LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2018 METAIS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. A1-629

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktu:

1. T v i r t i n u 2018 metų metinius vidutinio mėnesio:

1.1. darbo dienų skaičius:

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 20,9 darbo dienos (251 darbo diena : 12 mėnesių);

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.2. darbo valandų skaičius:

1.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 166,8 darbo valandos (2002 darbo valandos : 12 mėnesių);

1.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 167,2 darbo valandos (2006 darbo valandos : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad, jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse yra nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis