LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-295 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2018 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. DĮ-90

Vilnius

 

 

Pakeičiu Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-295 „Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 1 statistikos srities 1.02 temos 1.02.01 potemės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Laisvos darbo vietos

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie laisvų ir užimtų darbo vietų skaičių pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis ir dydžio grupes.

ketvir-tinis

EPT-REG-19
EK-REG-21, 23

Atrankinis statistinis tyrimas, DA-01, imtis – 7 192 respondentai (9,4 proc. visų ūkio subjektų, išskyrus individualiąsias įmones),
„Sodros“, Lietuvos darbo biržos duomenys.

vasario 23 d.,
gegužės 25 d.,
rugpjūčio 24 d.,
lapkričio 23 d.

1–2

Laisvos darbo vietos (informaciniai pranešimai), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt,
Darbo rinkos metraštis 2017 (leidinys @),
Metraštis;
teikiama Eurostatui.“     

 

 

2. Pakeičiu 1 statistikos srities 1.05 temos 1.05.01 potemės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6.

Žmonių su negalia statistiniai rodikliai

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie asmenų, kuriems pirmą kartą pripažinta negalia, skaičių, pagal lytį, amžiaus ir ligų grupes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rengti statistinę informaciją apie asmenų su negalia sveikatos būklę, būsto sąlygas,  materialinius nepriteklius ir skurdo rizikos lygį pagal lytį, amžių, miestą ir kaimą.                                                      

metinis

EPT-REG-25
LR-ĮST-8
LRV-NUT-35

 

EPT-REG-5
EK-REG-41

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) duomenys.

Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys.

   

liepos 20 d.                                                                                                             

 

 

rugsėjo 12 d.

1–4 

 

 

1     

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Metraštis                                                                                                                                                      


 

 

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.“                                                                                   

 

 

3. Pakeičiu 1 statistikos srities 1.06 temos 1.06.02 potemės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie gyventojų pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdo ir socialinės atskirties lygį ir sudėtį, ilgalaikį skurdą, būsto sąlygas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, materialinius nepriteklius ir galimybę patenkinti vartojimo poreikius.

metinis

EPT-REG-5

Atrankinis statistinis tyrimas, taikant 4 dalių rotacinį modelį, 
PGS-01, PGS-02, imtis – 6 500 namų ūkių.
Gyventojų registro, „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

balandžio 13 d. – išankstinė statistinė informacija apie gyventojų materialinį nepriteklių,
rugpjūčio 10 d. – galutinė statistinė informacija

1, 2 

 

 

 

 

1, 2
3 – pag-rindiniai stati-stiniai rodikliai

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2017 (leidinys @);
rengiamos viešojo naudojimo duomenų rinkmenos;
pirminių duomenų bazė teikiama Eurostatui.“

 

 

4. Pakeičiu 1 statistikos srities 1.10 temos 1.10.01 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

„1.

Nusikals-tamumo ir baudžia-mosios teisenos, gaisrų statistika

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)

Rengti statistinę informaciją apie užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus) pagal nusikalstamos veikos rūšį, apie nusikalstamų veikų padarymu įtariamus (kaltinamus) asmenis pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį, apie asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, pagal lytį, amžių, pilietybę, išsilavinimą, užimtumą, nusikalstamos veikos rūšį.

metinis

MIN-DEP-TA-24
KT-DOK-4

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys

sausio 11 d.,

vasario 28 d. – nusikals-stamumo statistinė informacija,
liepos 17 d. – nusikalstamumo statistinė informacija (100 tūkst. gyventojų)

1,3, 4

1–4


Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.ird.lt,

Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt; teikiama Lietuvos statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.

 

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie nusikalstamumą ir teistumą: nuteistus ir įkalintus asmenis, teisės specialistus, policijos pareigūnus ir teisėsaugos institucijų veiklą bei gaisrus ir juose žuvusių asmenų skaičių. 

 

metinis

KT-DOK-4

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Generalinė prokuratūra), Lietuvos advokatūros, Nacionalinės teismų administracijos, Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), Kalėjimų departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

vasario 27 d. – gaisrų ir juose žuvusių asmenų, nuteistų ir įkalintų asmenų statistinė informacija
 

 

 

balandžio 30 d. – teisės specialistų, policijos pareigūnų ir teisėsaugos institucijų veiklos statistinė informacija
1–4 – gaisrai ir juose žuvę asmenys
1 – nuteisti ir įkalinti asmenys 

1
1–4 – policijos pareigū-nai

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt; 
Metraštis;
teikiama Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui.

