Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1127

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 nutarimą Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria,

Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais.“

2.2. Papildyti nauju 6.3.6 papunkčiu:

6.3.6. organizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų (taip pat ir siunčiamų elektroniniu paštu) gavimą, registravimą, kaupimą ir paskirstymą atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;“.

2.3. Buvusius 6.3.6–6.3.7 papunkčius laikyti atitinkamai 6.3.7–6.3.8 papunkčiais.

2.4. Pakeisti 6.8.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.8.7. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais ir konsultuoja jas šiais klausimais;“.

2.5. Pakeisti 10 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje ir šių nuostatų 12.2, 12.10, 12.14, 12.17 ir 12.18 papunkčiuose.“

2.6. Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka;“.

2.7. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Darbo užmokesčio mokėjimo diplomatams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, ir jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis užsienio reikalų ministrą                                                           Rokas Masiulis