LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 4 d. Nr. 3D-67

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Žemės ūkio veiklos subjektams parama skiriama pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) ir administruojama atitinkamų žemės ūkio ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.“

2.       Pripažįstu netekusiais galios 4.9–4.10 papunkčius.

3.       Pakeičiu 4.13.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.13.3. prašoma paramos deklaruojant plotą, dėl kurio taisyklių 75.15 papunktyje ir 83, 88 punktuose numatytais atvejais arba Agentūrai atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu atrinkus pareiškėją patikrai nepateikiami žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai arba neįrodoma, kad pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą. Žemės ūkio veiklos vykdymo faktas pagrindžiamas vienu iš įrodymų:“.

4.       Pakeičiu 4.14 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.14. soduose ir uogynuose esantys dirbtiniai tvenkiniai, keliukai su kietąja ar biriąja danga ir užuovėjinės juostos į tinkamą paramai plotą neįtraukiami, tačiau soduose ir uogynuose, už kuriuos siekiama gauti susietąją paramą į tinkamą paramai plotą, matuojant nuo eilių vidurio, gali būti įtraukti tokie pievų plotai:“.

5.       Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., o pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravusiems turimas bičių šeimas, – bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.;“.

6.       Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. deklaruojant pūdymo plotus būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.:

6.6.1. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba (t. y. sėja, auginimas ir derliaus nuėmimas) einamųjų metų produkcijai gauti. Juodasis pūdymas taip pat turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių;

6.6.2. žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir įterpimą į dirvą) einamųjų metų produkcijai gauti ar auginami kiti nei klasifikatoriaus III grupėje ir kodais GPŽ, GPA deklaruojami žoliniai augalai. Žaliajame pūdyme auginami minėti žoliniai augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiami į dirvą, o prieš įterpiant į dirvą nuimti šių augalų derlių draudžiama;“.

7.       Pakeičiu 8.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8.1. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) laikantis taisyklių 6.2 papunktyje nustatytų šienavimo terminų, arba:“.

8.       Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Sodų ir uogynų laukai laikomi neatitinkančiais reikalavimų, kaip numatyta taisyklių 6.5 papunktyje, jeigu iš deklaruojamų laukų tebėra nepašalinti negyvi vaismedžiai ir (arba) vaiskrūmiai ar jų liekanos. Laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra nepašalintų negyvų vaismedžių ir (arba) vaiskrūmių, jeigu tokius vaismedžius ir (arba) vaiskrūmius galima priskirti prie grupių (trijų ir daugiau vienetų, esančių greta vienas kito). Jeigu nustatoma, kad neatitiktis užima daugiau nei 50 proc. lauko, laikoma, kad šis laukas yra ganykla arba pieva.“

9.       Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (toliau – Ekologinio žemės ūkio taisyklės), nuostatas, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Kai pareiškėjas paraiškoje deklaruoja ne tik ekologinei gamybai sertifikuotus laukus, paraiškos dalis be sertifikuotų laukų privalo atitikti žalinimo išmokos reikalavimus. Jei toks pareiškėjas visame deklaruotame plote siekia atitikti žalinimo išmokos reikalavimus, tai privalo nurodyti 1 priedo 12 lentelėje, tačiau tokiu atveju jo deklaruoti sertifikuoti laukai nebus vertinami atskirai, kaip atitinkantys žalinimo išmokos reikalavimus.

10.     Pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. pūdymas, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto;“.

11.     Pakeičiu 40.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.1. įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d.–birželio 30 d., įsėjant žolinius (klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojamus) augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Agentūrą apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas. Įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti;“.

12.     Pakeičiu 40.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.2. posėlis sėjamas po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo birželio 30 d.–rugpjūčio 15 d., sėjant sėklų mišinį, susidedantį bent iš dviejų rūšių augalų, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu poselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Agentūrą apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas. Jei pareiškėjas ketina auginti žieminį posėlį, paraiškoje jis privalo nurodyti posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP) ir papildomai pasirinkti žieminio augalo kodą iš klasifikatoriaus, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą Agentūrai, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d. Posėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti. Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant tos pačios rūšies žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

13.     Pakeičiu 40.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.4. deklaruoti miškelius, kurie yra įsiterpę arba ribojasi su vieno ar daugiau pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme. Kai yra deklaruojamas didesnis nei 0,3 ha ploto miškelis, nepriklausomai nuo deklaruoto šio miškelio ploto, EASV įskaitai tinkamu pripažįstamas ne didesnis kaip 0,3 ha plotas. EASV elementą, kuris ribojasi su kelių pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme, įskaitai žalinimui gali parinkti tik vienas pareiškėjas, kuris turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus visam arba daliai EASV elemento ploto. Jei abu pareiškėjai turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus arba nė vienas jų neturi, EASV elementą įskaitai gali pasirinkti tas pareiškėjas, kurio deklaruojamo ariamosios žemės lauko dalies, besiribojančios su EASV elementu, perimetras ilgiausias;“.

14.     Pakeičiu 40.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.5. deklaruoti tvenkinius ir (arba) kūdras, kurie yra įsiterpę arba ribojasi su vieno ar daugiau pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme. Kai yra deklaruojami didesni nei 0,3 ha ploto tvenkiniai ir (arba) kūdros, nepriklausomai nuo deklaruoto tvenkinio ir (arba) kūdros ploto, EASV įskaitai tinkamu pripažįstamas ne didesnis kaip 0,3 ha plotas. EASV elementą, kuris ribojasi su kelių pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme, įskaitai žalinimui gali parinkti tik vienas pareiškėjas, kuris turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus visam arba daliai EASV elemento ploto. Jei abu pareiškėjai turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus arba nė vienas jų neturi, EASV elementą įskaitai gali pasirinkti tas pareiškėjas, kurio deklaruojamo ariamosios žemės lauko dalies, besiribojančios su EASV elementu, perimetras ilgiausias;“.

15.     Pakeičiu 43.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.1. yra įsiterpę (visiškai apsupti) pareiškėjo deklaruotoje ariamojoje žemėje arba ribojasi su vieno ar daugiau pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme, taip pat gali ribotis su paramai netinkamais plotais ir (arba) su to paties ar kito pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotais;“.

16.     Pakeičiu 43.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.2. nėra nutolę nuo ariamosios žemės ir (arba) nuo taisyklių 43.1 papunktyje nurodytų kitų plotų, t. y. miškelis, tvenkinys arba kūdra ne didesniu kaip 5 metrų atstumu ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme ir (arba) paramai netinkamu plotu ir (arba) to paties ar kito pareiškėjo valdomu deklaruotu daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotu.

17.     Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų (klasifikatoriaus V grupės kodai: 1–5, 7–13, 15–23, 25–26) ir daržovių (klasifikatoriaus I grupės kodai: 21–34, 36–51 ir V grupės – 37–39 kodai) auginimą atvirajame grunte, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. privalo nuimti užaugintą derlių.

18.     Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Jei pareiškėjas, auginantis vaisius ir (arba) uogas ir daržoves atvirajame grunte, neatitinka taisyklių 47 punkto reikalavimų, susietoji parama už tuos plotus, kuriuose nustatytas pažeidimas, nemokama, o pažeidimo plotas yra laikomas neteisingai deklaruotu gauti susietąją paramą. Kai pareiškėjas, auginantis daržoves uždarajame grunte, neatitinka bent vieno iš taisyklių 48 punkto reikalavimų, ar kai pareiškėjas, auginantis baltyminius augalus, neatitinka 49 punkte nurodytų reikalavimų, susietoji parama nemokama. Jei reikalavimas taikomas šiltnamiui, parama nemokama už tą šiltnamį, kuris neatitinka reikalavimų.“

19.     Pakeičiu 53.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.1. pareiškėjas paraiškos teikimo metu (išskyrus taisyklių 53.2 papunktyje nurodytus atvejus, kai paraiška teikiama savarankiškai užpildant paraiškos elektroninę formą, prisijungus prie PPIS) privalo savivaldybės ar seniūnijos (toliau – seniūnijos) darbuotojui pateikti, o seniūnijos darbuotojas patikrinti informaciją apie išsėtą sertifikuotų sėklų kiekį pagal atskirą augalą ir lauką, apie sėklos įsigijimą (ar sėkla įsigyta ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos) ir sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus:“.

20.     Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Paraiškų teikimo pradžios data (toliau – paraiškų teikimo pradžia) nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Paraiškos teikiamos savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūnijose ir (ar) struktūriniame padalinyje arba užsisakius elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt.“

21.     Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 7 d. seniūnijos darbuotojui pateikia:“.

