LiETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL 04.3.1-FM-F-002 PRIEMONĖS „SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS“ VALSTYBĖS PAGALBOS schemos patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 27 d. Nr. D1-338

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu,

tvirtinu 04.3.1-FM-F-002 priemonės „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ schemą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-338

 

 

04.3.1-FM-F-002 PRIEMONĖS „SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS“ VALSTYBĖS PAGALBOS SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1. 

Teisinis pagrindas

Schema parengta vadovaujantis:

2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), I skyriaus bei 39 straipsnio nuostatomis;

2017 m. birželio 27 d. Fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ steigimo ir finansavimo sutartimi Nr. 04.3.1-FM-F-002-01-0001, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – Finansavimo sutartis).

2. 

Planuojama skirti finansavimo suma

17 268 692 Eur (septyniolika milijonų du šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

3. 

Papildomo finansavimo lėšos

Viešųjų pirkimų būdu fondų fondo valdytojo atrinktas finansų tarpininkas prie fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ (toliau – SPF) turi prisidėti ne mažiau kaip 18 000 000 Eur (aštuoniolika milijonų eurų).

4. 

Schemos galiojimo trukmė

SPF paskolos pagal šią schemą bus teikiamos Reglamento Nr. 651/2014 taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Tuo atveju, jei bus priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Reglamentą Nr. 651/2014, arba Reglamento Nr. 651/2014 galiojimas bus pratęstas, paskolų teikimas pagal šią schemą bus pratęstas.

5. 

Vartojamos sąvokos

Šioje schemoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 apibrėžtas sąvokas.

6. 

Remiama veikla

SPF lėšomis bus teikiamos paskolos savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo, siekiant energinio efektyvumo, projektams.

7. 

Fondo valdytojas

Pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Reglamentas Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies b) punktą ii) papunktį SPF valdytoju atrinkta UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – SPF valdytojas).

SPF valdytojas atitinka Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio 9 dalies reikalavimus.

SPF valdytojas finansų tarpininkų atrankos dokumentuose nustato reikalavimus finansų tarpininkui dėl atitikties Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio nuostatoms, finansų tarpininko pasiūlymo vertinimo metu įvertina finansų tarpininko atitiktį nustatytiems reikalavimams.

8. 

Finansų tarpininkų atrinkimas ir sąlygos

SPF valdytojas atviro ir skaidraus konkurso metu, užtikrindamas laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą traktavimą, atrinks finansų tarpininką, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir su SPF Priežiūros komitetu suderintu SPF finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadu. SPF valdytojas, vertindamas finansų tarpininkų pateiktus pasiūlymus, turi įvertinti pareiškėjų atitiktį Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio nuostatoms.

Sutartyje tarp SPF valdytojo ir finansų tarpininko turi būti numatyta finansų tarpininko pareiga laikytis valstybės pagalbos reikalavimų teikiant paskolas savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui bei užtikrinti savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų atitiktį Reglamento Nr. 651/2014 6 ir 39 straipsnio nuostatoms.

9. 

Paskolų gavėjai bei galutiniai naudos gavėjai

Paskolos į SPF įneštomis ES struktūrinių fondų ir finansų tarpininko nuosavomis lėšomis galės būti teikiamos šiems galimiems paskolų gavėjams:

1.   savivaldybių administracijoms;

2.   įmonėms, kurios vykdo savivaldybės paskirtojo administratoriaus funkciją;

3.   viešųjų pirkimų būdu atrinktoms privačios energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonėms (toliau – ETPT);

4.   pusiau ETPT (angl. semi-ESCO).

 

Paskolų sutartys bus sudaromos su aukščiau išvardintais paskolų gavėjais, bet galutiniais naudos gavėjais laikomos tik savivaldybių administracijos.

10.    

Remiamas sektorius

SPF lėšomis bus finansuojami savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo, siekiant energinio efektyvumo, projektai.

11.    

Finansavimo dydis vienam projektui

Vienam pastato atnaujinimo projektui gali būti skiriama ne didesnė kaip 10 000 000 eurų paskola SPF ir finansų tarpininko nuosavomis lėšomis (remiantis Reglamento Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies t) papunkčiu bei 39 straipsnio 5 dalimi).

12.    

Fondo valdymo išlaidos

SPF valdytojui mokamas valdymo mokestis, kuris negali viršyti Finansavimo sutartyje nustatytų ribų ir turi atitikti Reglamento Nr. 1303/2013 bei 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos nuostatas.

 

Finansų tarpininkui bus mokamas sutarto dydžio mokestis, kuris negalės viršyti finansų tarpininko pasiūlyme nurodyto mokesčio ir turės atitikti Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio 9 dalies b) ir c) punktų bei Reglamento Nr. 1303/2013 nuostatas.

13.    

Pagalbos sumavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena

SPF investicijoms taikomos Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos.

Pagalbos skaičiavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena vykdoma pagal Reglamento Nr. 651/2014 7 ir 12 straipsnio nuostatas.

Suteikta pagalba registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

SPF valdytojas atsakingas už pagalbos finansų tarpininkui apskaičiavimą ir registravimą.

Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio 8 (c) punkto nuostatas, atsirandantys nuostoliai tarp SPF ir finansų tarpininko dalinami netolygiai, todėl nuostolio dalis, kuri tektų bankui, tačiau yra padengiama SPF lėšomis, bus laikoma valstybės pagalba finansų tarpininkui. Pirmieji SPF nuostoliai apribojami 25 proc. nuo visos paskolų gavėjams skirtos lėšų sumos, t. y. SPF lėšų ir finansų tarpininko nuosavų lėšų sumos. Nuostoliams pasiekus 25 proc. ribą, visi virš šios ribos atsiradę nuostoliai tarp SPF ir finansų tarpininko dalinami pari passu.

 

Finansų tarpininkas atsakingas už pagalbos galutiniams naudos gavėjams, tuo atveju, jei jie yra laikomi valstybės pagalbos gavėjais, apskaičiavimą ir registravimą.

Paskolos paskolų gavėjams bus teikiamos už žemesnes nei rinkoje esančias palūkanas. Skirtumas tarp paskolai taikomos palūkanų normos ir pagal Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6) nustatytos palūkanų normos bus laikomas valstybės pagalba paskolų gavėjams tuo atveju, jei jie yra laikomi valstybės pagalbos gavėjais.

14.    

Netinkamos investicijos

Netinkamomis investicijomis iš SPF bus laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse.

SPF lėšomis, taikant išimtį pagal Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnį, negali būti finansuojami energinio efektyvumo projektai, kurių tikslas – atitikti Sąjungos standartus, kaip numatyta Reglamento Nr. 651/2014 39 straipsnio 10 dalyje.

 

_____________________________________________