 

02 06 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 06 02

 

konservantų atliekos

 

02 06 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

02 07

 

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

 

02 07 01

 

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

 

02 07 02

 

spirito distiliavimo atliekos

 

02 07 03

 

cheminio apdorojimo atliekos

 

02 07 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

02 07 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

02 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

03

 

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

 

03 01

 

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

 

03 01 01

 

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

 

03 01 04*

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

03 01 05

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

 

03 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

03 02

 

medienos konservavimo atliekos

 

03 02 01*

 

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

 

03 02 02*

 

organiniai chlorintieji medienos konservantai

 

03 02 03*

 

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

 

03 02 04*

 

neorganiniai medienos konservantai

 

03 02 05*

 

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

03 02 99

 

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

 

03 03

 

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

 

03 03 01

 

medžio žievės ir medienos atliekos

 

03 03 02

 

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

 

03 03 05

 

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

 

03 03 07

 

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

 

03 03 08

 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

 

03 03 09

 

kalkių dumblo atliekos

 

03 03 10

 

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

 

03 03 11

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

 

03 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

04

 

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

04 01

 

odos ir kailių pramonės atliekos

 

04 01 01

 

kaišos (mėzdros) ir kalkinio atskyrimo atliekos

 

04 01 02

 

atliekos po apdorojimo kalkėmis

 

04 01 03*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių

 

04 01 04

 

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

 

04 01 05

 

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

 

04 01 06

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

 

04 01 07

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

 

04 01 08

 

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

 

04 01 09

 

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

 

04 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

04 02

 

tekstilės pramonės atliekos

 

04 02 09

 

sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos

 

04 02 10

 

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

 

04 02 14*

 

apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

 

04 02 15

 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

 

04 02 16*

 

dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

04 02 17

 

dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

 

04 02 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

04 02 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

 

04 02 21

 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

04 02 22

 

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

04 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05

 

NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS

 

05 01

 

naftos valymo atliekos

 

05 01 02*

 

druskos šalinimo dumblas

 

05 01 03*

 

rezervuarų dugno dumblas

 

05 01 04*

 

rūgštinis alkilinis dumblas

 

05 01 05*

 

išsiliejusi nafta

 

05 01 06*

 

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

 

05 01 07*

 

rūgštieji gudronai

 

05 01 08*

 

kiti gudronai

 

05 01 09*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

05 01 10

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

 

05 01 11*

 

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

 

05 01 12*

 

alyva, kurioje yra rūgščių

 

05 01 13

 

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

 

05 01 14

 

aušinimo bokštų atliekos

 

05 01 15*

 

panaudotas filtrų molis

 

05 01 16

 

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

 

05 01 17

 

bitumas

 

05 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05 06

 

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

 

05 06 01*

 

rūgštieji gudronai

 

05 06 03*

 

kiti gudronai

 

05 06 04

 

aušinimo bokštų atliekos

 

05 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

05 07

 

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

 

05 07 01*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

05 07 02

 

atliekos, kuriose yra sieros

 

05 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06

 

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

06 01

 

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

06 01 01*

 

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

 

06 01 02*

 

druskos rūgštis

 

06 01 03*

 

vandenilio fluoridas

 

06 01 04*

 

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

 

06 01 05*

 

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

 

06 01 06*

 

kitos rūgštys

 

06 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 02

 

šarminių tirpalų GMTN atliekos

 

06 02 01*

 

kalcio hidroksidas

 

06 02 03*

 

amonio hidroksidas

 

06 02 04*

 

natrio ir kalio hidroksidas

 

06 02 05*

 

kiti šarmai

 

06 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 03

 

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

 

06 03 11*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

 

06 03 13*

 

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

06 03 14

 

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

 

06 03 15*

 

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

06 03 16

 

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

 

06 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 04

 

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

 

06 04 03*

 

atliekos, kuriose yra arseno

 

06 04 04*

 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

06 04 05*

 

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

 

06 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

06 05 02*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

06 05 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

 

06 06

 

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

 

06 06 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

 

06 06 03

 

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

 

06 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 07

 

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

 

06 07 01*

 

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

 

06 07 02*

 

chloro gamybos aktyvintosios anglys

 

06 07 03*

 

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

 

06 07 04*

 

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

 

06 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 08

 

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

 

06 08 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų

 

06 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 09

 

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

 

06 09 02

 

fosfitinis šlakas

 

06 09 03*

 

reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

06 09 04

 

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

 

06 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 10

 

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

 

06 10 02*

 

atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

06 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 11

 

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

 

06 11 01

 

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

 

06 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

06 13

 

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

 

06 13 01*

 

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

 

06 13 02*

 

panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)

 

06 13 03

 

dujų suodžiai

 

06 13 04*

 

asbesto apdorojimo atliekos

 

06 13 05*

 

suodžiai

 

06 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07

 

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

07 01

 

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

 

07 01 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 01 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 01 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 01 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 01 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 01 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 01 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

 

07 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 02

 

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

 

07 02 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 02 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 02 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 02 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 02 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 02 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 02 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

 

07 02 13

 

plastikų atliekos

 

07 02 14*

 

priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

07 02 15

 

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

 

07 02 16*

 

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

 

07 02 17

 

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

 

07 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 03

 

organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)

 

07 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 03 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 03 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 03 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 03 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 03 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 03 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

 

07 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 04

 

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos

 

07 04 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 04 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 04 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 04 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 04 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 04 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 04 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

 

07 04 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

07 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 05

 

medikamentų GMTN atliekos

 

07 05 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 05 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 05 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 05 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 05 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 05 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 05 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

 

07 05 13*

 

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

07 05 14

 

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

 

07 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 06

 

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

 

07 06 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 06 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 06 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 06 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 06 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 06 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 06 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

 

07 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

07 07

 

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

 

07 07 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 03*

 

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 04*

 

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

07 07 07*

 

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 07 08*

 

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

07 07 09*

 

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 07 10*

 

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

07 07 11*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

07 07 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

 

07 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08

 

DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

 

08 01

 

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

 

08 01 11*

 

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

08 01 12

 

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

 

08 01 13*

 

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 14

 

dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13

 

08 01 15*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 16

 

vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15

 

08 01 17*

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 18

 

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

 

08 01 19*

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 01 20

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

 

08 01 21*

 

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

 

08 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 02

 

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

 

08 02 01

 

dangos miltelių atliekos

 

08 02 02

 

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

 

08 02 03

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

 

08 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 03

 

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

 

08 03 07

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

 

08 03 08

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

 

08 03 12*

 

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 13

 

dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12

 

08 03 14*

 

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 15

 

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

 

08 03 16*

 

ėsdinimo tirpalų atliekos

 

08 03 17*

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

08 03 18

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

 

08 03 19*

 

dispersinė alyva

 

08 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 04

 

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

 

08 04 09*

 

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

 

08 04 10

 

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

 

08 04 11*

 

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 12

 

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

 

08 04 13*

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 14

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

 

08 04 15*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

 

08 04 16

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15

 

08 04 17*

 

kanifolijos alyva

 

08 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

08 05

 

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

 

08 05 01*

 

izocianatų atliekos

 

09

 

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

 

09 01

 

fotografijos pramonės atliekos

 

09 01 01*

 

vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai

 

09 01 02*

 

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

 

09 01 03*

 

ryškalų tirpalai su tirpikliais

 

09 01 04*

 

fiksažo tirpalai

 

09 01 05*

 

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai

 

09 01 06*

 

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

 

09 01 07

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

 

09 01 08

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

 

09 01 10

 

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

 

09 01 11*

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

 

09 01 12

 

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11

 

09 01 13*

 

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

 

09 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10

 

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

 

10 01

 

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

 

10 01 01

 

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

 

10 01 02

 

lakieji akmens anglių pelenai

 

10 01 03

 

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

 

10 01 04*

 

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

 

10 01 05

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

 

10 01 07

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

 

10 01 09*

 

sieros rūgštis

 

10 01 13*

 

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

 

10 01 14*

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 15

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

 

10 01 16*

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 17

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

 

10 01 18*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 19

 

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

 

10 01 20*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

10 01 21

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

 

10 01 22*

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

10 01 23

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

 

10 01 24

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

 

10 01 25

 

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

 

10 01 26

 

aušinimo vandens valymo atliekos

 

10 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 02

 

geležies ir plieno pramonės atliekos

 

10 02 01

 

šlako apdorojimo atliekos

 

10 02 02

 

neapdorotas šlakas

 

10 02 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 02 08

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

 

10 02 10

 

antrinės nuodegos

 

10 02 11*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 02 12

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

 

10 02 13*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 02 14

 

dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13

 

10 02 15

 

kitas dumblas ir filtrų papločiai

 

10 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 03

 

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

 

10 03 02

 

anodų atliekos

 

10 03 04*

 

pirminio lydymo šlakas

 

10 03 05

 

aliuminio atliekos

 

10 03 08*

 

antrinio lydymo druskų šlakas

 

10 03 09*

 

antrinio lydymo juodosios nuodegos

 

10 03 15*

 

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 03 16

 

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

 

10 03 17*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

10 03 18

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos10 03 17

 

10 03 19*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 20

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

 

10 03 21*

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 22

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

 

10 03 23*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 24

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

 

10 03 25*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 26

 

dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25

 

10 03 27*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 03 28

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

 

10 03 29*

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 03 30

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

 

10 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 04

 

švino terminės metalurgijos atliekos

 

10 04 01*

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 04 02*

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 04 03*

 

kalcio arsenatas

 

10 04 04*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 04 05*

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 04 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 04 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 04 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 04 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

 

10 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 05

 

cinko terminės metalurgijos atliekos

 

10 05 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 05 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 05 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 05 05*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 05 06*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 05 08*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 05 09

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

 

10 05 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 05 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

 

10 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 06

 

vario terminės metalurgijos atliekos

 

10 06 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 06 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 06 03*

 

išmetamųjų dujų dulkės

 

10 06 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 06 06*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 06 07*

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 06 09*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 06 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

 

10 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 07

 

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

 

10 07 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

10 07 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

10 07 03

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

10 07 04

 

kitos dalelės ir dulkės

 

10 07 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 07 07*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 07 08

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

 

10 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 08

 

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

 

10 08 04

 

dalelės ir dulkės

 

10 08 08*

 

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

 

10 08 09

 

kiti šlakai

 

10 08 10*

 

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

10 08 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

 

10 08 12*

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

10 08 13

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

 

10 08 14

 

anodų atliekos

 

10 08 15*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 08 16

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

 

10 08 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 08 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

 

10 08 19*

 

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

10 08 20

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

 

10 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 09

 

metalo liejinių gamybos atliekos

 

10 09 03

 

krosnių šlakas

 

10 09 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05

 

10 09 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

 

10 09 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

 

10 09 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

 

10 09 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

 

10 09 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 09 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15

 

10 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 10

 

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

 

10 10 03

 

krosnių šlakas

 

10 10 05*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 06

 

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

 

10 10 07*

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 08

 

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

 

10 10 09*

 

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

 

10 10 11*

 

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

 

10 10 13*

 

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

 

10 10 15*

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 10 16

 

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15

 

10 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 11

 

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

 

10 11 03

 

stiklo pluošto medžiagų atliekos

 

10 11 05

 

dalelės ir dulkės

 

10 11 09*

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 10

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

 

10 11 11*

 

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

 

10 11 12

 

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

 

10 11 13*

 

stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 14

 

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

 

10 11 15*

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 16

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

 

10 11 17*

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

 

10 11 19*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 11 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

 

10 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 12

 

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

 

10 12 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

10 12 03

 

dalelės ir dulkės

 

10 12 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 12 06

 

nebenaudojami šablonai

 

10 12 08

 

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

 

10 12 09*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 12 10

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

 

10 12 11*

 

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

 

10 12 12

 

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

 

10 12 13

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

10 12 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 13

 

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

 

10 13 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

10 13 04

 

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

 

10 13 06

 

dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)

 

10 13 07

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

10 13 09*

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

 

10 13 10

 

asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09

 

10 13 11

 

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

 

10 13 12*

 

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

10 13 13

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

 

10 13 14

 

cemento ir cemento šlako atliekos

 

10 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

10 14

 

krematoriumų atliekos

 

10 14 01*

 

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

11

 

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

 

11 01

 

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos

 

11 01 05*

 

ėsdinimo rūgštys

 

11 01 06*

 

kitaip neapibrėžtos rūgštys

 

11 01 07*

 

ėsdinimo šarmai

 

11 01 08*

 

fosfitinis šlakas

 

11 01 09*

 

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 10

 

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

 

11 01 11*

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 12

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

 

11 01 13*

 

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 14

 

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

 

11 01 15*

 

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 16*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

11 01 98*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

11 02

 

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

 

11 02 02*

 

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

 

11 02 03

 

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

 

11 02 05*

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 02 06

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

 

11 02 07*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

11 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

11 03

 

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

 

11 03 01*

 

atliekos, kuriose yra cianido

 

11 03 02*

 

kitos atliekos

 

11 05

 

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

 

11 05 01

 

sunkusis cinkas

 

11 05 02

 

cinko pelenai

 

11 05 03*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

11 05 04*

 

panaudotas fliusas

 

11 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

12

 

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

 

12 01

 

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

 

12 01 01

 

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

12 01 02

 

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

 

12 01 03

 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

12 01 04

 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

 

12 01 05

 

plastiko drožlės ir nuopjovos

 

12 01 06*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

12 01 07*

 

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

12 01 08*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

 

12 01 09*

 

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

 

12 01 10*

 

sintetinės mašininės alyvos

 

12 01 12*

 

panaudotas vaškas ir riebalai

 

12 01 13

 

suvirinimo atliekos

 

12 01 14*

 

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 15

 

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14

 

12 01 16*

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 17

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

 

12 01 18*

 

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

 

12 01 19*

 

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

 

12 01 20*

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

12 01 21

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

 

12 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

12 03

 

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)

 

12 03 01*

 

vandeniniai plovimo skysčiai

 

12 03 02*

 

riebalų šalinimo garais atliekos

 

13

 

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)

 

13 01

 

hidraulinių sistemų alyvos atliekos

 

13 01 01*

 

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

 

13 01 04*

 

chlorintosios emulsijos

 

13 01 05*

 

nechlorintosios emulsijos

 

13 01 09*

 

mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva

 

13 01 10*

 

mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva

 

13 01 11*

 

sintetinė hidraulinė alyva

 

13 01 12*

 

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

 

13 01 13*

 

kita hidraulinė alyva

 

13 02

 

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

 

13 02 04*

 

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 05*

 

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 06*

 

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 07*

 

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 02 08*

 

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

13 03

 

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

 

13 03 01*

 

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

 

13 03 06*

 

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

 

13 03 07*

 

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 08*

 

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 09*

 

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 03 10*

 

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

13 04

 

lijaliniai vandenys

 

13 04 01*

 

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

 

13 04 02*

 

lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

 

13 04 03*

 

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

 

13 05

 

naftos produktų/vandens separatorių turinys

 

13 05 01*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

 

13 05 02*

 

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

 

13 05 03*

 

kolektoriaus dumblas

 

13 05 06*

 

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

 

13 05 07*

 

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

 

13 05 08*

 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

 

13 07

 

skystojo kuro atliekos

 

13 07 01*

 

mazutas ir dyzelinis kuras

 

13 07 02*

 

benzinas

 