 

 

 

 

 

 

 

departamentas) duomenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti Europos Sąjungos bandomąjį smurto lyties pagrindu statistinį tyrimą.

vienkar-tinis

Eurostato projektas

Atrankinis namų ūkių statistinis tyrimas,
SLP-01, imtis – 700 asmenų.

lapkričio 30 d.

 

Parengta bandomojo tyrimo anketa, duomenų įvedimo ir apdorojimo programa, apklausti gyventojai, tarpinė ataskaita teikiama Eurostatui.“

 

 

5. Pakeičiu 1 statistikos srities 1.10 temos 1.10.01 potemės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„2.

Smurto artimoje aplinkoje statistika

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje.metinis


LRS-NUT-56

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Higienos instituto, Informatikos ir ryšių departamento, Policijos departamento duomenys. Lietuvos statistikos departamento statistinė informacija.

sausio 30 d. – užregistruoti nusikaltimai, asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, asmenys, įtariami (kaltinami) padarę nusikaltimus artimoje aplinkoje.
birželio 29 d. – policijoje užregistruoti pranešimai, 100 tūkst. gyventojų tenka nukentėjusiųjų, specializuotos pagalbos centrų skaičius, asmenys, gavę specializuotą kompleksinę pagalbą, darbuotojai specializuot-os pagalbos centruose, asmenys, apgyvendinti laikino gyvenimo įstaigose, asmenys, gydyti stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir stacionare dėl smurto artimoje aplinkoje.

1–4

1 – asme-nys, apgy-vendinti laikino gyve-nimo įstaigose, gydyti stacio-naro priėmi-mo-skubios pagal-bos skyriuje ir stacio-nare dėl smurto artimoje aplinko-je.

Smurtas artimoje aplinkoje (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.“

 

 

6. Pakeičiu 2 statistikos srities 2.01 temos 2.01.06 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Metinio regioninio BVP vertinimas

Lietuvos statistikos departamentas

Įvertinti išankstinį regioninį 2013–2016 m. BVP ir BPV Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose;                                       Įvertinti 2010–2017 m. BVP ir jo komponentus (atlygį darbuotojams, Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą), Bendrąją pridėtinę vertę (toliau – BPV) Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose bei BVP ir BPV to meto kainomis apskrityse pagal ekonominės veiklos rūšių grupes.

metinis

EPT-REG-36
LRV-NUT-9

Lietuvos statistikos departamento statistinė informacija.

balandžio 20 d. –išankstinė informacija,

 

 

gruodžio 14 d. – patikslinta informacija

2, 3

Bendrasis vidaus produktas pagal regionus (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt;
teikiama Eurostatui.“

 

 

7. Pakeičiu 2 statistikos srities 2.09 temos 2.09.02 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Deklaruotų ir sumokėtų mokesčių statistika

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie deklaruotus ir sumokėtus mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus, sugrupuoti pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžius ir teritorijos administracinius vienetus.

ketvir-tinis

LRV-NUT-9

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų sumokėtus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestinės apyskaitos duomenys.

kovo 30 d.,
birželio 29 d.,
rugsėjo 28 d.,
gruodžio 28 d.


2–4 – perskirs-tyti mokes-čiai

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.“

 

 

8. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Nefinansinių įmonių verslo struktūra

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie nefinansinių įmonių veiklą, t. y. pagrindinius finansinius (pajamos, sąnaudos, pelnas, turtas, nuosavybė, įsipareigojimai ir kt.) ir struktūrinius (įmonių, darbuotojų ir dirbančių asmenų skaičius, produkcijos vertė, prekių ir paslaugų pirkimas, pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, bendros investicijos į materialųjį turtą ir kt.) rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydžio grupes ir regionus.

metinis

EPT-REG-17, 36
             

Atrankinis statistinis tyrimas,
F-01, imtis – 10 100 respondentų (15 proc. nefinansinių įmonių, kurių pajamos sudaro apie 82 proc. visų nefinansinių įmonių pajamų). Likusių įmonių duomenys gaunami iš administracinių duomenų šaltinių: VĮ Registrų centro, įmonių metinių finansinių ataskaitų, Valstybinės mokesčių inspekcijos įmonių pelno ir gyventojų pajamų mokesčių deklaracijų duomenys.

birželio 29 d. – galutinė 2016 m. statistinė informacija,
lapkričio 6 d. – išankstiniai 2017 m. finansiniai ir verslo struktūros rodikliai,
lapkričio 16 d. – išankstinis 2017 m. apyvartos rodiklis pagal savivaldybes

