PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-14

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pakeisti Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Savivaldybei NVŠ lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.“;

1.2. pakeisti 3.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. Savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma apskaičiuojama vienam mokiniui mėnesiui, Aprašo 3.1. papunktyje nustatytą dydį padauginus iš Savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus. NVŠ lėšos Savivaldybei skiriamos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.“;

1.3. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausia skiriamos:

5.1. vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

5.2. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą;

5.3. vaikams, pasirinkusiems prioritetinių krypčių programas:

5.3.1. programas vykdomoms Savivaldybės kaimiškose vietovėse;

5.3.2. mokymo plaukti programas;

5.3.3. programas, skatinančias gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas.“;

1.4. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

11.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

11.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;

11.3. turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

11.4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

11.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.“;

1.5. pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (Aprašo 2 priedas).“;

1.6. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto NVŠ lėšas (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Metinę, ketvirtinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje“.

2.  Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

3.  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vaidas Bendaravičius