herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KOMPENSACIJOS DĖL SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO GRĄŽINIMO NEPASIBAIGUS KREDITO SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIUI SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                     Vitas Vasiliauskas 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. gruodžio 13 d.

nutarimu Nr. 03-177

 

 

KOMPENSACIJOS DĖL SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO GRĄŽINIMO NEPASIBAIGUS KREDITO SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIUI SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti, kokio dydžio kompensacijos kredito davėjas ir (arba) paskolos davėjas turi teisę reikalauti iš kredito gavėjo už nuostolius, kuriuos kredito davėjas ir (arba) paskolos davėjas tiesiogiai patiria dėl kredito ar jo dalies grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo laikotarpiui (toliau – kompensacijos dydis).

2. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą (toliau – Įstatymas) Taisyklės taikomos mutatis mutandis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJOS DYDŽIO SKAIČIAVIMO TVARKA

 

4.  Kompensacijos C (procentais) dydis skaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

kur:

– kredito sutartyje numatytų reguliarių kredito įmokų skaičius nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki artimiausios numatytos kredito palūkanų normos pakeitimo dienos (kai kredito sutartyje nustatyta kintamoji kredito palūkanų norma) arba iki kredito sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos (kai kredito sutartyje nustatyta fiksuotoji kredito palūkanų norma);

– dydis, rodantis reguliarių kredito įmokų skaičių per metus, pavyzdžiui, jeigu kredito įmokos mokamos kas mėnesį, tuomet n = 12;

– kredito likutis kredito ar jo dalies grąžinimo dieną;

– kredito likutis reguliarios j-osios kredito įmokos (nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki artimiausios numatytos kredito palūkanų pakeitimo dienos, kai nustatyta kintamoji kredito palūkanų norma, arba iki kredito sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, kai kredito sutartyje nustatyta fiksuotoji kredito palūkanų norma) sumokėjimo dieną;

– kredito palūkanų normos dydis, kredito gavėjui galiojantis kredito ar jo dalies grąžinimo dieną;

– kredito palūkanų normos dydis, kurį kredito davėjas esamomis rinkos sąlygomis nustatytų kredito gavėjui nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki artimiausios numatytos kredito palūkanų normos pakeitimo dienos. Kai kredito sutartyje nustatyta kintamoji kredito palūkanų norma, nustatant iN dydį kliento marža negali būti naudojama kitokia, nei galiojanti kredito ar jo dalies grąžinimo anksčiau nustatyto termino metu. Kai kredito sutartyje nustatyta fiksuotoji kredito palūkanų norma, kredito davėjas iN dydį privalo nustatyti pagrįstai;

– dydis, rodantis, kuri dalis reguliaraus kredito įmokų mokėjimo periodo yra likusi nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki artimiausios numatytos reguliarios kredito įmokos mokėjimo dienos, ir apskaičiuojamas laikant, kad metus sudaro 365 dienos (arba 366 dienos keliamaisiais metais), 52 savaitės arba 12 vienodos trukmės mėnesių, kad vienodos trukmės mėnesį, neatsižvelgiant į tai, ar metai keliamieji, ar ne, sudaro 30,41666 dienos (365/12). Pavyzdžiui, jeigu kredito įmokos mokamos kas mėnesį, o nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos iki artimiausios reguliarios kredito įmokos yra likę 10 dienų, tuomet d = 10/30.41666 = 0.33. d dydis yra lygus nuliui, jeigu kreditas ar jo dalis grąžinama reguliarios kredito įmokos mokėjimo metu.

5. Jeigu apskaičiuotas kompensacijos dydis yra neigiamas, laikoma, kad jis yra lygus nuliui, t. y. C = 0.

6. Kompensacijos dydis absoliučia suma apskaičiuojamas dauginant C dydį iš grąžinamo kredito ar jo dalies dydžio.

7. Kredito gavėjui taikomas pagal Taisyklių 4 punkte pateiktą formulę apskaičiuotas kompensacijos C dydis negali viršyti Įstatyme nurodyto maksimalaus galimo kompensacijos dydžio.

____________________