13 07 03*

 

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

 

13 08

 

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

 

13 08 01*

 

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

 

13 08 02*

 

kitos emulsijos

 

13 08 99*

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

14

 

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

 

14 06

 

organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

 

14 06 01*

 

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

 

14 06 02*

 

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

14 06 03*

 

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

14 06 04*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių

 

14 06 05*

 

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių

 

15

 

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

 

15 01

 

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

 

15 01 01

 

popieriaus ir kartono pakuotės

 

15 01 02

 

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

 

15 01 03

 

medinės pakuotės

 

15 01 04

 

metalinės pakuotės

 

15 01 05

 

kombinuotosios pakuotės

 

15 01 06

 

mišrios pakuotės

 

15 01 07

 

stiklo pakuotės

 

15 01 09

 

pakuotės iš tekstilės

 

15 01 10*

 

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

 

15 01 11*

 

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

 

15 02

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

 

15 02 02*

 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

 

15 02 03

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

 

16

 

KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

 

16 01

 

eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)

 

16 01 03

 

naudoti nebetinkamos padangos

 

16 01 04*

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

16 01 06

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių

 

16 01 07*

 

tepalų filtrai

 

16 01 08*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

 

16 01 09*

 

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

 

16 01 10*

 

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

 

16 01 11*

 

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

 

16 01 12

 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

 

16 01 13*

 

stabdžių skystis

 

16 01 14*

 

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 01 15

 

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

 

16 01 16

 

suskystintų dujų balionai

 

16 01 17

 

juodieji metalai

 

16 01 18

 

spalvotieji metalai

 

16 01 19

 

plastikas

 

16 01 20

 

stiklas

 

16 01 21*

 

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

 

16 01 22

 

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

 

16 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

16 02

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

16 02 09*

 

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

 

16 02 10*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

 

16 02 11*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

 

16 02 12*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

 

16 02 13*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[1] nenurodytų 16 02 09–16 02 12

 

16 02 14

 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

 

16 02 15*

 

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

 

16 02 16

 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

 

16 03

 

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

 

16 03 03*

 

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 03 04

 

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

 

16 03 05*

 

organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 03 06

 

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

 

16 03 07*

 

metalinis gyvsidabris

 

16 04

 

sprogmenų atliekos

 

16 04 01*

 

šaudmenų atliekos

 

16 04 02*

 

pirotechnikos atliekos

 

16 04 03*

 

kitų sprogmenų atliekos

 

16 05

 

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

 

16 05 04*

 

dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 05 05

 

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

 

16 05 06*

 

laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

 

16 05 07*

 

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

16 05 08*

 

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

16 05 09

 

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

 

16 06

 

baterijos ir akumuliatoriai

 

16 06 01*

 

švino akumuliatoriai

 

16 06 02*

 

nikelio-kadmio akumuliatoriai

 

16 06 03*

 

baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

 

16 06 04

 

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)

 

16 06 05

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

 

16 06 06*

 

atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

 

16 07

 

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)

 

16 07 08*

 

atliekos, kuriose yra tepalų

 

16 07 09*

 

atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų

 

16 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

16 08

 

panaudoti katalizatoriai

 

16 08 01

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)

 

16 08 02*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių

 

16 08 03

 

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

 

16 08 04

 

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)

 

16 08 05*

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

 

16 08 06*

 

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

 

16 08 07*

 

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

 

16 09

 

oksiduojančios medžiagos

 

16 09 01*

 

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

 

16 09 02*

 

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

 

16 09 03*

 

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

 

16 09 04*

 

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

 

16 10

 

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

 

16 10 01*

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 10 02

 

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

 

16 10 03*

 

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 10 04

 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

 

16 11

 

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

 

16 11 01*

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 02

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

 

16 11 03*

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 04

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

 

16 11 05*

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

16 11 06

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

 

17

 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

 

17 01

 

betonas, plytos, čerpės ir keramika

 

