neįgaliųjų REIKALų departamentO PRIE socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

 

2020 m. spalio 5 d. Nr. V-65

Vilnius

 

Įgyvendindama Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 29 punktą,

t v i r t i n u  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Eglė Čaplikienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus

2020 m. spalio 5 d. Nr. V-65

 

 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE Projektų VERTINIMO IR atrankoS komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, darbo organizavimą ir projektų vertinimą, reikalavimus Komisijos posėdžio protokolui ir kitas Komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2.       Komisijos sudarymo tikslas – įvertinti savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektus (toliau – projektai) ir parengti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo.

3.       Komisija savo veikloje vadovaujasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), ir Aprašu.

4.       Įvertinusi gautų projektų pobūdį ir kiekį, savivaldybės administracija nusprendžia dėl Komisijos narių skaičiaus ir kreipiasi į Aprašo 5 punkte nurodytas įstaigas dėl specialistų paskyrimo į Komisiją.

5.       Komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, nepriklausomų ekspertų, savivaldybės administracijos darbuotojų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Komisijos nariu negali būti asmuo, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pavyzdžiui: iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, Komisijos narys ar jam artimi asmenys negauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; Komisijos narys ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką Komisijos narys vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

6.       Komisijos sudėtį, šios Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius bei paskiria Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

7.       Komisijos nariai, vertindami projektus ir rengdami siūlymus dėl lėšų projektams skyrimo, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

8.       Komisijos funkcijos yra šios:

8.1.    įvertinti savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų pateiktą informaciją apie projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, nurodytiems Nuostatų 22 punkte, ir priimti sprendimą dėl projektų tolimesnio vertinimo arba atmetimo;

8.2.    vertinti savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus projektus;

8.3.    parengti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

9.    Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

10Komisijos sekretorius:

10.1.  techniškai aptarnauja Komisiją, organizuoja ir protokoluoja Komisijos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkę bei pasirašo posėdžių protokolus;

10.2.  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pradžios skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje apie Komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai, planuojamo posėdžio darbotvarkę bei šios informacijos pasikeitimus (jei jų yra). Raštu ar elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius, savivaldybės administracijos paskirtus darbuotojus, apie posėdžio datą, laiką, vietą bei pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais;

10.3.  renka Komisijos narių, pareiškėjų atstovų bei savivaldybės administracijos darbuotojų (ne Komisijos narių), kitų Komisijos posėdžio dalyvių raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą bei jų pasirašytus Konfidencialumo pasižadėjimus užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (toliau – Konfidencialumo pasižadėjimas) (Aprašo 1 ir 3 priedai), taip pat – Komisijos narių pasirašytas Nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (toliau – Nešališkumo deklaracija) (Aprašo 2 priedas);

10.4per 5 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo, raštu informuoja pareiškėją, kurio projektas atmestas dėl neatitikimo formaliesiems kriterijams, nurodydamas atmetimo priežastis;

10.5.  rengia savivaldybės administracijos direktoriui Komisijos narių siūlymus dėl lėšų projektams skyrimo ir kitų Komisijos veiklos dokumentų projektus;

10.6.  elektroniniu būdu siunčia derinti Komisijos posėdžio protokolą Komisijos nariams;

10.7.  vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

11.     Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ir savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai, savivaldybės administracijos atstovas (-ai) (ne Komisijos nariai), taip pat stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų bei kitų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

12.     Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių dviejų trečdalių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

13.     Komisijos sekretorius, gavęs projektus, projektų suvestinę, kurioje nurodyta informacija apie projekto (-ų) atitiktį Nuostatų 22 punkte nurodytiems formaliesiems kriterijams, ar projektų vertinimo suvestinę ir kitus susijusius dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos posėdį. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, savivaldybės administracijos paskirtiems darbuotojams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

14.     Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 1 priedas) ir Nešališkumo deklaracijas (Aprašo 2 priedas). Konfidencialumo pasižadėjimus privalo pasirašyti ir kiti posėdžio dalyviai bei savivaldybės administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai) (Aprašo 3 priedas).

15.     Sprendimai dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams priimami Nuostatų 27 punkto nustatyta tvarka.

16.     Prieš pradedant projektų vertinimą, Komisijos pirmininkas ar Komisijos sekretorius, ar posėdyje dalyvaujantys savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai supažindina Komisijos narius su projektų paraiškomis, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais, aptariami projektų vertinimo anketų pateikimo terminai.

17.     Pareiškėjų pateikti projektai Komisijos nariams paskirstomi ir jų vertinimo procedūros atliekamos Nuostatų VI skyriuje nustatyta tvarka.

18.     Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, Komisijos sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir Komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

19.     Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, Komisijos narys (nariai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti projektų suvestines, vertinti projektus turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo Komisijos siūlomiems balams, išvadoms ar sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus Komisijos nario funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (pranešę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o projektą (projektus) vertina kitas Komisijos narys. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašoma informacija apie galimą interesų konfliktą.

20.     Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, sekretorius ar narys, gali būti nušalinti nuo pareigų Komisijoje, jeigu:

20.1.  jie įtariami pažeidę atitinkamam konkursui taikytinus teisės aktus;

20.2.  jie įtariami pažeidę konfidencialumo reikalavimus (pvz., atskleidė jiems patikėtus dokumentus ar duomenis tretiesiems asmenims);

20.3.  jie įtariami pažeidę nešališkumo reikalavimus (pvz., savo ar asmenų, susijusių su jais artimos giminystės, svainystės, taip pat buvusių ar esamų santuokos, globos ar rūpybos ryšiais (toliau – susiję asmenys), privačių interesų naudai pasinaudojo ar leido naudotis informacija, kurią įgijo dalyvaudami Komisijos veikloje; konkurse dalyvauja asmenys, iš kurių jie ar susiję asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; jie ar susiję asmenys yra konkurse dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas, valdymo organo narys ar kitoks atstovas; jie yra ar buvo kitaip susiję su konkurse dalyvaujančiais asmenimis ar nuo šių asmenų priklausomi);

20.4.  jie savo veiksmais ar neveikimu trukdo Komisijos darbui, siekia paveikti konkurso eigą ir (ar) rezultatus;

20.5.  yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jų nešališkumo, objektyvumo, tinkamo pareigų atlikimo.

21.     Komisijos pirmininkas nuo pareigų Komisijoje nušalinamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ar sekretorius nuo pareigų nušalinami Komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

22.     Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos sekretorius, jo funkcijas vykdo pakaitinis sekretorius. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos narys, jo vertintų paraiškų vertinimą perduoda kitam Komisijos nariui.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

23.     Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su Komisijos nariais. Protokolai parengiami, suderinami su Komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Su Komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

24.     Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

25.     Protokole nurodoma:

25.1.  Komisijos posėdžio data ir vieta, posėdžio protokolo numeris;

25.2.  Komisijos posėdžio pirmininkas, Komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai, pareiškėjų, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys;

25.3.  Komisijos posėdyje svarstyti projektai bei kiti posėdžio metu svarstyti klausimai;

25.4.  projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

25.5.  informacija apie Komisijos pritarimą / nepritarimą  projektams skirti finansavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų,  nurodant objektyvius argumentus dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, projektų finansavimo dydžius, projekte numatytų teikti paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo, tokių siūlymų priežastis bei jų pagrindimą;

25.6.  projektai, kurie Nuostatų 39 punkto nustatytais atvejais savivaldybės administracijos buvo paskirti įvertinti trečiajam Komisijos nariui, vadovaujantis Nuostatų 37 punktu pasirinkti dviejų Komisijos narių vertinimai ir jų išvados dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo;

25.7.  siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti;

25.8.  nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

25.9.    balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno Komisijos posėdyje dalyvavusio Komisijos nario balsavimą Komisijos posėdyje svarstytais klausimais;

25.10informacija apie galimą Komisijos nario, sekretoriaus, posėdyje dalyvavusių pareiškėjų bei kitų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovų, savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų interesų konfliktą;

25.11.  kiti Komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

25.12prie protokolo pridedamas siūlymas savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo;

25.13.  kita, Komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija ar informacija, kuri Nuostatuose numatytais atvejais privalo būti aptarta Komisijos posėdžio protokole.

26Jeigu Komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso priemonėmis, šiuo atveju posėdžio garso įrašas turi būti perkeltas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.     Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

28.     Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, garsiniai posėdžių įrašai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) turi būti saugomi savivaldybės administracijos Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

_______________________

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

vertinimo ir atrankos komisijos darbo

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

 

_______________

(data)

 

 

 

Aš, ____________________________________, būdamas (-a) Socialinės reabilitacijos

(vardas ir pavardė)

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi,

 

PASIŽADU:

1.     saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, stebint Komisijos posėdį, tvarkant kitus su projektų vertinimu susijusius dokumentus;

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos;

3.  nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant Komisijos sprendimą, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti __________________ savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

____________________                  ____________________                 ____________________

(nurodomos pareigos                                      (parašas)                               (vardas ir pavardė ) 

Komisijoje)

 

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems

bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos

komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Nešališkumo pavyzdinė forma)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

______________________

(data)

 

Aš, _____________________________________, būdamas (-a) Socialinės reabilitacijos

(vardas ir pavardė)                          

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos konkurso komisijos (toliau – Komisija) nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi:            

1. pasižadu savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. pasižadu informuoti Komisijos pirmininką arba __________________________ savivaldybės administracijos (toliau – konkursą organizuojanti įstaiga) direktorių (kai nusišalina Komisijos pirmininkas) apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvauj                     nčio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai Komisijos pirmininką arba konkursą organizuojančios įstaigos direktorių (kai nusišalina Komisijos pirmininkas) ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

______________________                  ____________________              ____________________

(nurodomos pareigos                                          (parašas)                                (vardas ir pavardė ) 

Komisijoje)

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų

vertinimo ir atrankos komisijos darbo

organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

 

______________________

(data)

 

 

 

 

Aš, _____________________________________, būdamas (-a) neįgaliųjų nevyriausybinės

(vardas ir pavardė)

organizacijos  atstovu, ar pareiškėjo atstovu, ar ______________________ savivaldybės administracijos (toliau – konkursą organizuojanti įstaiga) darbuotoju (ne Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos konkurso komisijos (toliau – Komisija) nariu) ar posėdžio dalyviu,

 

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, stebint Komisijos posėdį;

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) Komisijos posėdyje, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti konkursą organizuojančiai įstaigai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

_________________________                _____________________          ____________________

(nurodoma Komisijos posėdyje                          (parašas)                                (vardas ir pavardė)

dalyvaujančio asmens teisinė

padėtis)