LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 20 d. Nr. V-2974

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1. papildau 2.21 papunkčiu:

2.21. Asmenims, atvykusiems iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, jei tyrimas neatliekamas, arba atliekamas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Tyrimas gali būti atliktas ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką ir gautas neigiamas atsakymą arba toks asmuo per 24 val. nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką privalo kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimui. Jei laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekamas, asmeniui taikoma izoliacija tol, kol bus gautas neigiamas tyrimo rezultatas.

Šiame papunktyje nurodytiems asmenims netaikomos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 11 punkte numatytos izoliavimo išimtys.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

„1.1.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Skelbti teisės aktų registre