LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. D1-804

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
“;

1.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 8 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.“

1.3. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II  SKYRIUS
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
“;

1.4. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III  SKYRIUS
ATLIEKŲ LAIKINASIS LAIKYMAS
“;

1.5. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV  SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS
“;

1.6. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V  SKYRIUS
ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS
“;

1.7. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI  SKYRIUS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS
“;

1.8. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS
PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKLAVIMAI
“;

1.9. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

PREKIAUTOJAI ATLIEKOMIS IR TARPININKAI“;

1.10. pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS
ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS
“;

1.11. pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma turi būti užpildyta pagal Taisyklių 5 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas.;

1.12. pripažįstu netekusiu galios 70 punktą.

1.13. pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti. Jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, neteikiant paraiškos Leidimui keisti. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Agentūra per 10 darbo dienų nuo atnaujinto Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento gavimo dienos raštu kreipiasi į leidimo turėtoją informuodama apie priimtą sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus jame trūkumus.“;

1.14. pripažįstu netekusiu galios 73 punktą.

1.15. pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS
“;

1.16. pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS
“;

1.17.  pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS“
;

1.18. papildau 871-874 punktais:

871. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

871.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

871.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

872. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

873. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

874. Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.“;

1.19. pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS
“;

1.20. pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Atliekų gavėjas, tvarkantis atliekas R12, R13 ir D13–D15, S5 atliekų tvarkymo veiklomis, perdavęs iš siuntėjo gautas ir laikytas atliekas galutiniam atliekų tvarkytojui (gavėjui, tvarkančiam atliekas R1–R11 ir D1–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis) ir gavęs galutinio atliekų tvarkytojo užpildytą Lydraščio egzempliorių, jo kopiją privalo nedelsdamas pateikti atliekų siuntėjui, kurio atliekos buvo priimtos tvarkyti R12, R13 ir D13–D15, S5 atliekų tvarkymo veiklomis. Galutinis atliekų tvarkytojas gali Lydraštį pateikti tiesiai atliekų siuntėjui.“;

1.21. pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS
PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS
“;

1.22. pakeičiu XVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVI SKYRIUS
ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
“;

1.23. pakeičiu XVI1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVI1 SKYRIUS
DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
“;

1.24. pakeičiu XVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVII SKYRIUS
PAPILDOMUS REIKLAVIMUS ATLIEKŲ TVARKYMUI NUSTATANTYS TEISĖS AKTAI
“;

1.25. pakeičiu XVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVIII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ
“;

1.26. pakeičiu Taisyklių 4 priedo 2 lentelę „Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai ir ją išdėstau  taip:

„2 lentelė. Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

R1

Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti

Tai apima deginimo įrenginius, skirtus naudoti komunalines kietąsias atliekas, kai jų energetinis naudingumo koeficientas yra lygus ar didesnis nei 0,65. Energetinio naudingumo koeficientas apskaičiuojamas šio priedo 6 punkte nustatyta tvarka.

R2

Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija

 

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Tai apima dujofikavimą bei pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas.

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

 

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą.

R6

Rūgščių arba bazių regeneracija

 

R7

Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas

 

R8

Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas

 

R9

Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

 

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

 

R101

Paruošimas naudoti pakartotinai

Tai atliekų naudojimo veikla, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo.

R11

Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1– R10 veiklų, panaudojimas

 

R12

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atliekas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų.

R13

R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

 

1.27. pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. balandžio 1 d.

3. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai baigiami derinti pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                              Kęstutis Trečiokas


 

Atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

(Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma)

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

1. Informacija apie įmonę.

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas:

2.1. naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas:

 

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos pavojingumą lemiančios savybės

Atliekos fizinės savybės

Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas;

2.3. atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas;

2.4. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas;

2.5. medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų;

 

_____________________________________________________________________________________________

 (atliekų grupės pavadinimas ir atliekų rūšies kodas)

 

Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija

Pagaminta produkcija

Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarančios atliekos

Į aplinką išmetami teršalai/emisijos/

nuotekos

pavadinimas

kiekis, svorio, tūrio, energijos

vnt.

pavadinimas

kiekis, svorio

vnt.

atliekos kodas

atliekos pavadinimas

patikslintas pavadinimas

kiekis, svorio vnt.

pavadinimas

kiekis, svorio,

tūrio vnt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.

3. Atliekų laikymas:

3.1. sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos:

Atliekų laikymo vietos apibūdinimas

Atliekų laikymo vietos plotas, m2

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų pavojingumą lemiančios savybės

Atliekų fizinės savybės

Laikymo veiklos kodas

Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. reikalavimai laikomų atliekų pakuotei;

3.3. laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai;

3.4. atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti;

3.5. atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai;

4. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas:

4.1. reikalavimai priimamų atliekų pakuotei;

4.2. atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai;

4.3. atliekų svorio nustatymas ir registravimas;

4.4. atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti;

4.5. atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka;

4.6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas.

 

5. Kita informacija

___________________________________________________________________________

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Atsižvelgiant į įmonėje tvarkomų atliekų savybes, taip pat į įmonėje taikomų atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų specifiką, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama daugiau informacijos.

 

Pastaba. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

 

TVIRTINU

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)

 

SUDERINTA

_______________________________________

(data)

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo

_______________________________________ A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)


 

Atliekų tvarkymo taisyklių

5 priedo 1 priedėlis

 

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO REGLAMENTO RENGIMO INSTRUKCIJA

 

1. Pirmajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie įmonę:

1.1. įmonės teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų tvarkytojo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas;

1.2. įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas – nurodomas atliekų tvarkytojo įmonės buveinės adresas, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris), fakso numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.3. tuo atveju, kai atliekos tvarkomos įrenginyje, esančiame kitoje vietoje, nei įsikūrusi įmonės buveinė, būtina nurodyti įrenginio, kuriame tvarkomos atliekos, ryšio duomenis (adresą, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

 

2. Antrajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą:

2.1. lentelėje „Naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ nurodoma (laikomos atliekos šioje lentelėje nenurodomos):

2.1.1. skiltyje „Atliekos kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04;

2.1.2. skiltyje „Atliekos pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma;

2.1.3. skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu;

2.1.4. skiltyje „Atliekos pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi Reglamentu Nr.1357/2014;

2.1.5. skiltyje „Atliekos fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

2.1.6. skiltyje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ nurodomas atliekų naudojimo (R1-R12) ir (ar) šalinimo (D1-D14), ir (ar) paruošimo naudoti ir (ar) šalinti (S5) veiklos kodas vadovaujantis Taisyklių 4 priedu;

2.2. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas“ kiekvieno atliekų tvarkymo etapo eiga aprašoma atskirai. Pateikiama atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema, kurioje nurodomi duomenys apie pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Taip pat pateikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas, parengtas remiantis technologinio proceso schema ir apibūdinantis pagrindinius schemoje pavaizduotus atliekų naudojimo ar šalinimo proceso etapus;

2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas“ nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą. Išimtis nurodyti įrenginio projektinį pajėgumą taikoma didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms;

2.4. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas“ aprašomi atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojami parametrai, kontrolės dažnumas, monitoringo priemonės. Nurodant atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojamus parametrus, kontrolės dažnumą, monitoringo priemones, atsižvelgiama ir į teisės aktuose nustatytus papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui; nurodoma mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną. Pvz., alyvos atliekas tvarkanti įmonė privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų kiekį tvarkomose alyvos atliekose;

2.5. lentelėje „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“. Lentelė pateikiama atskirai kiekvienam 2.2 punkte nurodytam atliekų technologiniam procesui (tuo atveju jei naudojami keli technologiniai procesai (pvz., rūšiavimas, rūšiavimo metu gautų atliekų deginimas, kompostavimas, perdirbimas ir kt.). Pateikiamas 1 tonos atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas:

2.5.1. 1-2 skiltyse „Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu sunaudojamų medžiagų, žaliavų, cheminių medžiagų, kitų papildomų medžiagų pavadinimas ir kiekis tonomis, vandens kiekis kubiniais metrais bei energijos kiekis (kJ);

2.5.2. 3-4 skiltyse „Pagaminta produkcija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu pagaminamų gaminių, produktų ir/ar žaliavos produktams, kurie vėliau naudojami kituose procesuose, pavadinimas ir kiekis svorio vienetais. Aprašomi pagaminti produktai, žaliavos produktams, jų atitikimas standartams;

2.5.3. 5-8 skiltyse „Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarančios atliekos“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04; atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma; patikslintas atliekos pavadinimas nurodant detalų atliekos apibūdinimą, pvz., polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu; susidarančios atliekos kiekis svorio vienetais;

