CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORLAIVIO APSKRAIDYMO PO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. 4R-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir 54 straipsnio 1 dalimi:

1.    Į p a r e i g o j u:

1.1. orlaivių naudotojus peržiūrėti orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų vykdymo procedūras ir jas papildyti šia informacija:

1.1.1.   skrydžių įgulos, atliekančios orlaivio apskraidymą po techninės priežiūros darbų, patirtis ir kvalifikacija;

1.1.2.   orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų skrydžių programos reikalavimai;

1.1.3.   skrydžių įgulos mokymų programa;

1.1.4.   įgulos sudėtis ir asmenys orlaivyje;

1.1.5.   skrydžių darbo laikas;

1.1.6.   veiksmai planuojant skrydžius, kurių metu naudojamos galbūt nepatikimos orlaivio sistemos;

1.1.7.   informacija apie privalomą įrangą (kabinos pokalbių savirašis, skrydžio duomenų savirašis, duomenų linijos savirašis (data link recorder);

1.2. iki 2015 m. gruodžio 1 d. pateikti šio įsakymo 1.1 punkte nurodytas procedūras CAA tvirtinti.

2.    R e k o m e n d u o j u rengiant šio įsakymo 1.1 punkte nurodytas procedūras naudoti informaciją, paskelbtą CAA tinklalapyje, adresu http://www.caa.lt/index.php?-90530672 (EASA dokumentas „Notice of proposed amendment (NPA) 2012-08“).

3.    N u r o d a u, kad ne pagal standartines veiklos procedūras (Standard operating procedures) apskraidyti orlaivį po techninės priežiūros darbų galima tik oro erdvėje, rezervuotoje pagal Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285, 52 punkto nuostatas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas