Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 23 D. NUTARIMO NR. 1341 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. 743

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO

 

Įgyvendindama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas), 70 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti tokią valstybės įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką:

1.1. valstybės įmonių vadovų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, kintamoji dalis ir premija;

1.2. pareiginė alga nustatoma koeficientais, atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją (pagal priedą). Pareiginė alga apskaičiuojama, pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme. Valstybės įmonės vadovo pareiginės algos koeficiento dydį nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

1.3. kintamoji dalis priklauso nuo valstybės įmonės vadovui nustatytų veiklos rodiklių, susijusių su valstybės įmonės tikslų įgyvendinimu ir (arba) valstybės įmonės vadovui numatytų užduočių, susijusių su valstybės įmonės vidaus administravimu, įvykdymu. Veiklos rodikliai, susiję su valstybės įmonės tikslais, nustatomi pagal Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo VII–VIII skyrių nuostatas. Konkrečius veiklos rodiklius valstybės įmonės vadovui nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba pagal kompetenciją valstybės įmonės valdyba. Kintamosios dalies už veiklos rodiklių įgyvendinimą dydį valstybės įmonės vadovui nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgus į praėjusių finansinių metų veiklos rodiklių įvykdymą. Kintamoji dalis negali viršyti 30 procentų valstybės įmonės vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos;

1.4. pirmaisiais veiklos metais įsteigtos naujos valstybės įmonės kategorija ir vadovo pareiginė alga nustatoma pagal prognozuojamą šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą valstybės įmonės dydį. Naujai priimtam valstybės įmonės vadovui veiklos rodikliai nustatomi vadovaujantis šio nutarimo 1.3 papunkčiu;

1.5. valstybės įmonės pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme nurodytus rodiklius skirstomos į tris kategorijas:

1.5.1. I kategorija – didelės įmonės;

1.5.2. II kategorija – vidutinės įmonės;

1.5.3. III kategorija – mažos ir labai mažos įmonės;

1.6. valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už išskirtinį valstybės įmonės vadovo indėlį įgyvendinant valstybės įmonės tikslus arba pasiektus išskirtinius rezultatus, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės įmonės vadovui iš valstybės įmonės pelno arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 pareiginės algos dydžių.

2. Pavesti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (toliau – valstybės valdoma bendrovė), akcijų valdytojui priimti sprendimą, ar siūlyti savo atstovui balsuoti už šio nutarimo
1.1–1.6 papunkčiuose nustatytos tvarkos taikymą, išskyrus subjektą, nustatantį valstybės valdomos bendrovės vadovo pareiginės algos, kintamosios dalies ir premijos dydžius. Jeigu būtų priimtas sprendimas šio nutarimo 1.1–1.6 papunkčiuose nustatytos tvarkos netaikyti, jis turi būti motyvuotas.

3. Rekomenduoti savivaldybėms, nustatant savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1.1–1.6 papunkčių nuostatomis.

4. Pavesti valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms įpareigoti valstybės įmones informaciją apie valstybės įmonės vadovo darbo užmokestį (įskaitant taikomą valstybės įmonės atlygio politiką, jeigu ji patvirtinta, sudedamąsias darbo užmokesčio dalis) skelbti viešai valstybės įmonės interneto svetainėje ir įpareigoti valstybės valdomų bendrovių akcijų valdytojus pasiūlyti valstybės valdomos bendrovės valdymo organui viešai skelbti informaciją apie valstybės valdomos bendrovės vadovo darbo užmokestį valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje.

5. Įpareigoti valstybės valdomas įmones kasmet iki kovo 1 d. teikti viešajai įstaigai Valdymo koordinavimo centrui informaciją apie šio nutarimo įgyvendinimą (nustatyti rodiklių, taikomų atsižvelgiant į valstybės įmonių ir valstybės valdomų bendrovių kategoriją, dydžius, valstybės įmonių ir valstybės valdomų bendrovių vadovų pareiginę algą, kintamajai daliai nustatyti taikytus veiklos rodiklius, kintamosios dalies dydį, duomenis apie premiją ir jos dydį pagal kasmet iki vasario 1 d. viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro pateiktą formą). Viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras apibendrintą informaciją apie šio nutarimo įgyvendinimą kasmet iki birželio 15 d. skelbia savo interneto svetainėje.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. jei, įsigaliojus šiam nutarimui, valstybės įmonės vadovui 2023 metais nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis už 2022 metais pasiektus valstybės įmonės veiklos rezultatus neišmokėta, ji apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios bei kintamosios dalies dydžius, nustatytus iki šio nutarimo įsigaliojimo, ir išmokama iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2.3. kintamoji dalis už 2023 metais pasiektus valstybės įmonės veiklos rezultatus apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios bei kintamosios dalies dydžius, nustatytus iki šio nutarimo įsigaliojimo, ir išmokama vieną kartą šiame nutarime nustatyta tvarka;

2.4. premija už gerus valstybės įmonės vadovo darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą 2023 metais gali būti skiriama iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 743
redakcija)

priedas

 

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Valstybės įmonių kategorijos

Koeficientai

(Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytais pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

Didelė

4,9–11

Vidutinė

2,5–5,3

Maža ir labai maža

1,9–4,3