MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. vasario 22 d. Nr. 2V-50

 

 

P a k e i č i u  Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Kęstutis Šetkus

 

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu

Nr. 2V-66

(2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 2V-50

redakcija)

 

STUDENTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO STAŽUOTĖMS NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas (toliau – Aprašas) nustato studentų, studijuojančių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose, atrankos ir finansavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) sąlygas ir tvarką dalyvauti stažuotėse Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – NASA).

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“ ir 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei NASA sutartį dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje (toliau – Sutartis su NASA).

3.  Studentų atranka dalyvauti stažuotėse NASA vykdoma konkurso būdu dviem etapais. Pirmąjį atrankos etapą vykdo Agentūra vadovaudamasi šiuo Aprašu, antrąjį vykdo NASA pagal jos nustatytą tvarką.

4.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5. Pagal Aprašą skiriamo finansavimo tikslas – skatinti studentų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, ugdyti jų įgūdžius vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kosmoso technologijų srityje.

6. Pagal Aprašą remiama veikla – studentų dalyvavimas stažuotėse NASA.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

7.  Tinkami pareiškėjai:

7.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ar matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM), susijusiose su kvietime teikti paraiškas nurodytomis stažuotės tematikomis, ne paskutiniajame studijų kurse;

7.2. turintys ne žemesnį kaip 8 balų visų studijų rezultatų vidurkį;

7.3. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2.

8. Teikdami paraiškas pareiškėjai sutinka su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

9.  Paraiškos Agentūrai teikiamos pagal Agentūros skelbiamuose kvietimuose teikti paraiškas nustatytą tvarką. Kvietimuose teikti paraiškas gali būti nustatyti papildomi reikalavimai ir finansavimo skyrimo sąlygos.

10. Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su šiais dokumentais:

10.1.  mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir visų studijų rezultatų vidurkio;

10.2.  mokslo ir studijų institucijos sutikimu dėl studento stažuotės NASA;

10.3.  dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei NASA;

10.4.  galiojančiu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (asmens tapatybės kortele arba pasu).

11. Agentūra turi teisę paprašyti pareiškėjo paaiškinti, patikslinti ar papildyti paraiškoje arba su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją.

12. Pirmąjį atrankos etapą vykdo Agentūra, organizuodama paraiškų administracinės atitikties ir naudos ir kokybės vertinimus.

13.  Administracinės atitikties vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas, kuris įvertina, ar paraiška atitinka Aprašo 2 priede nurodytus kriterijus.

14. Visus administracinės atitikties kriterijus atitinkančioms paraiškoms atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Naudos ir kokybės vertinimą atlieka darbo grupė, sudaryta Agentūros direktoriaus įsakymu (toliau – darbo grupė).

15. Agentūros darbuotojas darbo grupės nariams paskirsto paraiškas individualiam naudos ir kokybės vertinimui atlikti, kurie įvertina, ar paraiška atitinka Aprašo 3 priede nurodytus kriterijus, skirdami balus nuo 1 iki 10 balų (kai 1 balas yra žemiausias įvertinimas, o 10 balų yra didžiausias įvertinimas).

16. Gavęs darbo grupės narių vertinimus, Agentūros darbuotojas organizuoja darbo grupės posėdį, į kurį kviečiami pareiškėjai, kurių paraiškos surinko ne mažiau kaip 7 balus. Darbo grupės darbą organizuoja darbo grupės vadovas. Darbo grupės sprendimai protokoluojami.

17. Posėdžio metu su kiekvienu pareiškėju vykdomas individualus pokalbis, kuriame vertinamas pareiškėjo pasirengimas ir motyvacija dalyvauti stažuotėje NASA. Siekiant įvertinti pareiškėjo atitikimą Aprašo 7.3 papunkčiui, dalis pokalbio vyksta anglų kalba. Darbo grupė įvertina pareiškėjus skirdama balus nuo 1 iki 10 balų (kai 1 balas yra žemiausias įvertinimas, o 10 balų yra didžiausias įvertinimas). Atsižvelgdama į posėdžio metu atlikto vertinimo rezultatus ir turimus asignavimus, darbo grupė sudaro finansuotinų pareiškėjų, išdėstytų pagal skirtus balus nuo didžiausių iki mažiausių, sąrašą ir priima sprendimus informuoti NASA apie Agentūros atrinktus pareiškėjus ir siūlyti Agentūros direktoriui skirti finansavimą.

18.  Jeigu į finansuotinų pareiškėjų sąrašą įtraukiamas tik vienas pareiškėjas, konkursas dalyvauti stažuotėje NASA laikomas neįvykusiu.

19. Apie Agentūros ir darbo grupės sprendimus pareiškėjai informuojami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Priėmus sprendimą atmesti paraišką, pareiškėjui nurodomos tokio sprendimo priežastys.

20.  Vadovaudamasi finansuotinų pareiškėjų sąrašu, Agentūra informuoja NASA apie Agentūros atrinktus pareiškėjus. Antrąjį atrankos etapą vykdo NASA pagal jos nustatytą tvarką.

21. NASA įvykdžius antrąjį atrankos etapą ir apie atrankos rezultatus informavus Agentūrą, Agentūros direktorius įsakymu tvirtina finansuotinas paraiškas. Vadovaudamasi įsakymu, Agentūra su pareiškėju ir mokslo ir studijų institucija sudaro trišalę finansavimo skyrimo sutartį (toliau – finansavimo sutartis).

22.  Pareiškėjas turi teisę atsisakyti sudaryti finansavimo sutartį. Pareiškėjui atsisakius sudaryti finansavimo sutartį, jis vienerius metus netenka teisės teikti paraišką dalyvauti stažuotėje NASA, išskyrus atvejus, kai sudaryti finansavimo sutartį pareiškėjas atsisakė dėl objektyvių priežasčių (ligos, šeimos narių mirties ir kt.).

23.  Pareiškėjo sutartis su NASA sudaroma pagal NASA nustatytą tvarką.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMO IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

24. Pareiškėjui skiriamo finansavimo dydis nustatomas Agentūros direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į numatytus asignavimus.

25.  Dalyvavimo stažuotėje NASA mokestį Agentūra sumoka pagal Sutarties su NASA nustatytą tvarką.

26. Stažuotės išlaidos, kurių neapmoka Agentūra, apmokamos mokslo ir studijų institucijos ar pareiškėjo lėšomis.

27.  Grįžęs iš stažuotės, pareiškėjas atsiskaito Agentūrai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Informacija apie kvietimus teikti paraiškas ir kita pareiškėjams aktuali su Aprašo įgyvendinimu susijusi informacija skelbiama Agentūros interneto svetainėje https://mita.lrv.lt/.

29. Visi dokumentai, susiję su paraiškų vertinimu ir jų įgyvendinimu, saugomi Agentūros nustatyta tvarka.

30. Pareiškėjo duomenis finansavimo skyrimo tikslais tvarko Agentūra. Tvarkomi tik tie pareiškėjo duomenys, kuriuos pareiškėjas pateikė ir tik tiek, kiek toks duomenų tvarkymas yra būtinas finansavimo skyrimo tikslais.

31. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kuri negali būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją tikslais.

________________

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso

administracijoje aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA
DALYVAUTI STAŽUOTĖJE NACIONALINĖJE AERONAUTIKOS IR KOSMOSO ADMINISTRACIJOJE

 

Data

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

1.1.

Vardas pavardė

1.2.

Asmens kodas

 

1.3.

Korespondencijos adresas

 

1.4.

Tel. numeris

 

1.5.

El. pašto adresas

 

1.6.

Banko sąskaitos numeris

 

1.7.

Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas

 

1.8.

Studijų programos pavadinimas

 

1.9.

Studijų pakopa, kursas

 

1.10.

Visų studijų rezultatų vidurkis

 

 

2. Informacija apie stažuotę Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (NASA)

 

2.1.

Pasirinktas vienas / du NASA projektai, kuriuose pareiškėjas norėtų dalyvauti stažuotės NASA metu

2.2.

Pareiškėjo kompetencija ir atitikimas NASA keliamiems reikalavimams pasirinktame (-uose) NASA projekte (-uose)

 

2.3.

Stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., baigiamojo darbo rašymui, verslo kūrimui ir pan.)

 

 

PRIEDAI:

1. Mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir visų studijų rezultatų vidurkio.

2. Mokslo ir studijų institucijos sutikimas dėl studento stažuotės NASA.

3. Dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei NASA.

4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).

 

Sutinku su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

 

Sutinku, kad paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kuri negali būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją.

 

 

Pareiškėjo parašas, vardas pavardė

______________________

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso

administracijoje aprašo

2 priedas

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

 

Data

 

Pareiškėjo vardas pavardė

 

 

Eil. Nr.

Kriterijai

Taip

Ne

1.

Paraiška pateikta laikantis Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje apraše (toliau – Aprašas) / kvietime teikti paraiškas nustatyto termino ir tvarkos

2.

Paraiška užpildyta pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą, pateikta kartu su kitais kvietime ir (ar) paraiškoje nurodytais dokumentais

3.

Pareiškėjas atitinka Aprašo II skyriaus reikalavimus

 

Pastabos:

 

Sprendimas: teikti paraišką naudos ir kokybės vertinimui atlikti / atmesti paraišką (išbraukti netinkamą)

 

Vertintojo pareigos, parašas, vardas pavardė

 

Vertintojo tiesioginio vadovo pareigos, parašas, vardas pavardė

______________________

 

 

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms

Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso

administracijoje aprašo

3 priedas

 

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

 

Data

 

Pareiškėjo vardas pavardė

 

 

Eil. Nr.

Kriterijai

Skiriami balai

1.

Pareiškėjo kompetencija ir atitikimas NASA keliamiems reikalavimams pasirinktame (-uose) NASA projekte (-uose)

 

Vertinimo pagrindimas

2.

Stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., baigiamojo darbo rašymui, verslo kūrimui ir pan.)

 

Vertinimo pagrindimas

Skirtų balų vidurkis

 

 

 

Vertintojo parašas, vardas pavardė

______________________