LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-833 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĖS „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 1V-498

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 48 412 653 Eur (keturiasdešimt aštuonių milijonų keturių šimtų dvylikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt trijų eurų), iš jų: iki 41 818 065 Eur (keturiasdešimt vieno milijono aštuonių šimtų aštuoniolikos tūkstančių šešiasdešimt penkių eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšos, iki 2 669 238 Eur (dviejų milijonų šešių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt aštuonių eurų) – ES struktūrinių fondų veiklos lėšų rezervo lėšos, iki 3 689 829 Eur (trijų milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt devynių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir iki 235 521 Eur (dviejų šimtų trisdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro)Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto veiklos lėšų rezervo lėšos. Projektų sutartys veiklos lėšų rezervo sumai gali būti pasirašomos Veiksmų programos administravimo taisyklių IV skirsnyje nustatyta tvarka.

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių lėšų suma, Eur

Alytaus

3 121 924

Kauno

6 766 060

Klaipėdos

7 118 986

Marijampolės

3 567 846

Panevėžio

5 303 007

Šiaulių

5 887 107

Tauragės

1 556 574

Telšių

3 160 602

Utenos

761 600

Vilniaus

10 243 597

Iš viso:

47 487 303.“

 

 

 

3. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

0

0

1 929  505

1 192 419

0

3 121 924

Kauno

0

0

0

756 649

6 009 411

0

0

6 766 060

Klaipėdos

0

0

0

0

3 501 099

3 617 887

0

7 118 986

Marijampolės

0

0

0

0

2 607 775

960 071

0

3 567 846

Panevėžio

0

0

0

1 127 124

4 175 883

0

0

5 303 007

Šiaulių

0

0

0

725 000

5 162 107

0

0

5 887 107

Tauragės

0

0

0

727 103

829 471

0

0

1 556 574

Telšių

0

0

0

2 001 015

1 159 587

0

0

3 160 602

Utenos

0

0

0

761 600

0

0

0

761 600

Vilniaus

0

0

0

2 704 668

4 059 789

3 479 140

0

10 243 597

Iš viso:

0

0

0

8 803 159

29 434 627

9 249 517

0

47 487303.

 

 

4. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

0

0

0

0

558 276

500 788

1 633 508

429 352

0

0

3 121 924

Kauno

0

0

0

24 616

717 939

3 120 046

2 115 278

788 181

0

0

6 766 060

Klaipėdos

0

0

0

0

587 146

2 146 147

2 953 166

1 125 016

307 511

0

7 118 986

Marijam-polės

0

0

0

0

16 199

143 038

1 962 315

1 248 746

197 548

0

3 567 846

Panevėžio

0

0

0

182 314

1 482 785

986 704

1 750 426

795 648

105 130

0

5 303 007

Šiaulių

0

0

0

0

521 480

1 998 114

2 354 843

883 066

129 604

0

5 887 107

Tauragės

0

0

0

399 843

395 180

387 535

374 016

0

0

0

1 556 574

Telšių

0

0

0

6 792

817 917

1 178 870

801 151

320 461

35 411

0

3 160 602

Utenos

0

0

0

253 023

508 577

0

0

0

0

0

761 600

Vilniaus

0

0

0

376 750

1 753 023

3 233 864

3 046 788

1 523 394

309 778

0

10 243 597

Iš viso:

0

0

0

1 243 338

7 358 522

13 695 106

16 991 491

7 113 864

1 084 982

0

47 487 303.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Rita Tamašunienė