LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. D1-1053

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. didelės apimties projektas – projektas, kuriam prašomas finansavimas viršija 200 000 Eur;“;

1.2. pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. mažos apimties projektas – projektas, kuriam prašomas finansavimas neviršija 14 500 Eur, taip pat projektai, įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones;“;

1.3. pakeičiu 3.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.16. vidutinės apimties projektas – projektas, kuriam prašomas finansavimas viršija 14 500 Eur  ir yra ne didesnis nei 200 000 Eur;“;

1.4. pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys per 10 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos vertinimo išvadas teikia Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komitetui (toliau – Atrankos komitetas), kuris teikia pasiūlymus dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) atsižvelgdamas į finansuojamas veiklos kryptis, projektus vertinusių ekspertų ir Aplinkos ministerijos struktūrinio padalinio darbuotojų išvadas, paraiškose ir su jomis pateiktuose dokumentuose esančią informaciją. Atrankos komiteto atrinkti projektai ir rekomendacijos dėl finansavimo skyrimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų atrinkimo teikiami aplinkos ministrui. Sprendimas skirti finansavimą įforminamas aplinkos ministro įsakymu. Sprendimas neskirti finansavimo įforminamas Aplinkos ministerijos raštu, kuriame nurodomi sprendimą pagrindžiantys objektyvūs duomenys, teisės aktų normos, sprendimo motyvai ir sprendimo apskundimo tvarka. Apie priimtą spendimą skirti (neskirti) finansavimą Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją ir paskelbia sprendimą skirti finansavimą Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.;

1.5. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų maksimalų skiriamos valstybės pagalbos dydį (subsidijos ekvivalentas) riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: valstybės pagalbos dydis (subsidijos ekvivalentas) negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento (0,3 Eur dviem projektu sumažinamiems kilogramams CO2 ekvivalento). Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.“;

1.6. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės-komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur vykdančiam ūkinę-komercinę veiklą, – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 (aštuoniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Metinėje sąmatoje ar Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane gali būti nustatytas kitoks skiriamos subsidijos dydis.“;

1.7. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų, išskyrus mažos apimties projektus, maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento (0,3 Eur dviem projektu sumažinamiems kilogramams CO2 ekvivalento). Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane gali būti nustatytas kitoks subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.“;

1.8. pakeičiu 92.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

92.3. investavimu turi būti pasiektas toks aplinkosauginis efektas: 0,3 Eur investicijų turi būti sumažinti ne mažiau nei du kilogramai CO2 ekvivalento per projekto vykdymo laikotarpį. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką;“;

 

1.9. pakeičiu 1 priedo lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

Eilės Nr.

 

Lėšų paskirtis

 

Suma, Eur

 

Finansavimo būdas

 

1.10. pakeičiu 3 priedo 7.1 papunkčio lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

Išmetamieji teršalai

 

CO2e sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį, t

 

Projekto vertinamasis laikotarpis, metais

 

CO2e sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį, tenkantis vienam paramos eurui, kg

 

 

1.11. pakeičiu 3 priedo 8 punkto lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga iki projekto įdiegimo pabaigos

 

Etapo pradžia

 

Etapo pabaiga

 

Lėšų poreikis, Eur

 

Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur

 

Netinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Išlaidų pagrindimas:

 

1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė

 

arba

 

2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris)

 

Kiekviename etape pasirinkite projekto išlaidų apmokėjimo būdą:

 

1) išlaidų kompensavimo (IK);

 

2) sąskaitų apmokėjimo (SA)*

 

 

1.12. pakeičiu 3 priedo 9 punkto lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Bendra projekto vertė, Eur

 

1.13. pakeičiu 4 priedo 6 punkto lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

 

 

Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga ar medžiagos iki projekto įdiegimo pabaigos

 

Etapo pradžia

 

Etapo pabaiga

 

Bendras lėšų poreikis (be PVM), Eur

 

Tinkamos finansuoti išlaidos (be PVM), Eur

 

Netinka-mos finansuoti išlaidos

 

(be PVM), Eur

 

Išlaidų pagrindimas:

 

1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė

 

arba

 

2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris)

 

1.14. pakeičiu 4 priedo 7 punkto lentelės 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Bendra projekto vertė (su PVM), Eur

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas