LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3440

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio III dalies 18 skyriaus penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Taikos metu kariuomenė savarankiškai ir bendradarbiaudama su NATO institucijomis ir kitų NATO valstybių ginkluotosiomis pajėgomis:

– saugo valstybės teritoriją ir karines teritorijas, taip pat bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis stebi ir kontroliuoja išskirtinę ekonominę zoną ir kontinentinį šelfą;

– palaiko kovinę parengtį;

– rengiasi ir Konstitucijos bei įstatymų nustatyta tvarka Respublikos Prezidentui ir Seimui nusprendus dalyvauja tarptautinėse operacijose;

– įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti pasitelkiama teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoja, koordinuoja, vadovauja ir vykdo žmonių paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus, organizuoja ir vykdo saugomų asmenų, atvykstančių krašto apsaugos ministro ar kariuomenės vado oficialiu kvietimu, apsaugą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda