LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. DI-608 „DĖL DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA ORGANIZUOTI NUOTOLINIUS LOŠIMUS, PATEIKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. DIE-170  

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijas, patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Bendrovė, pageidaujanti organizuoti nuotolinius lošimus, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, lošimų organizavimo vietos adresas (interneto svetainės, kurioje bus organizuojami nuotoliniai lošimai, adresas), numatomų organizuoti lošimų rūšis (-ys) ir nuotolinio lošimo įrenginių skaičius, licencijos (-ų) organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (-iai), interneto adresai, telefono numeriai ar kita kontaktinė informacija, kuri bus tiesiogiai susijusi su teikiamomis nuotolinio lošimo paslaugomis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data, išvardijami pridedami dokumentai.“

2. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento projektas redaguojama elektronine (doc, docx formatais) forma (jei bendrovė neturi patvirtinto nuotolinių lošimų organizavimo reglamento). Jeigu nuotolinių lošimų organizavimo reglamento projekte aprašomos nuotolinio lošimo įrenginiu ketinamų organizuoti nuotolinių lošimų taisyklės kartu pateikiama informacija nurodyta šių Rekomendacijų 20.3 papunktyje.“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Bendrovė, pageidaujanti papildyti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, t. y. padidinti nuotolinio lošimo įrenginių skaičių, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą papildyti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus.“

4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projektas ir jo lyginamasis variantas redaguojama elektronine (doc, docx formatais) forma. Jeigu nuotolinių lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projekte aprašomos nuotolinio lošimo įrenginiu ketinamų organizuoti nuotolinių lošimų taisyklės, kartu pateikiama informacija nurodyta šių Rekomendacijų 20.3 papunktyje. Nurodyti dokumentai teikiami, jeigu ketinamų organizuoti nuotolinių lošimų taisyklės nėra aprašytos Priežiūros tarnybos patvirtintame nuotolinių lošimų organizavimo reglamente.“

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Bendrovė, pageidaujanti pakeisti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, t. y. sumažinti nuotolinio lošimo įrenginių skaičių, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą.“

6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Bendrovė, pageidaujanti nuotolinio lošimo įrenginį (-ius) pakeisti kitu (-ais) nuotolinio lošimo įrenginiu (-iais) (nekeičiant nuotolinio lošimo įrenginių skaičiaus), Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą nuotolinio lošimo įrenginį (-ius) pakeisti kitu (-ais) nuotolinio lošimo įrenginiu.“

7. Pakeičiu 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.2. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento projektą redaguojama elektronine  (doc, docx formatais) forma.“

8. Papildau 20.3 papunkčiu:

20.3. Nuotolinio lošimo įrenginių gamintojo parengtas nuotolinio lošimo įrenginiu ketinamų organizuoti nuotolinių lošimų taisykles lietuvių arba anglų kalbomis arba interneto svetainės, kurioje tokios taisyklės yra patalpintos, adresą.“

9. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. Prašymą, kuriame nurodoma Rekomendacijų 3 punkte nurodyta informacija apie bendrovę ir prašymą užpildžiusį bei pasirašiusį asmenį.“

10. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projektą ir jo lyginamąjį variantą redaguojama elektronine (doc, docx formatais) forma.“

11. Papildau 22.3 papunkčiu:

22.3. Rekomendacijų 20.3 papunktyje punkte nurodytą informaciją, jeigu nuotolinių lošimų organizavimo reglamento pakeitimai ar papildymai susiję su naudojamu ar ketinamu naudoti nuotolinio lošimo įrenginiu.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Virginijus Daukšys