HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1–508 DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. D1-192

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 8.2 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad atliekant žaliuosius viešuosius pirkimus ir žaliuosius pirkimus, aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 46 punktuose nustatytą tvarką.“.

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą ir 17 punktą išdėstau taip:

17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:

17.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);

17.2. M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);

17.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos.“.

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus:

4.1. pakeičiu 8.2.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.4.3. vartojami maisto produktai ir (arba) kartu perkamos maitinimo paslaugos turi atitikti jiems taikomus kriterijus (XIV skyrius Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos“).“.

4.2. papildau 9.1.6 papunkčiu:

9.1.6. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus..

4.3. papildau 11.1.4 papunkčiu:

11.1.4. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.4. papildau 15.1.2 papunkčiu:

15.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.5. papildau 16.1.2 papunkčiu:

16.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.6. papildau 17.1.2 papunkčiu:

17.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.7. papildau 18.1.2 papunkčiu:

18.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.8. papildau 19.1.2. papunkčiu:

19.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.9. papildau 20.1.2 papunkčiu:

20.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.10. papildau 21.1.2 papunkčiu:

21.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.11. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Maistas:

23.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

23.1.1. produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

23.1.1.1. produktai turi atitikti 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 su visais pakeitimais
(nuo 2022 m. sausio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas) (toliau – ekologinės gamybos reglamentas) reikalavimus ir (arba);

23.1.1.2. produktai turi atitikti 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir (arba) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D10 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios reikalavimus ir jiems yra suteikta Saugoma geografinė nuoroda, ir (arba) Saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (arba) Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (toliau – saugomos nuorodos) ir (arba);

23.1.1.3. produktai turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D524 Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (toliau – NKP) reikalavimus ar Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų (toliau lygiavertės kitų valstybių narių pripažintos maisto produktų kokybės sistemos) reikalavimus.

Pagal 23.1.1.123.1.1.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų visų perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.1.1.1–23.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ Ekoagros svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

23.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

23.2.1. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesni, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

23.2.2. produktai:

23.2.2.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentų perdirbtų medžiagų;

23.2.2.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

23.2.2.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.2.1–23.2.2 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.“.

4.12. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Viešojo maitinimo paslaugos:

24.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

24.1.1. patiekalams ruošti produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

24.1.1.1 patiekalams ruošti produktai turi atitikti ekologinės gamybos reglamento reikalavimus ir (arba);

24.1.1.2. patiekalams ruošti produktai turi atitikti saugomų nuorodų reikalavimus ir (arba);

24.1.1.3. patiekalams ruošti produktai turi atitikti NKP ar lygiaverčių kitų ES valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus.

Pagal 24.1.1.1–24.1.1.3. papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas patiekalams ruošti produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso perkamų patiekalams ruošti maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.1.124.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ Ekoagros“ svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.1.2. maistas ir gėrimai turi būti pateikiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis;

24.1.3. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

24.1.4. biologiškai skaidžios atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos šias atliekas kompostuojančioms ar kitaip naudojančioms įmonėms;

24.1.5. turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);

24.1.6. teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės turi atitikti M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus kriterijus (XVII skyrius M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.2–24.1.6 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

24.2.1. sudarant meniu, vaisiai, daržovės ir jūros produktai, kurių naudojama daugiausiai teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: meniu pasiūlymas arba kiti dokumentai;

24.2.2. teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuviniai rankšluosčiai, popierinės servetėlės ir kt.) turi atitikti plonajam popieriui taikomus kriterijus (III skyrius Plonasis popierius“);

24.2.3. turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (pavyzdžiui, pagal temas: atliekų tvarkymas ir rinkimas; atliekų mažinimas; vandens ir energijos taupymo praktika; cheminių produktų naudojimas; produktų kilmė; kokybė, aplinkosauginė ir socialinė atsakomybė ir kt.);

24.2.4. paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas būtų pagaminamas kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras:

24.2.4.1. teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimas;

24.2.4.2. maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas;

24.2.4.3. atliekų mažinimas;

24.2.4.4. ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas.

24.2.5. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesnis, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

24.2.6. produktai:

24.2.6.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentai perdirbtų medžiagų;

24.2.6.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

24.2.6.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose);

24.2.7. naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC);

24.2.8. naudojama aukščiausio energinio efektyvumo klasės įranga;

24.2.9. valymo produktai turi atitikti nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus (XV skyrius Valymo priemonės ir paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.2.2–24.2.9 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

4.13. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

33.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

33.1.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti šių dydžių:

Nr.

Transporto priemonės klasė

CO2, g/km

1.