1
2–4 – padali-nių ir darbuo-tojų skaičius, algos ir atlygi-nimai, pridė-tinė vertė, investi-cijos į ilgalaikį materia-lųjį turtą 

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Verslo įmonių statistika 2017 (leidinys @), Metraštis;
naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;
teikiama Lietuvos bankui, Eurostatui.“

 

 

9. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01 potemės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Prekybos ir maitinimo įmonių veikla ir tinklas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos ir tinklo apimties pokyčius: apyvarta be PVM, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimas, parduotuvių skaičius, maitinimo vienetų skaičius, prekybinis plotas. Rodikliai pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red. G sekcija ir I sekcijos 56 skyrius keturių ženklų lygiu) ir įmonių dydžio grupes (1–9, 10–49, 50 ir daugiau dirbančių asmenų).

metinis

EPT-REG-17, 36
LRV-NUT-48

Atrankinis statistinis tyrimas,
PR-07, imtis – 11 692 respondentai (45 proc. prekybos ir maitinimo įmonių, kurių apyvarta sudaro apie 92 proc. visos apyvartos).

rugsėjo 19 d.
1–4
1 – alkoho-linių ir tabako gaminių parda-vimo statisti-niai rodikliai

Mažmeninė ir didmeninė prekyba apskrityse ir savivaldybėse (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Metraštis.“

 

 

10. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01 potemės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6.

Piniginio tarpininka-vimo įstaigų veikla

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą Lietuvos banko suvestinių finansinių ataskaitų  balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų  duomenų pagrindu.
Rengti statistinę informaciją apie piniginio tarpininkavimo įmonių veiklą Lietuvos banko suvestinių finansinių ataskaitų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų duomenų pagrindu. Pagal apskritis rinkti ir rengti 4 statistinius rodiklius: vietos vienetų skaičių, vidutinį darbuotojų skaičių, algas ir atlyginimus, bendrąsias investicijas į ilgalaikį materialųjį turtą. Rengti struktūrinės verslo statistikos rodiklius apie kredito įstaigų pajamas, sąnaudas ir kita.

ketvir-tinis

 

 

 

 

 

 

 

 

metinis

EPT-REG-36

 

 

 

 

 

 

 

 

EPT-REG-17, 36

EK-REG-24, 25, 29

T-DIR-1

Lietuvos banko duomenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištisinis statistinis tyrimas, 
B-01, 88 respondentai, Lietuvos banko duomenys.

kovo 16 d.,
birželio 14 d.,
rugsėjo 13 d.,
gruodžio 14 d.

 

 

 

 

rugpjūčio 20 d.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–3 pagrin-diniai statisti-niai rodikliai

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

 

Finansinių ir draudimo įmonių veikla (informacinis pranešimas),  statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2017 (leidinys @), Metraštis;

naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;

teikiama Eurostatui.“

 

 

11. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01 potemės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„7.

Draudimo įmonių veikla

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą, Lietuvos banko ketvirčiais teikiamų suvestinių finansinių ataskaitų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų

duomenų pagrindu, dirbančius asmenis ir kita.

ketvir-tinis

EPT-REG-36

Lietuvos banko duomenys.

kovo 9 d.,
birželio 8 d.,
rugsėjo 12 d.,
gruodžio 12 d.,

1

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

Rengti statistinę informaciją apie draudimo įmonių veiklą Lietuvos banko teikiamos suvestinės metinės finansinės ataskaitos balanso, pelno (nuostolio) duomenų pagrindu.
Rengti statistinę

metinisEPT-REG-17, 36
EK-REG-24, 25,
29
T-DIR-4
Ištisinis statistinis tyrimas,
F-02, 21 respondentas,
Lietuvos banko duomenys.
rugpjūčio 20 d.1       
2–3 pagrin-diniai  statisti-niai rodikliai
Finansinių ir draudimo įmonių veikla (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt,

 

 

 

informaciją apie draudimo įmonių veiklą vykdančių įmonių įmokas ir išmokas pagal institucinius sektorius, finansinę investicinę veiklą, veiklos sąnaudas, dirbančius asmenis ir kita. Pagal apskritis rengti 4 statistinius rodiklius: vietos vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

 

 

 

 

 

Finansų įmonių statistika 2017 (leidinys @), Metraštis;
naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;
teikiama Eurostatui.