17 01 01

 

betonas

 

17 01 02

 

plytos

 

17 01 03

 

čerpės ir keramika

 

17 01 06*

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 01 07

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

 

17 02

 

medis, stiklas ir plastikas

 

17 02 01

 

medis

 

17 02 02

 

stiklas

 

17 02 03

 

plastikas

 

17 02 04*

 

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

 

17 03

 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

 

17 03 01*

 

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

 

17 03 02

 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

 

17 03 03*

 

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

 

17 04

 

metalai (įskaitant jų lydinius)

 

17 04 01

 

varis, bronza, žalvaris

 

17 04 02

 

aliuminis

 

17 04 03

 

švinas

 

17 04 04

 

cinkas

 

17 04 05

 

geležis ir plienas

 

17 04 06

 

alavas

 

17 04 07

 

metalų mišiniai

 

17 04 09*

 

metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

17 04 10*

 

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų

 

17 04 11

 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

 

17 05

 

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

 

17 05 03*

 

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 04

 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

 

17 05 05*

 

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 06

 

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

 

17 05 07*

 

kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

17 05 08

 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

 

17 06

 

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

17 06 01*

 

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

17 06 03*

 

kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

17 06 04

 

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

 

17 06 05*

 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto

 

17 08

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

 

17 08 01*

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

 

17 08 02

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

 

17 09

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos

 

17 09 01*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

17 09 02*

 

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)

 

17 09 03*

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

17 09 04

 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

 

18

 

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

 

18 01

 

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

 

18 01 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)

 

18 01 02

 

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)

 

18 01 03*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 01 04

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

 

18 01 06*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

18 01 07

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

 

18 01 08*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

18 01 09

 

vaistai, nenurodyti 18 01 08

 

18 01 10*

 

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

 

18 02

 

ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus

 

18 02 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)

 

18 02 02*

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 02 03

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

 

18 02 05*

 

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

 

18 02 06

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

 

18 02 07*

 

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

18 02 08

 

vaistai, nenurodyti 18 02 07

 

19

 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

 

19 01

 

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

 

19 01 02

 

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

 

19 01 05*

 

dujų valymo filtrų papločiai

 

19 01 06*

 

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

 

19 01 07*

 

dujų valymo kietosios atliekos

 

19 01 10*

 

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys

 

19 01 11*

 

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 12

 

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

 

19 01 13*

 

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 14

 

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

 

19 01 15*

 

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 16

 

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

 

19 01 17*

 

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 01 18

 

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

 

19 01 19

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

 

19 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 02

 

specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos

 

19 02 03

 

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų

 

19 02 04*

 

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

 

19 02 05*

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 06

 

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

 

19 02 07*

 

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

 

19 02 08*

 

skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 09*

 

kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 10

 

degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

 

19 02 11*

 

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 03

 

stabilizuotos/sukietintos atliekos

 

19 03 04*

 

iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08

 

19 03 05

 

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

 

19 03 06*

 

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

 

19 03 07

 

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

 

19 03 08*

 

iš dalies stabilizuotas gyvsidabris

 

19 04

 

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

 

19 04 01

 

sustiklintos atliekos

 

19 04 02*

 

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

19 04 03*

 

nestiklinta kietoji fazė

 

19 04 04

 

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

 

19 05

 

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

 

19 05 01

 

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

 

19 05 02

 

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

 

19 05 03

 

reikalavimų neatitinkantis kompostas

 

19 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 06

 

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

 

19 06 03

 

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

19 06 04

 

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

 

19 06 05

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

19 06 06

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

 

19 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 07

 

sąvartynų filtratas

 

19 07 02*

 

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 07 03

 

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

 

19 08

 

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

 

19 08 01

 

grotų atliekos

 

19 08 02

 

smėliagaudžių atliekos

 

19 08 05

 

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

 

19 08 06*

 

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

19 08 07*

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

 

19 08 08*

 

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

 

19 08 09

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

 

19 08 10*

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

 

19 08 11*

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 08 12

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11

 

19 08 13*

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 08 14

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo  dumblas, nenurodytas 19 08 13

 

19 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 09

 

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

 

19 09 01

 

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

 

19 09 02

 

vandens skaidrinimo dumblas

 

19 09 03

 

dekarbonizavimo dumblas

 

19 09 04

 

panaudotos aktyvintosios anglys

 

19 09 05

 

prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos

 

19 09 06

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

 

19 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 10

 

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

 

19 10 01

 

geležies ir plieno atliekos

 

19 10 02

 

geležies neturinčios atliekos

 

19 10 03*

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 10 04

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

 

19 10 05*

 

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 10 06

 

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

 

19 11

 

alyvų regeneravimo atliekos

 

19 11 01*

 

panaudotas filtrų molis

 

19 11 02*

 

rūgštieji gudronai

 

19 11 03*

 

vandeninės skystosios atliekos

 

19 11 04*

 

kuro valymo šarmais atliekos

 

19 11 05*

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 11 06

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

 

19 11 07*

 

išmetamųjų dujų valymo atliekos

 

19 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

19 12

 

kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos

 

19 12 01

 

popierius ir kartonas

 

19 12 02

 

juodieji metalai

 

19 12 03

 

spalvotieji metalai

 

19 12 04

 

plastikai ir guma

 

19 12 05

 

stiklas

 

19 12 06*

 

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

19 12 07

 

mediena, nenurodyta 19 12 06

 

19 12 08

 

tekstilės gaminiai

 

19 12 09

 

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

 

19 12 10

 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

 

19 12 11*

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 12 12

 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11

 

19 13

 

grunto ir požeminio vandens valymo atliekos

 

19 13 01*

 

grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 02

 

grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

 

19 13 03*

 

grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 04

 

grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03

 

19 13 05*

 

požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 06

 

požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05

 

19 13 07*

 

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

19 13 08

 

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

 

20

 

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

 

20 01

 

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 poskyryje)

 

20 01 01

 

popierius ir kartonas

 

20 01 02

 

stiklas

 

20 01 08

 

biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

 

20 01 10

 

drabužiai

 

20 01 11

 

tekstilės gaminiai

 

20 01 13*

 

tirpikliai

 

20 01 14*

 

rūgštys

 

20 01 15*

 

šarmai

 

20 01 17*

 

fotografijos cheminės medžiagos

 

20 01 19*

 

pesticidai

 

20 01 21*

 

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

20 01 23*

 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

 

20 01 25

 

maistinis aliejus ir riebalai

 

20 01 26*

 

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

 

20 01 27*

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 28

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

 

20 01 29*

 

plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 30

 

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

 

20 01 31*

 

citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

 

20 01 32

 

vaistai, nenurodyti 20 01 31

 

20 01 33*

 

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų

 

20 01 34

 

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

 

20 01 35*

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių[2]

 

20 01 36

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose

 

20 01 37*

 

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

 

20 01 38

 

mediena, nenurodyta 20 01 37

 

20 01 39

 

plastikai

 

20 01 40

 

metalai

 

20 01 41

 

kaminų valymo atliekos

 

20 01 99

 

kitaip neapibrėžtos frakcijos

 

20 02

 

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

 

20 02 01

 

biologiškai skaidžios atliekos

 

20 02 02

 

gruntas ir akmenys

 

20 02 03

 

kitos biologiškai neskaidžios atliekos

 

20 03

 

kitos komunalinės atliekos

 

20 03 01

 

mišrios komunalinės atliekos

 

20 03 02

 

turgaviečių atliekos

 

20 03 03

 

gatvių valymo liekanos

 

20 03 04

 

septinių rezervuarų dumblas

 

20 03 06

 

nuotakyno valymo atliekos

 

20 03 07

 

didelių gabaritų atliekos

 

20 03 99

 

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

____________________[1] Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.

[2] Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita.