LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTiems PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ

„PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“

 

2018 m. birželio 4 d. Nr. 1V-400

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Vilniaus regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. 51/1S-71 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Vilniaus regiono plėtros tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 51/1S-27 redakcija), Kauno regiono plėtros tarybos 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-116 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.  10.1.3- ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Kauno regiono plėtros tarybos 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 51/2S-29 redakcija), Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.  10.1.3- ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Utenos regiono plėtros tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. 51/7S-4 redakcija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 72 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. gegužės 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2018-00433 ir gegužės 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2018-00449:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse“ (priemonės kodas 01-02-01) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                       Eimutis Misiūnas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1V-400

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

10.1.3-ESFA-R-920-01-0007

VšĮ Antakalnio poliklinika

124244035

VšĮ Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas

447 799,22

447 799,22

0,00

2.

10.1.3-ESFA-R-920-91-0007

Anykščių rajono savivaldybės administracija

188774637

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje

150 000,00

150 000,00

0,00

3.

10.1.3-ESFA-R-920-01-0008

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

188710061

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje

869 321,52

869 321,52

0,00

4.

10.1.3-ESFA-R-920-21-0004

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

188768545

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

418 892,27

418 892,27

0,00

 

 

__________________________