Lengvasis keleivinis automobilis (M1)

99

2.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas dyzelinu

113

3.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas kitu kuru

131

4.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė viršija 1760 kg

153

 

33.1.2. realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.1.1–33.1.2 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

33.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

33.2.1. transporto priemonėje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio arba vandenilio kuro elementų;

33.2.2. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

33.2.3. oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) turi būti ≤150 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį). Jeigu GWP yra didesnis, vieno garintuvo sistemos nuotėkis turi būti ne didesnis kaip 40 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, dviejų garintuvų sistemos – 60 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus;

33.2.4. jei sudaroma transporto priemonės nuomos sutartis, tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotas eksploatacines medžiagas (tepalus, padangas ir kt.) ir sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.2.1–33.2.4. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

4.14. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

34.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

34.1.1. transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

34.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

34.2.1. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

34.2.2. turi būti užtikrintas tinkamas fluorintų šiltnamių efektą sukeliančių dujų surinkimas, kad išmontuojant oro kondicionavimo sistemą būtų išvengta bet kokio jų nuotėkio ir jos nebūtų neišleidžiamos į aplinką.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.2.1–34.2.2 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

4.15. pripažįstu netekusiais galios 3638 punktus.

4.16. papildau 52.1.2 papunkčiu:

52.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.17. papildau 59.1.13 papunkčiu:

59.1.13. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

4.18. papildau 60.1.3 papunkčiu:

60.1.3. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“.

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-192

redakcija)

 

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme apibrėžti perkantieji subjektai (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus ir pirkimus (toliau kartu – pirkimai), tvarką ir rezultatų apskaičiavimą.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems žaliuosius viešuosius pirkimus ar žaliuosius pirkimus (toliau kartu – žalieji pirkimai).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. aplinkos apsaugos kriterijai – kriterijai, kuriais pirkimo vykdytojas vadovaujasi, nustatydamas aplinkos apsaugos reikalavimus prekėms, paslaugoms ar darbams;

3.2. aplinkos apsaugos vadybos sistema – visuma priemonių, kuriomis užtikrinamas veiksmingas aplinkos apsaugos vadybos planas ar procedūrų įgyvendinimas ir aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių tarpusavio atitiktis;

3.3. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai – pasirinktinai taikomi aukštesnio lygio aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į papildomus prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;

3.4. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – privalomai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į pagrindinius prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;

3.5. I tipo ekologinis ženklas – daugialypiu kriterijumi grindžiamas trečiosios šalies suteikiamas standartinis ženklas, kuriuo patvirtinama, kad tam tikros prekės, paslaugos ar darbai pasižymi aplinkai palankiomis savybėmis visuose jų gyvavimo ciklo etapuose;

3.6. žaliasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose;

3.7. kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA IR REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kai rengiant technines specifikacijas ir (ar) nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus ir (ar) pasiūlymų vertinimo kriterijus ir (ar) pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, yra tenkinamas bent vienas iš žemiau esančių papunkčių:

4.1. perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris yra įtrauktas į Produktų, kurių viešiesiems pirkimas ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (toliau produktų sąrašas), atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;

4.2. perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Ecolabel, Polish Eco Mark Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas);

4.3. perkamai paslaugai ar darbui, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;

4.4. perkant produktą, kuris nėra įtrauktas į produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

5. Pirkimo vykdytojas, vykdydamas žaliąjį pirkimą pagal tvarkos aprašo 4.1 papunktį, į pirkimo dokumentus be minimalių aplinkos apsaugos kriterijų gali įrašyti vieną, kelis ar visus aplinkos ministro įsakymu patvirtintus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus arba kitus papildomus pirkimo vykdytojo nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus.

6. Pirkimams, kuriuos galima vykdyti neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų naudojimas nėra privalomas, pirkimo vykdytojas gali vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (ais) tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (ais), nepriklausomai nuo to, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą.

7. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus:

7.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

7.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

7.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

7.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

7.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

7.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

8. Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiai gali būti taikomi produkto nuomai, naujo ar naudoto produkto įsigijimui.

9. Pirkimo vykdytojas, įvykdytų žaliųjų pirkimų procentą skaičiuoja lyginant įvykdytų žaliųjų pirkimų vertę su bendra visų įvykdytų pirkimų verte:

R – žaliųjų pirkimų reikšmė %,

ŽP – įvykdytų žaliųjų pirkimų vertė,

PB – bendra visų įvykdytų pirkimų vertė.

10. Jeigu pirkimo vykdytojas, vykdydamas pirkimą, taiko aplinkos apsaugos kriterijus, I tipo ekologinius ženklus (ar lygiavertį įrodymą) arba aplinkos apsaugos vadybos sistemą (ar lygiavertį įrodymą), pagal tvarkos aprašo 4 punktą, ne visam pirkimo objektui, o tik jo daliai, kurios vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės (jeigu aplinkos ministro įsakymu patvirtintuose aplinkos apsaugos kriterijuose nenustatyta kitaip), toks pirkimas yra priskiriamas prie žaliųjų pirkimų. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas atliko studijos parengimo ir leidybos paslaugų pirkimą. Aplinkos apsaugos kriterijai buvo taikyti tik leidybos paslaugoms ir šių paslaugų vertė sudarė 53 procentų bendros pirkimo vertės. Tokiu atveju visas pirkimas yra priskirtinas prie žaliųjų pirkimų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Duomenis apie pirkimo vykdytojų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais per I kalendorinių metų ketvirtį stebėsenos duomenis pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

 

_________________________________