Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. lapkričio 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. 67

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio ar jo dalies gamtinių dujų kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Pagrįstos sąnaudos, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir Komisijos patvirtintos tikslinės ateinančių metų gamtinių dujų kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas pardavė SGD terminalo būtinąjį kiekį energijos gamintojams, arba kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas realizavo SGD terminalo būtinąjį kiekį Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, taip pat susidaręs skirtumas tarp faktinių ir prognozuojamų pajamų ankstesniais laikotarpiais, Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji).“

1.2. Pakeisti 35.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

35.1. turėti galiojantį gamtinių dujų tiekimo leidimą, išduotą Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

1.3. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį ir energijos gamintojų galimą gamtinių dujų vartojimo poreikio kaitą, dalį arba visą SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių realizuoja Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka. Likęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, taip pat SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nerealizuotas Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka, gali būti realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11  straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą Komisijos patvirtintą tikslinę gamtinių dujų kainą.

1.4. Pakeisti 80.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

80.3.4. pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, kurią nustato paskirtasis tiekėjas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintą tikslinę gamtinių dujų kainą ir kitus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, taip pat ir jos mažinimo sąlygas, nepavykus realizuoti SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ir kartojant SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrą;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas