ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. T-298

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-3 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T-11 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams patvirtinimo“.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Antanas Bezaras