VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-724

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 straipsniu:

1. Pakeičiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Įsakymo preambulę išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi:“;

1.2. įsakymu patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. Įpareigoju:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje ir Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos administracijos padaliniams, Fondo administravimo įstaigoms ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d.

įsakymu Nr. V-50

(Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-724

redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ, KURIE PAGAL ĮSTATYMĄ LAIKOMI VIEŠAIS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinėje sistemoje tvarkomų draudėjo duomenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 15 straipsnio 3 dalį laikomi viešais ir gali būti teikiami be draudėjo sutikimo (toliau – vieši duomenys), teikimo tretiesiems asmenims būdus ir tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis VSDĮ, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžių patvirtinimo“, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS v1.0 patvirtinimo“ (toliau – EGAS taisyklės), Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EDAS taisyklės), Asmens duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis tvarkos aprašu, patvirtintu Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 įsakymu Nr. V-495 „Dėl Asmens duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-486 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir kitais norminiais teisės aktais.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Apdraustieji:

3.1.1. viešinant draudėjo apdraustųjų skaičių – fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas 1-SD pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, o atitinkami pranešimo duomenys teisės aktų nustatyta tvarka įrašyti į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras). Toks asmuo laikomas atitinkamo draudėjo apdraustuoju tol, kol į Registrą teisės aktų nustatyta tvarka nėra įrašyti atitinkamo draudėjo pateikto 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą duomenys;

3.1.2. apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį (1)  – 3.1.1 papunktyje nurodyti asmenys, kuriems draudėjas už kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas draudžiamųjų pajamų vidurkis (1), priskaičiavo draudžiamąsias pajamas, didesnes nei 0 cnt.

3.1.3. apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį (2) – fiziniai asmenys, nurodyti  VSDĮ 4 straipsnio 6 dalyje (asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai), ir fiziniai asmenys, gaunantys ne individualios veiklos pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, nurodyti VSDĮ 5 straipsnio 1 dalyje, kuriems draudėjas už kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas draudžiamųjų pajamų vidurkis (2), priskaičiavo draudžiamąsias pajamas, didesnes nei 0 cnt.

3.2. Atidėta skola – draudėjo skolos, kurios sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, suma.

3.3. Draudėjaijuridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas  už 3.1 papunktyje nurodytus asmenis, išskyrus tuos, kurių duomenys tvarkomi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus duomenų bazėje.

3.4. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (1) – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.2 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.2 papunktyje, skaičiaus.

3.5. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (2) – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.3 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.3 papunktyje, skaičiaus. 

3.6. Draudėjo skola – į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri pagal teisės aktus turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus atidėtos skolos sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas.

3.7. Draudėjo sritis – Fondo valdybos Draudėjų portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik autentifikuotiems ir autorizuotiems atitinkamo draudėjo EDAS naudotojams ir administratoriams.

3.8. Draudėjų portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://draudejai.sodra.lt.

3.9.EDAS Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per Draudėjų portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis EDAS taisyklėmis.

3.10. EDAS naudotojasfizinis asmuo, EDAS taisyklių nustatyta tvarka EDAS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis prisijungęs (turintis teisę prisijungti) prie Draudėjo srities.

3.11. EGAS Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per EGAS portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis EGAS taisyklėmis.

3.12. EGAS naudotojas – fizinis asmuo, EGAS taisyklių nustatyta tvarka užsiregistravęs EGAS ir EGAS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis prisijungęs (turintis teisę prisijungti) prie EGAS naudotojo srities.

3.13. EGAS naudotojo sritis – EGAS portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik saugiu būdu (apsaugotu internetiniu protokolu) autentifikuotiems asmenims – Egas naudotojams.

3.14. EGAS portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://gyventojai.sodra.lt.

3.15. Fondo valdybos interneto svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu http://www.sodra.lt.

3.16. Įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdęs draudėjas (toliau – įsipareigojimus įvykdęs draudėjas) – draudėjas, kuris nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui (draudėjo skolos suma lygi nuliui) arba turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai).

3.17. Trečiasis asmuo – asmuo, kuriam yra teikiami vieši duomenys ne apie jį patį ar jo atstovaujamą asmenį pagal Tvarkos aprašą.

3.18. Viešinama draudėjo įmokų suma – už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjo priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis, nurodytus Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, jei jų skaičius atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3, sumos (toliau – viešinama įmokų suma (1) ir už apdraustuosius asmenis, nurodytus Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, jei jų skaičius atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3, sumos (toliau – viešinama įmokų suma (2) suma.

3.19. Viešinama draudėjo skola – pagal šį Tvarkos aprašą teiktina draudėjo skolos suma (nurodant bendrą draudėjo skolos sumą ir atidėtos skolos sumą).

Jei Tvarkos apraše nenumatyta kitaip, kitos jame vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos suprantamos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti duomenys teikiami:

4.1. Tvarkos aprašo 8.1.1–8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4–8.2.6 punktuose nurodytais būdais – atsakymo į užklausą (suvestinės) formavimo momentu arba rašytinės pažymos parengimo momentu aktualūs vieši konkretaus draudėjo duomenys, esantys Fondo valdybos informacinėje sistemoje, išskyrus Tvarkos aprašo 4.2 punkte numatytus atvejus;

4.2. Tvarkos aprašo 8.1.2, 8.2.4 punktuose nurodytais būdais išduodant pažymas apie draudėjo įsipareigojimų įvykdymą – rašytinės pažymos parengimo momentu aktualūs vieši konkretaus draudėjo duomenys, suformuoti atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) turimą informaciją;

4.3. Tvarkos aprašo 8.1.3, 8.2.3, 8.2.5 punktuose nurodytais būdais – draudėjų vieši duomenys (rinkmenos), suformuoti Fondo valdybos informacinėje sistemoje Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka.

5. Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.1 - 9.2 papunkčiuose, suformuojamos Fondo valdybos informacinėje sistemoje vieną kartą per parą 6 valandą.

Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.3 - 9.4 papunkčiuose, formuojamos už praėjusį kalendorinį mėnesį Fondo valdybos informacinėje sistemoje vieną kartą kiekvieną kalendorinį mėnesį ne anksčiau kaip 16 mėnesio dieną ir ne vėliau kaip paskutinę mėnesio dieną.

Šių duomenų pokyčiai, įvykę po šiame punkte nurodyto duomenų suformavimo momento, iki kito atitinkamų duomenų suformavimo momento teikiant duomenis nėra įvertinami.

6. Viešų duomenų suformavimo laikas fiksuojamas teikiamose pažymose, suvestinėse, rinkmenose.

 

II Skyrius

VIEŠI DUOMENys, JŲ TEIKIMO TVARKA IR BŪDAI

 

7. Viešais duomenimis laikomi ir pagal šį Tvarkos aprašą teikiami tokie draudėjo duomenys:

7.1. draudėjo kodas, jo suteikimo ir pabaigos datos;

7.2. draudėjo apdraustųjų skaičius;

7.3. viešinama draudėjo skola ir informacija apie tai, ar draudėjas yra įvykdęs įsipareigojimus;

7.4. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (1), jei to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, skaičius atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3,  ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (2), jei to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, skaičius atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3;

7.5. Viešinama draudėjo įmokų suma.

8. Vieši duomenys teikiami šiais būdais:

8.1. draudėjų-fizinių asmenų:

8.1.1. EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pagal atitinkamai EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją;

8.1.2. išduodant rašytines pažymas asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinusiems savo tapatybę (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pateikusiems atitinkamus atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas (jei kreipiasi juridinio asmens atstovas) (toliau – asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinusiems savo tapatybę) pagal Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateiktus rašytinius prašymus;

8.1.3. pagal duomenų teikimo automatiniu būdu sutartis – tik tiems asmenims, kurių teisė gauti atitinkamus duomenis pagal sutartį numatyta jų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose;

8.1.4. telefonu – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

8.2. kitų draudėjų:

8.2.1. Fondo valdybos interneto svetainėje pagal joje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją;

8.2.2. EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pagal atitinkamai EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją;

8.2.3. Fondo valdybos interneto svetainėje skelbiant viešų duomenų rinkmenas;

8.2.4. išduodant rašytines pažymas pagal Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateiktus rašytinius prašymus;

8.2.5. pagal duomenų teikimo automatiniu būdu sutartis – tik tiems asmenims, kurių teisė gauti atitinkamus duomenis pagal sutartį numatyta jų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose.

8.2.6. telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 arba (+370) 5250 0883.

9. Tvarkos aprašo 8.2.3 punkte nurodytose rinkmenose pateikiama ši informacija:

9.1. rinkmenoje apie draudėjų skolas – draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, viešinamos draudėjo skolos dydis. Į šią rinkmeną įtraukiami tik tie draudėjai, kurie yra skolingi;

9.2. rinkmenoje apie draudėjo apdraustųjų skaičių – draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, draudėjo apdraustųjų skaičius. Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai, turintys apdraustųjų.

9.3. rinkmenoje apie draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkius – kalendorinis mėnesis, už kurį teikiami duomenys, draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (1) ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis (2). Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai, atitinkantys Tvarkos aprašo 7.4 papunktyje nurodytas sąlygas. Jei pagal Tvarkos aprašo 7.4 papunkčio nuostatas galima viešinti tik atitinkamo draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį (1) arba tik to draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį (2), rinkmenoje skelbiamas tik tas vienas draudžiamųjų pajamų vidurkis.

9.4. rinkmenoje apie viešinamas draudėjo įmokų sumas – kalendorinis mėnesis, už kurį teikiami duomenys, draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, bendra draudėjo viešinama įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį ir jos sudėtinės dalys: viešinama įmokų suma (1) ir viešinama įmokų suma (2). Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai, kurių apdraustųjų skaičius atitinka Tvarkos aprašo 3.18 papunktyje nurodytas sąlygas. Kai pagal Tvarkos aprašo 3.18 papunkčio nuostatas galima viešinti tik  draudėjo viešinamą įmokų sumą (1) ar viešinamą įmokų sumą (2), rinkmenoje skelbiama tik ta viena atitinkama suma, o bendroji viešinama draudėjo įmokų suma ir kita jos sudėtinė dalis neskelbiamos

10. Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose, Fondo valdybos interneto svetainėje paskelbiamos kiekvieną dieną, ne vėliau kaip 12 valandą, o rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų suformavimo.

11. Rašytiniame prašyme išduoti pažymą apie draudėjo viešus duomenis turi būti nurodyta:

11.1. jei kreipiamasi dėl pažymos apie draudėjo-fizinio asmens viešus duomenis pateikimo – draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

11.2. jei kreipiamasi dėl pažymos apie draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, viešus duomenis pateikimo – draudėjo kodas, juridinio asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

11.3. jei kreipiamasi dėl viešų duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis – informacija, atitinkanti Asmens duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus.

12. Kreipiantis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl pažymos išdavimo, kartu su prašymu privalo būti pateikiamas sumokėjimo faktą už viešų duomenų pateikimą patvirtinantis dokumentas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija, jei trečiasis asmuo neturi teisės gauti viešų duomenų neatlygintinai.

13. Pažyma parengiama per 1 darbo dieną nuo rašytinio prašymo, atitinkančio Tvarkos aprašo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

14. Tvarkos aprašo 8.1.2, 8.1.3, 8.2.4, 8.2.5 punktuose nurodytais būdais vieši duomenys teikiami už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą, išskyrus atvejus, kai tretieji asmenys turi teisę gauti viešus duomenis neatlygintinai.

 

III Skyrius

KLAIDINGŲ DUOMENŲ ATITAISYMAS

 

15. Viešai pateikti duomenys nėra laikomi klaidingais, jei draudėjo duomenys teisės aktų nustatyta tvarka į Fondo valdybos informacinę sistemą pateko po Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų duomenų suformavimo/parengimo momentų.

16. Fondo valdyba, nustačiusi, kad Fondo valdybos informacinėje sistemoje yra klaidingų duomenų apie draudėją ir (ar) tretiesiems asmenims buvo pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, privalo ištaisyti klaidą.

17. Draudėjas, patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę, turi teisę pateikti rašytinį prašymą Fondo valdybai dėl klaidingų duomenų apie jį atitaisymo.

18. Nustačius, kad Fondo valdybos interneto svetainėje pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, Fondo valdybos interneto svetainėje paskelbiama informacija apie tam tikrą dieną pateiktus klaidingus duomenis apie draudėją. Ši informacija skelbiama 1 metus.

Nustačius, kad klaidingi duomenys apie draudėją buvo pateikti pagal sutartį, kitai sutarties šaliai pateikiama patikslinta informacija.

19. Nustačius, kad klaidingi duomenys apie draudėją buvo pateikti pažymoje, draudėjo ar kito asmens, kuriam buvo išduota pažyma, prašymu  nemokamai išduodama pažyma, kurioje nurodoma informacija apie tam tikroje pažymoje pateiktus klaidingus duomenis ir pateikiami teisingi duomenys.

20. Nustačius, kad buvo pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, Fondo valdybos informacinėje sistemoje nedelsiant atitaisomi klaidingi duomenys.

 

_________________