LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. A1-954/V-2926

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 1 priedo 36 punktą ir jį išdėstome taip:

„36.

Ryški monoparezė, hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga – 3–4 balai, arba kiti labai ryškūs motorikos funkcijos sutrikimai, kai nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės

40“.

 

1.2. Pakeičiame 1 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).                           

1.3. Pakeičiame 3 priedą ir jį papildome 1.13 papunkčiu:

1.13. achondroplazija.“

2. N u s t a t o m e, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Arūnas Dulkys

 

 

Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo

nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo

lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio

pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių

nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Bazinio funkcionavimo lygmens kriterijai

 

 

Balai

1.

Visiškas bendrų ir specialių psichikos funkcijų sutrikimas: asmenybės defektas (išeičių stadija), atsiradęs dėl visų formų šizofrenijos (pateikta psichiatro išvada)

10

2.

Gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F73), diagnozuotas klinikinio stebėjimo būdu, arba kai pagal WISC* ar WAIS** tyrimą nustatytas intelekto koeficientas (IQ) yra mažesnis nei 20 (pateikta psichiatro išvada)

10

3.

Vaikams iki 5 metų nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir reikalingas bent vienas iš šių slaugos veiksmų: ilgalaikis enterinis maitinimas per zondą ar gastrostomą, tracheostomos priežiūra, ilgalaikė kateterizacija

 

10

4.

Tetraplegija (sunkus paralyžius), kai valingi judesiai išnykę visose galūnėse, asmuo nevaikšto, nesėdi

10

5.

Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas, ypač sunkus funkcijos sutrikimas, gyvenimo kokybei pagerinti taikoma paliatyvioji pagalba, asmuo visiškai priklausomas nuo kitų asmenų (pateiktos onkologo ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados)

10

6.

Sunkus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F72), kai klinikinio stebėjimo būdu ir (ar) WISC* arba WAIS** tyrimu nustatytas intelekto koeficientas (IQ) yra nuo 20 iki 34 (pateikta psichiatro išvada)

 

20

7.

Demencija, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo funkcijos sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 23–28 balais (pateiktos užpildytos MMSE bei Blessedo demencijos skalės ir gydytojo specialisto išvada)

20

8.

Vaiko iki 8 metų raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal vaiko raidos vertinimo skalę (DISC) yra ne didesnis kaip 30 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

20

 

9.

Lėtinis, progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal NYHA*** (pateikta kardiologo išvada)

20

10.

Sunkus, progresuojantis, gydymui atsparus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas, kai FEV1 yra mažiau nei 40 % normos dydžio ir FEV1/FVC – mažiau nei 70 % arba DLCO – mažiau nei 40 % normos dydžio, arba VO2 max ≤ 15 ml/(kg/min), arba arterinio kraujo pO2 ≤ 55 mmHg, arba < 60 mmHg, kai taikoma nuolatinė deguonies terapija (pateikta pulmonologo išvada)

20

11.

Hemiplegija ar paraplegija, ar kiti labai ryškūs judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai asmuo savarankiškai nejuda ir reikalinga visapusiška pagalba atliekant visas veiklas (pateikta gydytojo specialisto išvada)

20

 

12.

Lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta nefrologo išvada)

20

 

13.

Kepenų nepakankamumo terminalinė stadija (pateiktos gastroenterologo ir kitų gydytojų specialistų išvados)

20

14.

Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas tik simptominis gydymas arba teikiama paliatyvioji pagalba**** (pateiktos onkologo ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados)

20

15.

Neprotezuojamos abiejų rankų bigės (pateikta gydytojo specialisto išvada)

20

16.

Ataksija, hiperkinezė, amiostazinis sindromas, kai asmuo negali vaikščioti, nuolat reikalingas neįgaliojo vežimėlis ir visapusiška pagalba atliekant visas veiklas

20

17.

Sunkus įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 37 ir daugiau balų arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 33,5 ir daugiau balų (pateikta psichiatro išvada)

20

18.

Vidutinis įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 33–36 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 30–33,4 balo (pateikta psichiatro išvada)

30

19.

Vaiko iki 8 metų raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal vaiko raidos vertinimo skalę (DISC) yra 31–50 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

20.

Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas paliatyvus gydymas***** (pateiktos onkologo ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados)

30

21.

Didelis bendrų ir specialių psichikos funkcijų sutrikimas: ryškus asmenybės defektas (F.20.X), atsiradęs dėl visų formų šizofrenijos (pateikta psichiatro išvada)

30

22.

Vidutinis protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F71), kai klinikinio stebėjimo būdu ir (ar) WISC* arba WAIS** tyrimu nustatytas intelekto koeficientas (IQ) yra nuo 35 iki 49 (pateikta psichiatro išvada)

30

23.

Demencija, kai yra vidutinis pažinimo funkcijos sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 11 iki 20 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 10–22,5 balo (pateiktos užpildytos MMSE bei Blessedo demencijos skalės ir gydytojo specialisto išvada)

30

24.

Dažni generalizuoti epilepsijos priepuoliai, pasikartojantys kiekvieną dieną, su demencija (kodas pagal TLK-10-AM – F02), organiniu amneziniu sindromu (kodas pagal TLK-10-AM – F04) arba organiniu asmenybės sutrikimu (kodas pagal TLK-10-AM – F07.0) (pateiktos neurologo ir psichiatro išvados)

30

 

25.

Totalinė (visiška sensomotorinė) afazija (pateiktos neurologo ir logopedo išvados)

30

26.

Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija lygus arba mažesnis nei 0,03 (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

27.

Malabsorbcijos sindromas, atsiradęs dėl plonųjų žarnų, kasos, skrandžio ligų ar operacijų, sukėlęs didelius vidaus organų sistemų veiklos sutrikimus ir labai ryškų mitybos nepakankamumą (kūno masės indeksas mažesnis nei 16 ir asmuo maitinamas enteriniu ar parenteriniu būdu), kai albuminų koncentracija kraujyje < 20 g/l (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

28.

Ne mažesnis kaip II laipsnio transplantuoto organo funkcijos nepakankamumas ir atmetimas

30

29.

1 metai po širdies ir (ar) plaučių, kepenų, kasos, inkstų transplantacijos

30

30.

Neprotezuojamos dviejų galūnių (abiejų kojų ar rankos ir kojos) bigės (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

31.

Monoplegija, ryški paraparezė, hemiparezė ar tetraparezė, kai raumenų jėga – 1–2 balai, arba kiti labai ryškūs judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai asmuo negali savarankiškai vaikščioti, nuolat reikalingas neįgaliojo vežimėlis ir visapusiška pagalba nuolat naudojantis pagalbinėmis priemonėmis (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

32.

Abiejų rankų keturių pirštų, įskaitant nykščius, trūkumas, kai chirurginė korekcija negalima (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

33.

Nugaros smegenų pažeidimas (A, B pagal klasifikaciją ASIA******), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.

30

34.

Vaikui iki 18 metų nustatytas visiškas kurtumas (> 90 dB) arba labai žymus (71–90 dB) ar žymus (56–70 dB) klausos sutrikimo laipsnis

30

35.

Vaikui iki 14 metų nustatytas cukrinis diabetas arba vyresniam nei 14 metų vaikui nustatyta labili ligos eiga (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

36.

Vaiko iki 14 metų šlapinimosi sutrikimai, kai būtina protarpinė (interminuojanti) šlapimo pūslės kateterizacija (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30

37.

Ataksija, hiperkinezė, amiostazinis sindromas, kai ryškiai sutrikusi koordinacija ir reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.

40

 

38.

Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra didesnis nei 0,03 ir mažesnis ar lygus 0,05 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas yra iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

39.

Sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas, kai FEV1 yra mažiau nei 40 % normos dydžio ir FEV1/FVC – mažiau nei 70 % arba DLCO – mažiau nei 40 % normos dydžio, arba VO2 max ≤ 15 ml/(kg/min.), arba arterinio kraujo pO2 ≤ 55 mmHg, arba < 60 mmHg, kai yra šie kvėpavimo sistemos ligų padariniai: tracheostoma, pleuros fistulė, trachėjos stentas (pateikta pulmonologo išvada)

40

 

40.

Sunkios ir komplikuotos eigos odos ligos ir būklės, kai pažeistos odos paviršius užima > 50 % kūno odos paviršiaus arba pažeistos abi plaštakos ar abu padai: pūslinė liga (kodas pagal TLK-10-AM – L10), pemfigoidas (kodas pagal TLK-10-AM – L12), atopinis dermatitas – eritmoderminė forma vaikams (kodas pagal TLK-10-AM – L20), sunkios psoriazės formos (kodai pagal TLK-10-AM – L40.1, L40.5, L40.9), įgimta epidermolizė (kodas pagal TLK-10-AM – Q81), odos T limfoma (kodai pagal TLK-10-AM – C84, C85) (pateikta gydytojų specialistų konsiliumo išvada)

40

41.

III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai stovėjimui ir judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.

40

42.

Ryški monoparezė, hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga – 3–4 balai, arba kiti labai ryškūs motorikos funkcijos sutrikimai, kai nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės

40

43.

Peties ir (ar) alkūnės sąnarių ankilozė, kai pažeisti ne mažiau kaip 3 sąnariai

40

44.

Klubo sąnario ankilozė arba ryški kontraktūra (sulenkimas – 10–300), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.

40

45.

Kelio sąnario ankilozė arba labai ryški kontraktūra (sulenkimas – mažiau nei 1000, ištiesimas – ne mažiau nei 150), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.

40

 

46.

Čiurnos sąnario ankilozė funkciškai nepatogioje padėtyje, kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

47.

Abiejų kojų arterijų aterosklerozė (kodai pagal TLK-10-AM – I70, I70.2), esant ne mažesnės kaip II B stadijos arterinės kraujotakos nepakankamumui pagal Fonteno klasifikaciją*******, kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

 

48.

C5–C6 klasės (pagal CEAP******** klasifikaciją) abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (kodai pagal TLK-10-AM – I80.2, I87.0), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

49.

III–IV stadijos (pagal Mikos klasifikaciją) abiejų kojų limfostazė (kodas pagal TLK-10-AM – I89.0), kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

50.

Abiejų pėdų bigės

40

51.

Neprotezuojama šlaunies arba blauzdos bigė (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

52.

Lengvas įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 30–32 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 26–29 balai (pateikta psichiatro išvada)

40

53.

Vaiko iki 8 metų raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal raidos vertinimo skalę (DISC) yra 51–80 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40

54.

Vaikui iki 18 metų nustatytas vidutinis klausos sutrikimo laipsnis (41–55 dB)

40

 

* WISC-IIILT – Wechslerio intelekto skalė vaikams (trečias leidimas) –individualus klinikinis testas, skirtas 6–16 metų vaikų intelektiniams gebėjimams išsamiai įvertinti

 

 

** WAIS-III – Wechslerio intelekto skalė suaugusiesiems (trečias leidimas) – individualus klinikinis instrumentas, skirtas suaugusiųjų nuo 16 iki 89 metų intelektiniams gebėjimams išsamiai įvertinti

 

 

*** IV NYHA funkcinės klasės širdies nepakankamumas – liga, kuria sergantiems asmenims ryškiai apribotas fizinis krūvis. Šie ligoniai net nejudėdami jaučia diskomfortą. Padidinus fizinį krūvį, diskomforto pojūtis sustiprėja. Objektyviai nustatoma sunki kardiovaskulinė patologija

 

 

**** Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“)

 

 

***** Paliatyvusis gydymas – gydymas, kuris skiriamas vėžio simptomams palengvinti, bet ne vėžiui gydyti

 

 

****** ASIA – Amerikos nugaros smegenų pažeidimo asociacija.

ASIA A – asmuo, patyręs nugaros smegenų pažeidimą, nieko nejaučia žemiau pažeidimo vietos ir visiškai nekontroliuoja motorikos žemiau pažeidimo vietos bei S4–S5 segmentų srityse.

ASIA B – asmuo jaučia žemiau pažeidimo vietos ir S4S5 segmentų srityse, tačiau nėra valingų judesių (motorika neišlikusi)

 

 

******* Fonteno klasifikacija.

Skiriamos šios stadijos:

I.          Besimptomė

II.        Protarpinio šlubavimo (klaudikacijos):

IIa – beskausmis atstumas > 200 m

IIb – beskausmis atstumas < 200 m

III.       Nuolatinio skausmo:

IIIa – kulkšnies sistolinis spaudimas > 50 mmHg

IIIb – kulkšnies sistolinis spaudimas < 50 mmHg

IV.       Gangrenos ir išopėjimų:

IVa – nekrozė apima tik vieną pirštą

IVb – nekrozė apima kelis pirštus arba visą pėdą

 

 

******** CEAP klasifikacija. 

Skiriamos septynios C klasės:

1.   C0S: pacientas jaučia simptomus, bet jie nematomi ir nečiuopiami;

2.   C1: matomas poodžio telangioektazių ar kapiliarų tinklas;

3.   C2: matomos išsiplėtusios ir dėl varikozės pakitusios poodinės venos (nuo kapiliarų tinklo C2 atskiriama pagal išsiplėtusių kraujagyslių skersmenį: jei jis didesnis kaip 3 mm, tai – varikozinė vena);

4.   C3: yra kojos edema;

5.   C4: matomi odos pokyčiai (C4a: odos pigmentacija arba egzema, C4b: odos lipodermatosklerozė arba baltoji atrofija (pranc. atrophie blanche);

6.   C5: praeityje buvusios, bet šiuo metu sugijusios veninės trofinės opos;

C6: matomos atviros veninės trofinės opos

 

 

_______________________________