LIETUVOS RESPUBLIKOS

JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. IX-1871 PAPILDYMO 72 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2778

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 72 straipsniu

Papildyti Įstatymą 72 straipsniu:

72 straipsnis. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra įgyvendina ir (ar) administruoja tarptautines ir Europos Sąjungos programas jaunimo politikos srityje. Šioms funkcijoms atlikti gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos (įskaitant ir Europos Sąjungos lėšas).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė