herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2015 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 03-98 „DĖL T2S SPECIALIOSIOS LĖŠŲ SĄSKAITOS ATIDARYMO IR TVARKYMO MOKĖJIMO SISTEMOJE TARGET2-LIETUVOS BANKAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 03-201

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 03-98 „Dėl T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 straipsnio termino „informacijos ir kontrolės modulis“ apibrėžtį ir išdėstyti ją taip:

„– informacijos ir kontrolės modulis, IKM (angl. Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais;“

1.2. papildyti 1 straipsnį naujomis terminų apibrėžtimis:

„– investicinė įmonė (angl. investment firm) – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 18 dalyje apibrėžta finansų maklerio įmonė, įskaitant EEE įsteigtas investicines įmones, išskyrus įstaigas, nurodytas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, jeigu ši investicinė įmonė:

a) turi veiklos leidimą ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2014/65/ES, ir;

b) turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą šio įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 2, 3, 6 ir 7 punktuose;

sprendimas nenumatytais atvejais (angl. contingency solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais;“

1.3. pakeisti 5 straipsnio 2 dalies a punktą ir išdėstyti jį taip:

a) valstybių narių centrinės arba regioninės valdžios iždo departamentus;“

1.4. pakeisti 5 straipsnio 2 dalies c punktą ir išdėstyti jį taip:

c) i) Europos Sąjungoje arba EEE įsteigtas investicines įmones, įskaitant atvejus, kai jos veikia per Europos Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą; ir

ii) ne EEE įsteigtas investicines įmones, jeigu jos veikia per Europos Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;“

1.5. pakeisti 6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį ir išdėstyti jį taip:

ii) ne Europos Sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos ar investicinės įmonės, veikiančios per Europos Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, – pateikti nuomonę dėl šalies 3 priede pateikta forma, jei Lietuvos bankas dar negavo šioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.“;

1.6. pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir išdėstyti ją taip:

9. T2S SL sąskaitos turėtojai nedelsdami informuoja Lietuvos banką apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Direktyvoje 2014/59/ES arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.“;

1.7. pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

3. Lietuvos bankas visiems T2S SL sąskaitos turėtojams ir (arba) T2S SL sąskaitos turėtojams, kuriuos Lietuvos bankas laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.“;

1.8. pakeisti 27 straipsnio 2 dalies c punktą ir išdėstyti jį taip:

c) valstybių narių ir Europos Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia, kad jos atliktų viešąsias užduotis, ir visais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei.“;

1.9. pakeisti 3 priedo dalies „Nuomonės dėl šalies pavyzdinės sąlygos ne EEE TARGET2 T2S SL sąskaitos turėtojams“ 3.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

3.2. Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a. Nemokumo ir krizių valdymo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl T2S SL sąskaitos turėtojo turto arba bet kurio T2S SL sąskaitos turėtojo filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos T2S SL sąskaitos turėtojui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyti bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos nemokumo bylomis).

Be nemokumo bylų, T2S SL sąskaitos turėtojui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimo nurodymai T2S SL sąskaitos turėtojui ir (arba) T2S SL sąskaitos turėtojo mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos bylomis).

3.2.b. Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtakos šiai nuomonei].“;

1.10. pakeisti 6 priedo lentelės trečią eilutę ir išdėstyti ją taip:

„Likvidumo pervedimo iš T2S SL sąskaitos į T2S SL sąskaitą nurodymai

14,1 euro cento

Už pervedimą“;

 

1.11. pakeisti 6 priedo lentelės ketvirtą eilutę ir išdėstyti ją taip:

„Vidinis balanso judėjimas (t. y. lėšų blokavimas, rezervavimas ir t. t.)

9,4 euro cento

Už operaciją“.

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 17 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                     Vitas Vasiliauskas