Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. TS-74

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginį plėtros planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Kupiškio rajono savivaldybės 2020-2030 metų strateginio plėtros plano vykdymą.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės  mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                              Algirdas Notkus