LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-294 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.1-ESFA-V-735 PRIEMONĖS „PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

 

2022 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-1263

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 papunkčiu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ ir 26 punktą išdėstau taip:

26. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti.

 

Pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą tinkama finansuoti kryžminio finansavimo lėšomis einamąjį remontą ne daugiau kaip už 480 800,00 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus eurų, 00 ct).

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatytą veiklą, vasaros mėnesiais gali būti įdarbinti mokiniai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas nuo 14 iki 21 metų (vaikų nuo 14 iki 18 metų įdarbinimui taikomas Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“).

 

Įdarbinto mokinio darbo užmokesčio kompensaciją sudaro mokinio darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir kitos susijusios darbo užmokesčio išlaidos (ligos pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas). Mokinio darbo užmokestis, nurodytas darbo sutartyje, dirbant visą darbo laiką, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos (MMA). Jeigu mokinys dirba ne visą darbo laiką, darbo užmokesčio kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą. 

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio komandiruočių išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ar tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.

Įdarbinto mokinio darbo užmokesčio kompensacijai reikalavimas dėl nuosavo įnašo netaikomas.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Investicijų projekto parengimo išlaidos tinkamos finansuoti įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą.

 

Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai

 

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 punktus.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2022 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. SB-2022-00493