 

 

Lietuvos bankas3

Rengti struktūrinės verslo statistikos rodiklius apie draudimo įmokas, išmokas, techninius atidėjimus, investicinės veikos pajamas bei sąnaudas ir kitus rodiklius pagal draudimo įmonių ekonominės veiklos rūšis bei įmonių dydžio grupes.

metinis

EPT-REG-17, 36
EK-REG-24, 25
LB-NUT-51

Draudimo įmonių duomenys.

liepos 10 d.

1

Teikiama Lietuvos statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.“

 

 

12. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01 potemės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„11.

Finansinio tarpininka-vimo įmonių (išskyrus piniginio tarpininka-vimo, draudimo įmones ir pensijų fondus) veikla

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie kitų finansinio tarpininkavimo įmonių (finansinės išperkamosios nuomos, finansų maklerio, draudimo brokerių ir kt.) veiklą, balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų statistinius duomenis, dirbančius asmenis ir kita. Pagal apskritis rengiami 4 statistiniai rodikliai: vietos vienetų skaičius, vidutinis darbuotojų skaičius, algos ir atlyginimai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą.

ketvir-tinis

 

 

 

 

 

 

 

 

metinis
EPT-REG-36

 

 

 

 

 

 

 

 

EPT-REG-36
Atrankinis statistinis tyrimas,
F-03, imtis – 177 respondentai, Lietuvos banko duomenys.

 

 

 

 

Ištisinis statistinis tyrimas,
F-03, 509 respondentai,
F-03 sutrumpinta, 50 respondentų,
Lietuvos banko duomenys.

kovo 9 d.,
birželio 8 d.,
rugsėjo 12 d.,
gruodžio 12 d.

 

 

 

 

 

rugpjūčio 20 d.


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2-3 pagrin-diniai statisti-niai rodikliai

Statistinė informacija naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, teikiama Lietuvos bankui.

 

 

 

Finansinių ir draudimo įmonių veikla (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Finansų įmonių statistika 2017 (leidinys @), Metraštis;
naudojama nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

 

 

 

 

Lietuvos bankas3

Rengti valdymo įmonių (veikiančių pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Profesionaliems investuotojams

skirtų  kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą), finansų maklerio įmonių finansinės būklės ataskaitų,

ketvir-tinismetinis

EPT-REG-36
LR-ĮST-26, 31
LB-NUT-49

Ištisinis statistinis tyrimas.

gegužės 31 d. – IV ketv.,
birželio 8 d. – I ketv.,    
rugsėjo 7 d. – II ketv.,
gruodžio 7 d. – III ketv.     

1

Teikiama Lietuvos statistikos departamentui statistinei informacijai rengti.“

 

 

 

 

nebalansinių ataskaitų bei pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitų statistinius rodiklius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengti valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, finansinės būklės ataskaitų, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos statistinius rodiklius.

metinis

EPT-REG-36

Ištisinis statistinis tyrimas.

7 mėn. metams pasibaigus

1

 

 

 

 

 

Rengti kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų ataskaitų ir pajamų (sąnaudų) ataskaitų statistinius rodiklius.

ketvir-tinismetinis

LR-ĮST-26, 31

Ištisinis statistinis tyrimas.

70 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus

gegužės 19 d.

 

 

 

 

13. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.02 temos 3.02.01 potemės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Mažmeni-nė prekių apyvarta turgavie-tėse

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse apimtį bei pokyčius pagal prekių grupes.

ketvir-tinis

T-REG-9  

Ištisinis statistinis tyrimas,
PR-02, 106 turgavietės.

vasario 1 d.,
gegužės 2 d.,
rugpjūčio 1 d.,
spalio 31 d.

1–3

Prekyba turgavietėse (informaciniai pranešimai), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.“

 

 

14. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.02 temos 3.02.01 potemės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Paslaugų įmonių veikla

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie transporto ir saugojimo, verslo bei socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonių pardavimo pajamas (apyvartą), dirbančių asmenų skaičių, dirbtų valandų, algų ir atlyginimų indeksus.

ketvir-tinis

 

metinis

T-REG-9


              

Atrankinis statistinis tyrimas, imtis – 18 proc. statistinio tyrimo visumos:
PS-20, imtis – 3 525 respondentai,
PS-21, imtis – 1 093 respondentai.

vasario 28 d.,
gegužės 29 d.,
rugpjūčio 28 d.,
lapkričio 28 d.,

rugsėjo 28 d.


1

 

 

1–3
1–
transporto veikla 

Paslaugų statistika (informaciniai pranešimai), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Transportas ir ryšiai 2017 (leidinys @);
teikiama Eurostatui.“

 

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė