LIETUVOS RESPUBLIKOS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. VIII-602 2, 3 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. XIII-1659

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Preparatas – bet kokios fizinės būsenos dozuotas ar nedozuotas mišinys, kurio sudėtyje yra viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos arba viena ar daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų, arba viena ar kelios narkotinės ar psichotropinės medžiagos terapinėmis dozėmis.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Nauja psichoaktyvioji medžiaga – grynos formos arba preparate esanti medžiaga, kuriai netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (toliau kartu – konvencijos), tačiau kuri gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos konvencijos, keliamą riziką.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų ar jų darinių grupės pavadinimus.

2. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurioms taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos, kontroliuojamų medžiagų sąrašuose nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra, – cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.

3. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašoma narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kuriai taikoma viena iš konvencijų, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos darinių grupė, jos pavadinimas sudaromas remiantis medžiagos, iš kurios jis gautas, pavadinimu, nurodant konkrečius cheminės struktūros keitimus. Tokiu atveju suprantama, kad visiems dariniams, priskirtiniems šiai grupei, automatiškai taikomas tas pats kontrolės režimas kaip ir pagrindiniam junginiui.

4. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335, p. 8), priede (toliau – priedas) nurodytos naujos psichoaktyviosios medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Europos Komisijos deleguotojo akto, kuriuo keičiamas priedas, įsigaliojimo.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 6 punktu:

6. 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2103, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL 2017 L 305, p. 12).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė