LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 2 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA 1 NACIONALINIO TIKSLO INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
NR. PMIF-2.1.2-K-02 PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 30 d. Nr. A1-426

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu:

1.  T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02 (pridedama).

2.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos

ir darbo ministro pareigas                                                                                         Linas Kukuraitis

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2019-07-22 raštu Nr. (21.9.20-22)SD-3680

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m. liepos 30 d. įsakymu

Nr. A1-426

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 2 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

NR. PMIF-2.1.2-K-02

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-K-02 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 metų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su vėlesniais pakeitimais) (toliau – PMIF programa), 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmą „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ (toliau – Veiksmas), taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.3. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau − Rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-755 „Dėl Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau − Užsieniečių integracijos planas).

3. PFSA vartojamos sąvokos:

3.1. de minimis pagalbos gavėjas – pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris, kuris yra ūkio subjektas ir kuris iš projekto finansavimo lėšų planuoja įsigyti įrangos, įrenginių ar kito turto, suteikiančių jam ekonominę naudą;

3.2. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Projektų atranka pagal Veiksmą bus atliekama projektų konkurso būdu. Pagal PFSA bus atrinkti finansuoti 3 projektai – po vieną projektą, skirtą integracijos centro veiklai viename iš trijų Lietuvos miestų – Vilniuje arba Kaune, arba Klaipėdoje – vykdyti.

5. Pagal PFSA projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 737 567,15 Eur (vieno milijono septynių šimtų trisdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt septynių eurų ir 15 ct), iš kurių iki 1 303 175,36 Eur (vieno milijono trijų šimtų trijų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt penkių eurų ir 36 ct) PMIF lėšos ir iki 434 391,79 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt vieno euro ir 79 ct) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

6. Veiksmo tikslas – integracijos centruose teikti būtinas paslaugas tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 18 punkte, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje.

7. Pagal PFSA finansuojamas integracijos centro, kuriame teikiamos paslaugos tikslinės grupės atstovams, steigimas ir (ar) esamo integracijos centro veiklos palaikymas. Integracijos centro veikla vykdoma viename iš pasirinktų miestų – Vilniuje arba Kaune, arba Klaipėdoje. Prireikus dalis paslaugų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 18 punkte, gali būti teikiama ir kitose gyvenamosiose vietovėse. Į paraišką privalo būti įtrauktos ir integracijos centruose turi būti vykdomos šios pagal PFSA remiamos veiklos:

7.1. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

7.2. pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai;

7.3. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

7.4. psichologo konsultacijos;

7.5. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo (išskyrus tarpininkavimo dėl vizų išdavimo ir (ar) pakeitimo paslaugas), atstovavimo (išskyrus atstovavimą teisme), kuravimo paslaugos ir (ar) kita socialinė pagalba.

8. Papildomai įgyvendinant projektus gali būti vykdomos kitos veiklos, skirtos PFSA 6 punkte numatytam Veiksmo tikslui ir būtinos projekto tikslui pasiekti:

8.1. į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, kuriomis palengvinamos tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte, galimybės įsilieti į darbo rinką;

8.2. tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, ir jų šeimų nariams teikiamos tokios paslaugos kaip gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos reikmenimis, drabužiais ir avalyne, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, įvairios sveikatos priežiūros ir medicinos pagalbos priemonės ir pan.;

8.3. kultūrinės, laisvalaikio veiklos, renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas;

8.4. vertimo raštu ir (ar) žodžiu paslaugos;

8.5. kitos (-ų) kalbos (-ų) (išskyrus lietuvių kalbą) mokymai ir (arba) kursai;

8.6. savanorių parengimas dirbti, jų veiklos koordinavimas;

8.7. nuomojamo būsto paieškos tikslinės grupės, nurodytos PFSA 18 punkte, atstovams paslaugos;

8.8. vaikų (asmenų iki 18 metų), priklausančių tikslinei grupei, nurodytai PFSA 18 punkte, neformalus ugdymas (pvz., mokyklų ar darželių būreliai);

8.9. informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida;

8.10. kita (-os) papildoma (-os) veikla (-os), skirta (-os) PFSA 6 punkte numatytam Veiksmo tikslui ir būtina (-os) projekto tikslui pasiekti.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

9. Pagal PFSA galimi pareiškėjai yra viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

10. Pagal PFSA projektai gali būti vykdomi su partneriu (-iais). Partneriais gali būti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybė, filialas, biuras ir kt.), teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

11. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) privalo užtikrinti, kad vykdant projekto veiklas būtų taikomos vaiko apsaugos priemonės, kaip tai numatyta 2017 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai COM(2017) 211 „Vaikų migrantų apsauga“ 7 dalyje.

12. Vienas pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną paraišką integracijos centro veiklai vykdyti skirtinguose miestuose. Integracijos centro veiklai vykdyti viename pasirinktame mieste (Vilniuje arba Kaune, arba Klaipėdoje) vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Jei pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką vykdyti integracijos centro veiklą tame pačiame mieste, įgaliotoji institucija raštu kreipiasi į pareiškėją, prašydama per 3 darbo dienas nurodyti, kuri paraiška turi būti vertinama. Pareiškėjui per 3 darbo dienas nepateikus prašomos informacijos, vertinama anksčiausiai jo pateikta paraiška. Kitos pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetamos, apie tai jį informavus raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

14. Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu turi būti prisidedama prie Užsieniečių integracijos plano 8.3 papunkčio priemonės įgyvendinimo.

15. Projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PFSA 2 priede. Už atitiktį šiems kriterijams projektams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas PFSA 2 priede. Pagal PFSA privaloma surinkti mažiausia balų suma yra 40 balų.

16. Pagal PFSA teikiamo projekto veiklų įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei projekto sutarties įsigaliojimo diena, tačiau ne ankstesnė kaip 2019 m. spalio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti. Pagal PFSA teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (imtinai). Projekto vykdytojui nustačius, kad projektas bus įgyvendinamas trumpiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai. Projekto vykdymo laikotarpis negali būti pratęstas, jeigu projekto įgyvendinimo trukmė yra iki 2022 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Tikslinės grupės atstovai yra:

18.1. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

18.2. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

18.3. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu. Jei asmeniui leidimas laikinai arba nuolat gyventi buvo išduotas (pakeistas) kitais nei šiame PFSA punkte nurodytais UTPĮ nustatytais pagrindais, projekto vykdytojas turi įsitikinti, kad asmuo anksčiau turėjo leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris buvo išduotas šiame PFSA punkte nurodytu UTPĮ nustatytu pagrindu, ir saugoti su tuo susijusius įrodymus;

18.4. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu. Jei asmeniui leidimas laikinai arba nuolat gyventi buvo išduotas (pakeistas) kitais nei šiame PFSA punkte nurodytais UTPĮ nustatytais pagrindais, projekto vykdytojas turi įsitikinti, kad asmuo anksčiau turėjo leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris buvo išduotas šiame PFSA punkte nurodytu UTPĮ nustatytu pagrindu, ir saugoti su tuo susijusius įrodymus;

18.5. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra ES piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią ES leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą UTPĮ 101 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyse nustatytais pagrindais;

18.6. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra ES piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią ES leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą UTPĮ 104 straipsnio 4 dalyje ir (ar) 105, ir (ar) 1053 straipsniuose nustatytais pagrindais;

18.7. trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems išduota nacionalinė viza.

