LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymO Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2024 m. vasario 9 d. Nr. 3D-100

Vilnius

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.         Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas tvirtina Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau  – Agentūra), suderinusi su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas sudarančių dalykų sąrašai yra nurodyti taisyklių 1 priede.“

2Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Augalų apsaugos pažymėjimų turėtojų duomenys kaupiami Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽMIKIS), kurią administruoja VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.“

3. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, purkšti augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą žydinčių augalų purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją PPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamą žydinčių augalų purškimą augalų apsaugos produktais, augalų puškimą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją, ŽŪDC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ribos. SMS žinutėje bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos, jei bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, data, laikas (pradžia ir pabaiga), o el. paštu išsiunčiama detalesnė informacija – data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris.“

4. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, nevykdys ar nesės augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, jis nedelsdamas, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo paskelbti apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos atšaukimą. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais,  augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos atšaukimą PPIS nurodo kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar  augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, atšaukimą, ŽŪDC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie bites laiko 2,5 km atstumu nuo planuoto purkšti augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame buvo planuota sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ribos.“

5. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. ŽŪDC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų purškimus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemėlapyje ŽŪDC pažymi purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, pavadinimą. Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas