KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2014 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 15 d. Nr. AD1-1463

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 (2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-141 redakcija), 27 punktu, siekdama tiksliau reglamentuoti prašymų pateikimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose išdavimo ir veiklos vykdymo vietų paskirstymo principų tvarką, skatinti vartotojams naudingą konkurenciją ir atsižvelgdama į verslininkų pageidavimus bei Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus atlikto audito dėl vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose išdavimą surinkimo teisėtumo metu pareikštus pastebėjimus:

1. Pakeičiu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Prašymai priimami, derinami, Leidimai, Leidimų dublikatai fiziniams ir juridiniams asmenims išduodami, prekybos ir paslaugų teikimo laikas apribojamas, Leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimas panaikinamas vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 (2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-141 redakcija), Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331, Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdėstymo adresų sąrašu, kurį tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, kitais teisės aktais ir dokumentais bei šiuo Aprašu.“;

1.2. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Leidimų, Leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, Leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo dokumentus ruošia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Investicijų ir ekonomikos departamento Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius pagal užduotis, gautas iš Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio (toliau – Vieno langelio ir e. paslaugų poskyris), arba vadovaudamasis tiesiogiai į skyrių gautais dokumentais.“;

1.3. pakeičiu 10 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, metu, taip pat, kai prekiautojai ar paslaugų teikėjai atskiru Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, arba, kai veiklai vykdyti naudojamasi valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais ar patikėjimo teise valdomais ir konkurso būdu išnuomotais arba koncesijos sutarties pagrindais naudojamais įrenginiais ir objektais, esančiais viešojoje vietoje. Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonė teikia viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauja alkoholiniais gėrimais.“;

1.4. pakeičiu 11.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.6. ūkininko pažymėjimo, bityno paso, paukštininkystės ūkio registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, įrodančio, kad žemės ūkio produkcija, naminiai paukščiai ir kt. užauginti registruotame asmeniniame ūkyje, sodo sklype ar pan., kopiją (pateikia prekiaujantys naminiais paukščiais ir kt. bei fiziniai asmenys, parduodantys žemės ūkio produkciją be verslo liudijimo, išskyrus prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu);“;

1.5. pakeičiu 11.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.8. mokamąjį pavedimą ar kvitą, įrodantį, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tvarkytojų ir atliekų tvarkymą, išskyrus prekiaujančius išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, kai vietinė rinkliava sumokama pagal prekybai naudojamų patalpų plotą ar deklaruotą atliekų kiekį, taip pat prekiaujančius švenčių, masinių renginių metu;“;

1.6. pakeičiu 11.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2.6. mokamąjį pavedimą ar kvitą, įrodantį, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tvarkytojų ir atliekų tvarkymą, išskyrus teikiančius paslaugas švenčių, masinių renginių metu ir teikiančius taksofonų paslaugas.“;

1.7. papildau 131 punktu:

131. Prašymas leidimui prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje gauti priimamas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios.“;

1.8. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Jeigu nesikeičia prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas ir nėra pasibaigęs prekybos ar paslaugų teikimo laikinųjų įrenginių sprendinių arba kiosko, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projekto suderinimo terminas ir pats veiklos objektas nėra pakitęs, Leidimui išduoti iki sprendinių ar projekto suderinimo termino pabaigos prie prašymo pridedami tik galiojančio verslo liudijimo (jeigu veikla vykdoma su verslo liudijimu) kopija ir mokamieji pavedimai ar kvitai, įrodantys, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą, taip pat komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tvarkytojų ir atliekų tvarkymą, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 11.1.8. ir 11.2.6. papunkčiuose.“;

1.9. pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.2. kiosko, paviljono, nestacionariosios lauko kavinės, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos projektas: aiškinamasis raštas, teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymas žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizacija, išklotinės, formos, naudojamos medžiagos, spalviniai sprendimai (projektas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir užsakovo bei suderintas su žemės sklypų savininkais, nuomotojais ar naudotojais) – su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo, Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos (jeigu veikos objektą planuojama statyti kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose) bei Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrių atstovais.“;

1.10. pakeičiu 19 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Leidimą vykdyti veiklą konkrečioje vietoje neužimtomis mėnesio dienomis gali gauti kitas asmuo, jei anksčiau išduotas Leidimas vykdyti veiklą toje vietoje galioja 15 ir mažiau kalendorinių dienų per mėnesį.“;

1.11. papildau 191 punktu:

„191. Vienam asmeniui tuo pačiu prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresu tai pačiai veiklos rūšiai išduodamas tik vienas leidimas. Ši nuostata netaikoma, jei po pirmo leidimo vykdyti veiklą konkrečiu adresu išdavimo praėjo 30 kalendorinių dienų ir tai pačiai veiklos rūšiai tuo pačiu adresu yra laisvų vietų.“;

1.12. papildau 192 punktu:

192. Vietų prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga skaičius gali būti papildomai padidintas, išduodant leidimus į vietas, skirtas prekiauti vaisiais ir daržovėmis, jei šios vietos per šventes ir atmintinas dienas yra neužimtos. Apie papildomas prekybos vietas prieš 10 kalendorinių dienų iki švenčių ar atmintinų dienų pradžios skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas:

2.1. įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                    Saulius Budinas