19. Įgaliotoji institucija, vykdydama teisės aktuose nustatytas funkcijas ir norėdama patikrinti, ar projekte dalyvaujantis asmuo yra tinkamas projekto dalyvis, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti projekto dalyvio asmens duomenis iš valstybės registrų ir (ar) kitų informacinių sistemų bei juos tvarkyti projekto vykdymo, kontrolės ir audito tikslais dokumentų saugojimo laikotarpiu, kuris nustatomas vadovaujantis PAFT VI skyriaus šeštuoju skirsniu. Įgaliotoji institucija tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek reikia teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

20. Pareiškėjas, planuodamas PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo aprašu. Projektu turi būti siekiama PMIF programos rodiklio „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems iš šio fondo buvo suteikta parama taikant integracijos priemones, vykdomas įgyvendinant nacionalines, vietos ir regionines strategijas“ (kodas PR2.1) reikšmės – ne mažiau nei 500 tikslinės grupės asmenų, už kurios pasiekimą yra atsiskaitoma įgaliotajai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. PMIF programos rodiklio pakategorių, nurodytų PFSA 20.1–20.4 papunkčiuose, reikšmių pareiškėjas paraiškoje nenurodo, tačiau projekto įgyvendinimo metu už šių rodiklio pakategorių pasiekimą atsiskaito įgaliotajai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. Turi būti siekiama šios PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės ir fiksuojamos šių PMIF programos rodiklio pakategorių skaitinės reikšmės:

20.1. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkiant į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičius“ (kodas PR2.1.1);

20.2. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų teikiant patarimus ir pagalbą būsto srityje, skaičius“ (kodas PR2.1.2);

20.3. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų suteikus sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos paslaugas, skaičius“ (kodas PR2.1.3);

20.4. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkus priemones, susijusias su demokratiniu dalyvavimu, skaičius“ (kodas PR2.1.4).

21. Reikalavimai projekto parengtumui nėra taikomi.

22. Neturi būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

23. Rekomenduojama projekto įgyvendinimo metu vykdyti aktyvią informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaidą interneto svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose, taip pat vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniuose ar kitoje (-ose) už migraciją atsakingoje (-ose) įstaigoje (-ose) bei jos (jų) teritoriniuose padaliniuose, Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) jos padaliniuose bei savivaldybių administracijose. Informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida gali būti vykdoma ir kitose įstaigose / organizacijose (pvz., sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, krizių centruose ir pan.).

24. Rekomenduojama, kad integracijos centro, kuriame vykdomos PFSA 7 punkte nurodytos veiklos, darbo laikas būtų suplanuotas atsižvelgiant į įvairių tikslinės grupės atstovų (dirbančių, besimokančių ir pan.) poreikius.

25. Finansavimas yra de minimis pagalba de minimis pagalbos gavėjams, nurodytiems PFSA 3.1 papunktyje. De minimis pagalba teikiama de minimis pagalbos gavėjams vadovaujantis de minimis reglamentu.

26. Įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 3 priedas), turi įvertinti, ar projekto finansavimas nereiškia valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos suteikimo pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui, kurie atitinka PFSA 3.1 papunktyje nurodytas sąlygas. Jeigu de minimis pagalba yra teikiama, įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu, pildydama Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (PFSA 5 priedas), turi įsitikinti, kad pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui, kurie atitinka PFSA 3.1 papunktyje nurodytas sąlygas, teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka kitus de minimis reglamente nustatytus reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai. Jeigu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui, kurie atitinka PFSA 3.1 papunktyje nurodytas sąlygas, yra teikiama de minimis pagalba:

26.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma turi neviršyti 200 000,00 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar Lietuvos Respublikos suteikta de minimis pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES lėšomis. Sąvoka „viena įmonė“ nustatyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje;

26.2. įgaliotoji institucija patikrina ūkio subjekto teisę gauti bendrą vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Įgaliotoji institucija turi patikrinti visas su ūkio subjektu susijusias įmones, nurodytas ūkio subjekto pateiktame Atitikties de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams klausimyne pagal de minimis reglamentą (PFSA 6 priedas) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, patikrinti, ar planuojama teikti de minimis pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgaliotoji institucija per 5 darbo dienas registruoja pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui, kurie yra ūkio subjektai, suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre ir apie tai informuoja pareiškėją (projekto vykdytoją) ir (ar) partnerį.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

28. Didžiausia vienam projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 579 189,05 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt devynių tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt devynių eurų ir 5 ct), iš kurių iki 434 391,79 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt vieno euro ir 79 ct) – PMIF lėšos ir iki 144 797,26 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 26 ct) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

29. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA 28 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

30. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos.

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis. Kitų juridinių asmenų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys, jei darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, jei, be pagrindinių pareigų, sulygstama ir dėl papildomų funkcijų įgyvendinant projektą (tokiu atveju darbo sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, nurodomas atlygis už papildomas funkcijas įgyvendinant projektą).

 

Nuostatos dėl esamų darbo sutarčių papildymo arba atskirų darbo sutarčių sudarymo netaikomos tarptautinėms organizacijoms ar jų padaliniams.

 

Atskiros sutartys biudžetinėse įstaigose sudaromos laikantis Instrukcijų dėl išlaidų atitikties 129 punkto reikalavimų.

 

Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos;

 

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo išlaidos, patalpų (salės, auditorijos ir pan.) nuomos išlaidos bei projekto vykdytojo ir (ar) partnerio patalpų, naudojamų projekto veikloms vykdyti, eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos, taip pat vertimo, leidybos išlaidos;

3.4. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 7–8 punktuose nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.5. išlaidos tikslinės grupės atstovams, jei pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba kompensuojamos tikslinės grupės asmenų patirtos išlaidos (pavyzdžiui, aprūpinimas drabužiais ir avalyne (tinkamomis finansuoti laikomos ir dėvėtų drabužių, avalynės įsigijimo išlaidos), maistu, higienos reikmenimis, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos, vaistažolės, odontologinės medžiagos ir pan.; būsto nuomos paieškos paslaugos; neformalaus vaikų (asmenų iki 18 m.), priklausančių PFSA nurodytai tikslinei grupei, ugdymo išlaidos; stovyklų kelialapiai ir t. t.);

3.6. projekto dalyvių kelionių, apgyvendinimo išlaidos;

3.7. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, komandiruočių, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.8. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimas (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamu finansuoti laikomas tik nusidėvėjimas arba finansinė nuoma) išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti yra jų transportavimo, sumontavimo, įdiegimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir su tuo susijusios išlaidos. Ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms;

3.9. projekto veikloms, skirtoms tiesiogiai PFSA 18 punkte nurodytos tikslinės grupės atstovams, vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimo (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamu finansuoti laikomas tik nusidėvėjimas arba finansinė nuoma) išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti yra jų transportavimo, sumontavimo, įdiegimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir su tuo susijusios išlaidos.

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti laikomos:

4.1. privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1, 310.3–310.4 papunkčiuose, įgyvendinimo išlaidos;

4.2. kitų pasirenkamų informavimo apie projektą priemonių įgyvendinimo išlaidos: informacinės interneto svetainės sukūrimo ir administravimo, pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, projekto viešinimo elektroninėje žiniasklaidoje, spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt., informacinių lankstinukų, plakatų apie projektą, reprezentacinių priemonių įgyvendinimo ir pan. išlaidos.

 

Jeigu informaciniai renginiai trunka 4 arba 8 val., patirtos informacinių renginių organizavimo ir vykdymo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, nustatytus remiantis Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Informacinio renginio, kurio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, metu naudojamo nuosavo turto (salės, įrangos ir pan.) eksploatavimo išlaidos apmokamos deklaruojant realias projekto vykdymo išlaidas.

 

Projekto viešinimo išlaidos neturi būti didesnės kaip 1,4 procento išlaidų kategorijoje Nr. 3 „Projekto vykdymas“ nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti apskaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

31. PFSA 30 punkto lentelės 3.1–3.9 papunkčiuose nurodytos išlaidos apmokamos taikant Paslaugų ir paramos teikimo užsieniečiams išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis įkainis nustatomas remiantis Paslaugų ir paramos teikimo užsieniečiams išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas interneto svetainėje http://esf.socmin.lt/index.php?-843933224.

32. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

33. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, numatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje.

 

V SKYRIUS

 

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

 

34. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi lietuvių kalba užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

35. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir PFSA 36 punkte nurodytus priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas ir į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos bei pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, pristato pats arba per kurjerį, siunčia elektroniniu paštu, jei paraiška pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip nurodyta PAFT 354.2 papunktyje. Jei paraiška teikiama PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Faksu atsiųsta ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatyta paraiška neregistruojama ir nevertinama.

36. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

36.1. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurio forma nustatyta paraiškos formos 3 priede (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM);

36.2. projekto finansavimo šaltinius (netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko ar kitų juridinių asmenų sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

36.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto išlaidų kategoriją Nr. 4 „Informavimas apie projektą“ (pavyzdžiui, 3 tiekėjų pasiūlymai dėl prekių ir (ar) paslaugų kainos, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);

36.4. Turimos patirties ir kitos papildomos informacijos aprašymą, kurio forma nustatyta PFSA 4 priede;

36.5. Partnerio deklaraciją (-as) (paraiškos formos 1 priedas), jeigu projektą ketinama įgyvendinti su partneriu (-iais). Partnerio deklaraciją pildo kiekvienas partneris atskirai;

36.6. Projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (paraiškos formos 4 priedas), kai teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 25−26 punktuose (jeigu taikoma);

36.7. Atitikties de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams klausimyną (-us) pagal de minimis reglamentą (PFSA 6 priedas), kai teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 25–26 punktuose (jeigu taikoma). Kiekvienas ūkio subjektas pildo atskirą formą;

36.8. pareiškėjo, partnerio (-ių) (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais) organizacijos patvirtintą darbo su vaikais teikiant paslaugas PFSA 18 punkte nurodytiems tikslinės grupės atstovams tvarkos aprašą, parengtą vykdant PFSA 11 punkte nustatytą reikalavimą;

36.9. pareiškėjo organizacijos metinių finansinių 2017 metų ir (arba) 2018 metų ataskaitų rinkinio audito išvadą (-as) (jeigu auditas buvo atliktas).

37. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija bus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime.

38. Įgaliotoji institucija PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios forma nustatyta PFSA 1 priede, bei projekto naudos ir kokybės vertinimą, pildydama Naudos ir kokybės vertinimo lentelę, kurios forma nustatyta PFSA 2 priede.

39. Vertindama paraišką, įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškai vertinti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Jeigu įgaliotoji institucija prašo paraišką tikslinti daugiau kaip vieną kartą, vėliau ji gali nustatyti ir trumpesnį nei 7 dienų paraiškos patikslinimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 1 darbo diena.

40. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

41. Jei dėl objektyvių priežasčių paraiškų negalima įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėjus raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

42. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

43. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

44. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima atsakinga institucija PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

45. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projektų finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

46. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo.

47. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją apie tai, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

48. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.

49. Projekto sutartis keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

50. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

 

51. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jeigu įgyvendinant projektą projekto vykdytojui atsiranda išlaidų dėl atsakingos ir (arba) įgaliotosios institucijų keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, jei prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.

 

52. Jei projektas nepradedamas įgyvendinti per PAFT 149 punkte nustatytą terminą, įgaliotoji institucija turi teisę PAFT IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka nutraukti projekto sutartį.

 

53. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

54. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projekto dalyviai užpildytų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketą (PFSA 7 priedas) (toliau – projekto dalyvio apklausos anketa), ir nustatytą informaciją apie projekto dalyvius pateikti įgaliotajai institucijai. PAFT nustatytais atvejais, kai projekto dalyvio apklausos anketa nepildoma, pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas, tai pagrįsdamas dokumentu, įrodančiu, kad projekte dalyvaujantis asmuo priklauso tikslinei grupei, nurodytai PFSA 18 punkte.

55. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Projekto vykdytojui nepasiekus privalomos pasiekti PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 20.1 papunktyje, reikšmės, taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio nuostatos.

57. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

58. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

59. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų nuostatas.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

60. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

61. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

_____________________________