2.5.4. 9-10 skiltyse „Į aplinką išmetami teršalai, emisijos, nuotekos“ nurodomas už įrenginio teritorijos ribų į aplinką išmetamų teršalų, emisijų pavadinimas ir kiekis svorio vienetais, nuotekų kiekis kubiniais metrais. Nuotekų išleidimo į aplinką atveju nurodoma informacija apie medžiagas, išleidžiamas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus;

2.6. papunktyje „Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas“ atsižvelgiant į atliekų savybes ir į atliekų naudojimo ar šalinimo proceso ypatybes, atitinkamose 2.5 papunktyje pateiktos lentelės skiltyse gali būti nurodomos naudojamų pagalbinių medžiagų, pagamintos produkcijos, susidarančių atliekų ir į aplinką išmetamų medžiagų kiekio ribos ar paklaidos, todėl pateikiamas paaiškinimas, kaip buvo gauti medžiagų/žaliavų/energijos bei teršalų/emisijų/nuotekų balanso duomenys. Taip pat nurodomas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso metu sunaudotos ir (ar) pagamintos energijos kiekis.

 

3. Trečiajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų laikymą:

3.1. lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ nurodoma informacija apie visas atliekų laikymo vietoje laikomas atliekas, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas:

3.1.1. pirmojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos apibūdinimas“ trumpai apibūdinama atliekų laikymo vieta, pvz., lengvųjų konstrukcijų sandėlis; aptverta asfaltuota aikštelė ir pan. Šioje grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje;

3.1.2. antrojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos plotas, m2“ nurodomas atliekų laikymo vietos plotas kvadratiniais metrais;

3.1.3. trečiojoje skiltyje „Atliekų kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

3.1.4. ketvirtojoje skiltyje „Atliekų pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

3.1.5. penktojoje skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

3.1.6. šeštąją skiltį „Atliekų pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi reglamentu 1357/2014;

3.1.7. septintojoje skiltyje „Atliekų fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

3.1.8. aštuntojoje skiltyje „Laikymo veiklos kodas“ nurodomas atliekų laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) vadovaujantis Taisyklių 4 priedu;

3.1.9. devintojoje skiltyje „Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias kiekvienos atliekos kiekis tonomis, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje. Bendras visose Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente įvardintose atliekų laikymo vietose laikomas didžiausias atliekų kiekis negali viršyti Leidime nurodyto didžiausio leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Išimtis nurodyti didžiausią vienu metu laikomą kiekvienos atliekos kiekį taikomas, veiklos vykdytojams eksploatuojantiems didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;

3.2. papunktyjeReikalavimai laikomų atliekų pakuotei“ pateikiant informaciją apie laikomų pavojingųjų atliekų pakuotes būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais. Aprašomas kiekvienos konkrečioje atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų rūšies ar atliekų grupės pakuotės tipas (maišai, statinės, sandarūs plastikiniai konteineriai ir pan.) ir tūris. Jei atliekoms pakuoti naudojamos standartizuotos pakuotės, turi būti nurodomas standarto numeris ar Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijose nustatyta pakuotės grupė.

3.3. papunktyje Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai“ nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodyti atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietas schemoje. Įvertinamos kiekvienos atliekų rūšies savybės, sudėtis ir, atsižvelgiant į tai, sprendžiama apie atliekų suderinamumą ir jų laikymo sąlygas. Nustatant atliekų laikymo sąlygas vadovaujamasi atliekas sudarančių cheminių medžiagų Saugos duomenų lapu ar kita cheminės medžiagos gamintojo teikiama informacija. Taip pat vadovaujamasi Europos Komisijos parengtu geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniu dokumentu „Teršalų išmetimas iš saugojimo vietų“.

Aprašant atliekų laikymo sąlygas, nurodoma:

a) kokių rūšių atliekos gali sudaryti vieną grupę, taip pat atstumai tarp atskirų atliekų rūšių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių ir atliekų laikymo vietos sienų, atliekų sandėliavimo aukščio reikalavimai. Jei atliekų pakuotės kraunamos į rietuves, nurodomi rietuvių matmenys, jų išdėstymas atliekų laikymo vietos schemoje, didžiausias leidžiamas rietuvėje laikyti atliekų kiekis;

b) reikalavimai atliekų laikymo vietos temperatūrai, drėgmei ir pan. Jei dėl atliekų savybių jų laikymui keliami specialūs reikalavimai ir reikalinga griežta tam tikrų parametrų kontrolė, aprašoma, kaip dažnai ir kokie parametrai tikrinami;

3.4. papunktyje Atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti“ nurodomi medžiagų, skirtų surinkti ir neutralizuoti pavojingąsias atliekas pavadinimai, turimas jų kiekis, atsakingi asmenys, kurie privalo užtikrinti reikalingų medžiagų buvimą atliekų tvarkytojo teritorijoje. Šių medžiagų turi pakakti didžiausioje pakuotėje esančiam atliekų kiekiui surinkti ir neutralizuoti;

3.5. papunktyje „Atliekų  laikymo vietoje esantys dokumentai“ pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schema, atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schema, pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti skirtų medžiagų laikymo schema, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento kopija. Išvardijami atliekų laikymo (ar tvarkymo) vietoje esantys dokumentai, nurodoma jų (ar kopijų) patvirtinimo atsakingų asmenų parašais tvarka, nurodomi atsakingi asmenys, kurie, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, nedelsiant pateikia jiems minėtus dokumentus.

 

4. Ketvirtajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų priėmimo ir kontrolės procedūras:

4.1. papunktyje „Reikalavimai priimamų atliekų pakuotei“ aprašoma, kaip priimamos atliekos turi būti supakuotos. Jei priimtos atliekos įmonėje perpakuojamos, turi būti aprašomos perpakavimo procedūros, perpakavimui naudojamos pakuotės tipas, tūris, ženklinimas ir pan. Jei pakuotės, kuriose atliekos pristatomos į įmonę, plaunamos ir grąžinamos atliekų turėtojui pakartotinai naudoti, šios procedūros taip pat turi būti aprašomos. Pateikiant informaciją apie priimamų pavojingųjų atliekų pakuotes, būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais, taip pat papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatančiais teisės aktais, pvz., vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.).

4.2. papunktyje „Atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai“ aprašomos atliekų savybės ir dokumentai, kuriuos privalo patikrinti už atliekų priėmimą atsakingas asmuo. Aprašomi priimamų atliekų pakuotės būklės, atliekų konsistencijos, atliekose esančių priemaišų bei jų kiekio ir pan. įvertinimo būdai.

4.3. papunktyje „Atliekų svorio nustatymas ir registravimas“ aprašoma priimamoms atliekoms sverti naudojama įranga ir dokumentai, kuriuose fiksuojamas atliekų svoris, turi neprieštarauti Atliekų svorio nustatymo metodikoje, pagal kurią nustatomas įmonėje tvarkomų atliekų svoris ir kurią tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikiamai informacijai. Atliekų svorio nustatymo metodika rengiama vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

4.4. papunktyje „Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti“ nurodoma, kada priimant atliekas būtina imti mėginius laboratoriniams tyrimams, taip pat mėginių paėmimo metodai, jų registravimo, laikymo įmonėje ir perdavimo laboratorijai tvarka, laboratorijoje tiriami parametrai. Aprašant atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir perdavimo procedūras, būtina nurodyti atitikimą nacionaliniuose ar tarptautiniuose standartuose nustatytiems mėginių paėmimo reikalavimams. Kol bus gautos laboratorijos išvados, patvirtinančios, kad atliekos atitinka priimamoms atliekoms keliamus reikalavimus, atliekos įmonėje gali būti laikomos tam skirtoje zonoje, nurodytoje atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje.

4.5. Papunktyje „Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka“ pateikiant informaciją, kokiais atvejais nepavojingosios ir pavojingosios atliekos gali būti grąžinamos atliekų siuntėjui, vadovaujamasi veiklos vykdytojo ir Taisyklių 100-103, 109 punktuose nustatytais reikalavimais.

4.6. Papunktyje „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas“ nurodoma, kad RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingųjų atliekų siuntėjas, bus informuotas apie atsisakymą priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atsisakymo priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas dienos ir, kokiomis priemonėmis (paštu, el. paštu, telefonu ir pan.)  šis RAAD bus informuojamas apie nepriimtas tvarkyti pavojingąsias atliekas.

_______________