22.     Pakeičiu 66.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.3.3. jei pareiškėjas – juridinis asmuo, ŽŪIKVC pateikiamas asmens, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas (forma nurodyta taisyklių 5 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija). Juridinio asmens vadovui prieiga prie PPIS sukuriama ŽŪIKVC pateikus prašymą (forma nurodyta taisyklių 5 priede) ir išrašą iš Juridinių asmenų registro;“.

23.     Pakeičiu 68.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.1. pareiškėjas iki einamųjų metų liepos 2 d. gali pakeisti patvirtintos paraiškos duomenis savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūnijose ir (ar) struktūriniame padalinyje. Seniūnijos darbuotojas pakeičia patvirtintos paraiškos duomenis, o pareiškėjas, pasirašydamas Prašymų pakeisti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis priėmimo registracijos žurnale (toliau – prašymų pakeisti paraiškų duomenis priėmimo registracijos žurnalas) (taisyklių 7 priedas), patvirtina, kad pakeisti patvirtintos paraiškos duomenys, kuriuos seniūnijos darbuotojas įvedė į PPIS pagal jo pateiktus duomenis ir paraiškos pildymo instrukciją (taisyklių 2 priedas), yra teisingi ir sutinka, kad seniūnijos darbuotojas patvirtintų prašymą pakeisti paraiškos duomenis. Seniūnijos darbuotojui patvirtinus prašymą pakeisti paraiškos duomenis, pareiškėjas ir seniūnijos darbuotojas pasirašo spausdintame prašymo pakeisti paraiškos duomenis egzemplioriuje, kuris lieka pareiškėjui;“.

24.     Pakeičiu 74.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

74.10. priima sprendimą dėl nustatytų įbraižytų laukų grafinių persidengimų. Nustačius didesnio kaip 1 ha deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Jei persidengiantis plotas yra mažesnis kaip 1 ha, minėtų dokumentų nereikalaujama, o parama už šiuos persidengiančius plotus nemokama nė vienam pareiškėjui;“.

25.     Pakeičiu 74.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

74.12. nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje pagal pareiškėjo pateiktą informaciją elektroniniu būdu aprašo išankstinius KŽS (GKODAS bl1b, bl3, bl6, bl9) ribų pakeitimus ir (arba) galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus;“.

26.     Pripažįstu netekusiu galios 74.13 papunktį.

27.     Pakeičiu 75.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.3. nustačiusi didesnio kaip 1 ha deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei pareiškėjas deklaruoja plotus, valdomus kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis), ir nėra notariškai patvirtinta bei viešajame registre įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, jis privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, dvigubo deklaravimo problema neišsprendžiama, Agentūra atlieka patikrą vietoje. Esant mažesniam kaip 1 ha persidengiančiam plotui, minėtų dokumentų nereikalaujama ir parama už šiuos plotus nemokama nė vienam pareiškėjui;“.

28.     Pakeičiu 75.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.5. tol, kol įmanoma nustatyti deklaruotų naudmenų ir kitų plotų ribas, atlieka patikrą vietoje ir (arba) nuotolinę patikrą. Pareiškėjų pageidavimu elektroniniu paštu teikia skaitmeninius patikrų vietoje duomenis *.shp formatu;“.

29.     Pakeičiu 75.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.18. pareiškėjų pareikalauja žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų tik tuo atveju, kai plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų arba šių dokumentų duomenų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nėra Valdų registre;“.

30.     Pakeičiu 78.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.6. perduoda seniūnijų darbuotojams ir (ar) pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai persidengia, jų asmens duomenis (vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, valdos atpažinties kodą, telefono numerius, elektroninio pašto adresą) ir persidengiančių deklaruotų plotų informaciją (KŽS numerį, lauko numerį, persidengiantį plotą) deklaruotų plotų persidengimo atvejams išspręsti;“.

31.     Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Taisyklių 76, 77 punktuose nurodyti veiksmai atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus, 74 punkte nurodyti veiksmai – pagal ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

32.     Pakeičiu 86.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.1. už deklaruotą pluoštinių kanapių lauką, nemokant tiesioginių išmokų už plotą, jei Augalininkystės tarnyba iki einamųjų metų spalio 30 d. Agentūrai nepateikia pažymos apie pluoštinių kanapių augintojus ir pluoštinių kanapių mėginiuose nustatytus tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekius, arba, jei Augalininkystės tarnybos pažymoje nurodoma, kad THC kiekis viršija 0,2 proc.;“.

33.     Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Žalinimo išmoka mažinama ir taikomos sankcijos dėl šios išmokos reikalavimų pažeidimų pagal reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinę dalį. Pareiškėjams, kurie, kaip nustatyta taisyklių 4.4 papunktyje, per Agentūros nustatytą terminą neįrodo, kad valda padalyta nesiekiant išvengti EASV deklaravimo ir pasėlių įvairinimo reikalavimų, žalinimo išmokama nemokama visiems pareiškėjams, kurie dalyvavo valdas dalijant. Žalinimo išmokos atitiktis 31.4 papunktyje apibrėžtiems reikalavimams tikrinama ir žalinimo išmoka mokama už likusį minėtus reikalavimus atitinkantį plotą, t. y. iš viso tikrinant nustatyto arba deklaruoto ploto (nustatyto – jei nustatytas plotas mažesnis už deklaruotą; deklaruoto – jei nustatytas plotas didesnis už deklaruotą) atėmus minėtame papunktyje apibrėžtų reikalavimų neatitinkančius plotus.

34.     Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Nustačius neatitiktį bent vienam iš taisyklių 6, 8, 11, 12 punktuose nustatytų reikalavimų ar įsipareigojimų, išskyrus 8.1. 8.4 ir 8.6 papunkčius, laikoma, kad paramai netinkamame plote (lauke ar lauko dalyje, kuriuose nustatytas pažeidimas) yra neteisingo deklaravimo atvejis. Nustačius neatitiktį bent vienam iš 8.1. 8.4 ir 8.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, parama neskiriama už lauką, kuriame nustatyti neatitikimai. Pastaroji nuostata netaikoma užliejamųjų pievų teritorijoms (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijose).

35.     Pripažįstu netekusiu galios 931 punktą.

36.     Pakeičiu 94.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

94.1. valdos perėmėjas nuo einamųjų metų birželio 8 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą. Valdos perdavimo atveju, kai valdos perdavėjas yra miręs, valdos perėmėjas pateikia valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.);“.

37.     Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. Valdos perdavėjas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Valdų registre.

38.     Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškos duomenų įvedimą ir patvirtinimą PPIS, kai paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui, yra atsakingos savivaldybės.

39.     Pakeičiu 1 priedo 13 lentelę ir ją išdėstau taip:

13 lentelė. Informacija apie KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Pirmais dalyvavimo įgyvendinant priemonę metais pateiktos paraiškos registracijos numeris (laukelis nepildomas, jei pareiškėjas paraišką gauti paramą teikia pirmą kartą)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

40.     Pakeičiu 1 priedo 16 lentelę ir ją išdėstau taip:

16 lentelė. Informacija apie prisiimamus įsipareigojimus

Pareiškiu, jog žinau, kad prašyti paramos už deklaruotą plotą galiu, tik jeigu turiu ir prireikus Agentūrai galėsiu pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir galėsiu įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą, t. y. pateikti žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo kvitas ar kt.), žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo / teikimo sutartis), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis) įrodymo dokumentus. Taip pat žinau, kad būsiu pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu einamaisiais metais mano, mano valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip nurodyta taisyklių 5 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), arba aš, mano valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. būsim laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 3 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis).

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Pareiškiu, kad pateikiau teisingus duomenis, susipažinau / mane supažindino su paramos teikimo taisyklėmis, įsipareigojimais, nurodytais šios paraiškos skyriuje III. Įsipareigojimai, ir įsipareigoju jų laikytis.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Pageidauju, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas įsipareigojimų lapas.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Patvirtinu, kad paraiškoje nurodžiau savo asmeninę banko sąskaitą.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Sutinku, kad būčiau apklausiamas Agentūros vykdomose apklausose.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

41.     Pakeičiu 1 priedo III skyriaus 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Žinau, kad pareiškėjams arba paramos gavėjams, neteisėtai sukūrusiems sąlygas gauti paramą, parama neskiriama, o jau išmokėta paramos suma yra susigrąžinama, vadovaujantis atitinkamu žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka.“

42.     Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo III skyriaus 15 punktą.

43.     Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo III skyriaus 24 punktą.

44.     Pakeičiu 1 priedo IV skyriaus 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. augalų veislių selekcininkai, jų įgaliotieji atstovai;“.

45.     Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Ši Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos užpildymo ir pateikimo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos (toliau – paraiška), teikiamos siekiant gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų (toliau – naudmenos) ir kitus plotus, susietąją paramą už gyvulius ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ (toliau – KPP priemonės), formos užpildymo ir pateikimo taisykles.“

46.     Pakeičiu 2 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys“ nurodomas žemės ūkio valdos (toliau – valda) numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma, numeris. Taip pat X ženklu pažymima, kaip pareiškėjas pageidauja gauti su paraiška susijusią informaciją: elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba neregistruotu laišku (turi būti pažymėtas vienas iš išvardytų papildomų būdų). Papildomai gali būti pažymėtas informavimo būdas siunčiant informaciją į savivaldybės žemės ūkio skyrių.“

47.     Pakeičiu 2 priedo 10.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7.4. Posėlis – kodais: AVI, KRV, KRŽ, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, KOP, KOŽ, RID, BRO, BUR, GRE, KAL, KOK, KRA, MOR, RDK, ROP, SLO, SVO, ŠPI, BUL, KSV, KSŽ deklaruojami augalai, po kurių derliaus nuėmimo sodinamas (sėjamas) augalų mišinys, susidedantis iš bent dviejų augalų rūšių, deklaruotinų kodais: AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, GAB, GAJ, ALR, PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER. Kai bent viena posėlio augalo rūšis yra žieminė, pažymimas sutartinis kodas ŽP (žieminių augalų posėlis) ir papildomai pasirenkamas posėlio kodas iš klasifikatoriaus: KRŽ, KVŽ, MIŽ, RAŽ, RUŽ, kitais atvejais pažymima VP (vasarinių augalų posėlis).“

48.     Pakeičiu 2 priedo 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Tryliktoje–penkioliktoje lentelėse atitinkamai pareiškėjas nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srities „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje.“

49.     Pakeičiu 2 priedo 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Šešioliktoje lentelėje X ženklu pažymima, jog pareiškėjas pateikė teisingus duomenis, savarankiškai perskaitė, susipažino su įsipareigojimais arba su jais buvo supažindintas seniūnijos darbuotojo ir prisiima atsakomybę dėl įsipareigojimų laikymosi bei žino, jog prašyti paramos už deklaruotą plotą gali, tik jeigu turi ir prireikus Agentūrai galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir įrodyti valdoje vykdomą žemės ūkio veiklą (t. y. pateikti žemės ūkio produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentus. Pareiškėjas taip pat patvirtina, jog žino, kad bus pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu einamaisiais metais jo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip apibrėžta taisyklių 5 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), arba jis, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. bus laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 4 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis). Įsipareigojimai pareiškėjams skirstomi tokia tvarka: bendrieji įsipareigojimai taikomi visiems pareiškėjams – 1–18 ir 30 įsipareigojimų lapo punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už gyvulius – 19–21 punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas – 22 punktas; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal kitas KPP priemones – 23–29 punktai. Taip pat pageidauja, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas prisiimtų įsipareigojimų lapas, patvirtina, kad paraiškoje nurodė savo asmeninę banko sąskaitą ir gali nurodyti jog sutinka dalyvauti Agentūros vykdomose apklausose.“

50.     Pakeičiu 2 priedo 29 punkto I grupės 61 eilutę ir ją išdėstau taip:

„61

KAN

Pluoštinės kanapės

EPI

EKS

AR“

 

51.     Pakeičiu 2 priedo 29 punkto I grupės 76 eilutę ir ją išdėstau taip:

„76

PDŽ

Žaliasis pūdymas

EPI

ĮS

PD

TP

EKS

AR“

 

52.     Išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

53.     Pakeičiu 8 priedo 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.4. kontrolinis miško žemės sklypas bl3 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai). Šio KŽS remiamas plotas lygus 0, tačiau gali būti tinkamas paramai gauti pagal KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“;“.

54.     Pakeičiu 8 priedo 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.5. kontrolinis mišrusis žemės sklypas bl9 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.). KŽS remiamas plotas lygus 0, tačiau gali būti tinkamas paramai gauti pagal KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“;“.

55.     Pakeičiu 8 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. KŽS ribos linija – baltos spalvos 1,2 pt storio, patikslintos KŽS ribos linija – mėlynos spalvos 1,5 pt storio, „Natura 2000“ ir „rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos linija – baltos spalvos 0,85 pt storio, praėjusiais 4 metais elektroniniu būdu įbraižytų laukų ribos linija – geltonos spalvos 1,5 pt storio, praėjusiais metais Agentūros atliktų patikrų vietoje matavimų būdu nustatytos ribos linija – violetinės spalvos 1,5 pt storio, vėlesnių metų Agentūros atliktų patikrų vietoje matavimų būdu nustatytos ribos linija – rožinės spalvos 1,5 pt storio, nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – buveinių saugojimo natūraliose ir pusiau natūraliose pievose ar šlapynėse teritorijų ir faktinio perėjimo vietų ribos linija – oranžinės spalvos 1,5 pt storio, specifinių pievų tvarkymo teritorijų ribos linija – šviesiai žalios spalvos 1,5 pt storio, ekstensyvaus šlapynių tvarkymo teritorijos ribos linija – šviesiai mėlyna 1,5 pt storio, aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių pievų „Natura 2000“ teritorijoje ribos linija – rožinės spalvos 1,5 pt storio, vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių teritorijų, ribos linija – raudonos spalvos 1,5 pt storio, vandens telkinių apsauginių juostų teritorijų ribos linija – mėlynos spalvos 1 pt storio, dirvos erozijos teritorijų ribos linija – tamsiai rudos spalvos 1,5 pt storio, EASV teritorijų ribos linija – žalios spalvos 1,5 pt storio, valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnio ribos linija – rudos spalvos 1,25 pt storio, einamųjų metų kaimyninių laukų ribos linijos: visų laukų – rožinės spalvos 1,5 pt storio, patvirtintų laukų – šviesiai mėlynos spalvos 1,5 pt storio, gyvenviečių ribos linija – geltonos spalvos 1 pt storio, „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribos linija – raudonos spalvos 1,25 pt storio, taksacinių miško sklypų ribos linija – šviesiai žalios spalvos 1 pt storio;“.

56.     Pakeičiu 8 priedo 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. užrašai elektroniniame žemėlapyje – KŽS atpažinties numeriai – juodos spalvos, 8 dydžio VERDANA šriftu baltame fone, EASV teritorijų užrašas – žalios spalvos, 10 dydžio ARIAL šriftu baltame fone, gyvenviečių pavadinimai – tamsiai rudos spalvos, 8 dydžio VERDANA šriftu baltame fone, praėjusiais 4 metais įbraižytų laukų informacija – šviesiai rudos spalvos, 8 dydžio ARIAL šriftu baltame fone, taksacinių miško sklypų numeriai – žalios spalvos, 8 dydžio VERDANA šriftu baltame fone;“.

57.     Pakeičiu 8 priedo 3.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.15. įbraižant KPP priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ laukus želdinamas plotas ir apsauginės juostos braižomi kaip vientisas plotas pagal projekto apželdinti žemę mišku ribą;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                         Andrius Palionis

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus

plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020

metų tiesioginių išmokų administravimo bei

kontrolės taisyklių

4 priedas

 

Augalų veislių klasifikatorius

 

Eil.

Nr.

Augalų rūšis ir kodas

Veislės

1.

Avižos AVI

Akseli, Apollon, Aveny, Ascot, Atego, Belinda, Bingo, Bison, Carron, Circle, Celer, Conway, Cwal, Delfin, Dominik, Donna, Duffy, Flamingsgold, Flamingsprofi, Gabby, Galant, Guld, Hardy, Harmony, Husky, Ivory, Jaugila, Kertag, Korok, KWS Contender, Lion, Maczo, Max, Mina DS, Migla DS, Montrose, Nagus, Neklan, Nelson, Nemesis, Obelisk, Oliver, Otakar, Patrik, Poseidon, Prokop, Rajtar, Raven, Saul, Scorpion, Selma, Symphony, Steinar, SW Ingeborg, SW Kerstin, Szakal, Typhon, Vendela, Vendelin, Viva DS, Viviana, nežinoma veislė.

2.

Vasariniai miežiai MIV

Accordine, Acsinia, Adonis, Advent, Afrodite, Aktiv, Alisa DS, Amber, Anakin, Annabell, Arka DS, Aukusti, Aura DS, Avalon, Azit, Barabas, Barke, Baronesse, Beatrix, Bente, Britney, Carbona, Calcule, Cervinia, Chronicle, Class, Conchita, Cosmopolitan, Crescendo, Cropton, Crossway, Cruiser, Dragoon, Edvin, Ellinor, Ema DS, Embrance, Eunova, Evergreen, Explorer, Fandaga, Feedway, Flika, Gesine, Grace, Gustav, Henni, Henley, Honey, Ingmar, Invictus, Iron, Isabella, Yukata, JB Flavour, Jumara, Justina, Kaarle, Kangoo, Katniss, Keops, Kerstin, Kirsna DS, Klarinette, KWS Asta, KWS Atrika, KWS Bambina, KWS Cantton, KWS Duncan, KWS Fantex, KWS Hobbs, KWS Irina, KWS Orphelia, KWS Olof, KWS Spectra, Laureate, Lilly, Luokė, Marthe, Mauritia, Melius, Mercada, Michelle, Milford, Montoya, Nagradowski, NFC Tipple, Noja DS, Odyssey, Orthega, Otis, Ovation, Overture, Passenger, Paustian, Pinocchio, Plenty, Power, Prestige, Promyk, Propino, Publican, Quench, Radek, Ronny, Rosalina, Rubinek, Rusnė DS, RGT Planet, Salome, Sanette, Scarlett, Sebastian, Selene, Simba, Soldo, Soulmate, Streif, SU Lolek, Sunshine, Suweren, Teksas, Tesla, Tocada, Tolar, Trixi, Troon, Uta, Vandela, Verity, Waldemar, Westminster, Wilma, Xanadu, nežinoma veislė.

3.

Žieminiai miežiai MIŽ

Alinghi, Alissa, Amarena, Cinderella, Fridericus, Karakan, KWS Higgins, KWS Meridian, Marissa, Verity, nežinoma veislė.

4.

Vasariniai ir žieminiai rugiai RUV, RUŽ

Agronom, Amato, Antoninskie, Askari, Bojko, Brasetto, Bernburger Futterroggen, Caspian, Conduct, Dankowskie Amber, Dukato, Elias, Evolo, Fernando, Fugato, Helltop, Hellvus, Inspector, Joniai, Palazzo, Placido, Recrut, Balistic, Virgiai, Kapitän, Kustro, KWS Bono, KWS Livado, KWS Magnifico, KWS Edmondo, KWS Serafino, KWS Tayo, Matador, Motto, Palazzo, Poseidon, Poznanskie, Recrut, Rūkai DS, SU Drive, SU Performer, SU Promotor, SU Stakkato, VB Duoniai, Virgiai, Visello, Walet, nežinoma veislė.

5.

Žieminiai kviečiai KVŽ

Achim, Ada, Adesso, Advokat, Agil, Akteur, Allesio, Alma DS, Altos, Ambition, Amun, Anduril, Angelus, Anthus, Antonius, Apertus, Ararat, Arkadia, Arktika, Arktis, Arnold, Artist, Aron, Aspekt, Astrid, Audi, Balitus, Bamberka, Banga S, Beduin, Bonanza, Bosporus, Brilliant, Brons, Bruce, Bussard, Capo, Cardos, Ceylon, Chevalier, Compliment, Creator, Dagmar, Dekan, Delawar, Divimar, Ebi, Edvins, Ellvis, Esperia, Etana, Euforia, Famulus, Faunus, Fenomen, Fidelius, Flayr, Florian, Forum, Franckenkorn, Fredis, Frontal, Gaja DS, Genius, Gordian, Gunilla, Hacksta, Henrik, Hereward, Herkus DS, Hybred, Hymack, Hondia, Informer, Janne, Jantarka, Julius, Kena DS, Kepler, Kerubino, Korweta, Kovas DS, Kosack, Kranich, Kris, KWS Akvilon, KWS Ozon, KWS Pius, KWS Dacanto, KWS Dakotana, KWS Emil, KWS Eternity, KWS Fontas, KWS Kiran, KWS Malibu, KWS Montana, Lakaja DS, Lars, Legenda, Leiffer, Linus, Lucius, Lukullus, Mariboss, Marshal, Meunier, Mewa, Midas, Milda DS, Minija DS, Mulan, Mv Martongold, Norin, Oberkulmer Rotkorn, Olivin, Operetka, Oponent Ostroga, Papageno, Patras, Ponticus, Portal, Rainer, Ramiro, Renan, RGT Reform, Rigi, Rivero, Rywalka, Rotax, Rubiota, Sailor, Sedula DS, Sheriff, Skagen, Skalmeje, Smuga, Suleva DS, SW Harnesk, SW Magnifik, SW Maxi, Širvinta 1, Tacitus, Tarso, Tauras DS, Titanus, Tobak, Tonacja, Tonnage, Toras, Torrild, Türkis, Urho, Vikaras DS, Wilejka, Zentos, Zeppelin, nežinoma veislė.

6.

Vasariniai kviečiai KVV

Amaretto, Amulett, Arabella, Azurite, Baldus, Berlock, Boett, Brawura, Calixo, CH Campala, Cornetto, Countess, Crickett, Daugana, Demonstrant, Diskett, Epos, Ethos, Fasan, Favorit, Feeling, Fiorina, Flippen, Florens, Granary, Granny, Hamlet, Happy, Harenda, Henika, Hewilla, IS Jarissa, Izera, Izzy, Kamelia, Kandela, Kapitol, Koksa, KWS Akvilon, KWS Buran, KWS Chamsin, KWS Collada, KWS Jetstream, KWS Mistral, KWS Ricoleta, KWS Scirocco, KWS Sharki, KWS Starlight, KWS Willow, Lagwa, Levels, Liskamm, Licamero, Manu, Mandaryna, Monsun, Munk, Nandu, Nawra, Nimbus, Nimfa, Nobless, Nufenen, Ostka Smolicka, Passat, Picolo, Quintus, Rohan, Raweta, Rosadur, Rospuda, Rusalka, Serenada, Servus, Signal, Sonett, Sorbas, Specifik, Stanga, SW Estrad, SW Kungsjet, Taifun, Tercie, Thasos, Tybalt, Tjalve, Trappe, Triathlon, Triso, Vanek, Vilnius, Vinjett, Werbena, Wicki, Zadra, Zebra, Zenon, nežinoma veislė.

7.

Žieminiai kvietrugiai KRŽ

Adverdo, Agostino, Baltiko, Borowik, Cappricia, Cosinus, Cultivo, Dinaro, Fidelio, Fredro, Grandval, Grenado, Gringo, Inpetto, IS Flavius, Kinerit, Larossa, Leontino, Marko, Meloman, Milkaro, Moderato, Mungis, Pigmej, Preludio, Remiko, Rufus, Ruja, Sekret, Sequenz, Silverado, SW Falmoro, SW Talentro, SW Valentino, Temuco, Todan, Tomko, Tornado, Travoris, Trimester, Tritikon, Trismart, Tulus, Vitalis, Woltario, nežinoma veislė.

8.

Vasariniai kvietrugiai KRV

Andrus, Bienvenu, Bikini, Dublet, Gabo, Kargo, Legalo, Logo, Matejko, Mazur, Milkaro, Nagano, Nilex, Puzon, Sopot, Wanad, nežinoma veislė.

9.

Žieminiai rapsai RAŽ

Abakus, Admiral, Advocat, Adriana, Alabama, Alaska, Albatros, Artoga, Alicante, Alvaro KWS, Alzza, Anderson, Armstrong, Arsenal, Artoga, Avangardie, Avatar, Azur, Banjo, Bellevue, Belana, Bender, Brando, Brutus, Butterfly, Californium, Caracas, Carousel, Catalina, Chagall, Champlain, Clarus, Color, Compass, Cortes, Courage, Cult, Cultivo, Dandie, Dariot, Digger, DK Extract, DK Exception, DK Explicit, DK Exstorm, DK Imistar CL, DK Secure, DK Secret, DK Sedona, DK Sequel, DK Sequoia, DK Sensei, Edimax CL, Elvis, Einstein, Epure, ES Astrid, Excalibur, Exotic, Factor KWS, Galileo, Garou, Gladius, Goya, Goldie, Herkules, Hycolor, Hybrirock, Hornet, Ideal, INV1024, INV1033, INV1066, Komando, Konkret, Kronos, Kuga, Quartz, Ladoga, Lysander, Marathon, Marcopolos, Mascara, Mentor, Mercedes, Minerva, Minotaur, Monolit, Nelson, NK Nemax, NK Petrol, NK Technic, Olano, Ontario, Oriolus, Ovation, Paris, Phoenix CL, President, Primus, PR44D06, PR45D03, Quartz, Raffiness, Recordie, Remy, Ryder, Robust, Rodeo, Rohan, Rollo, Roxane, Rumba, Sherlock, Sherpa, Sienna, Silver, Sitro, SY Kolumb, Sunday, SW Celsius, SW Pastell, Tassilo, Temtation, Titan, Triangle, Trinity, Troy, Tuareg, Turan, Umberto KWS, Vectra, Visby, nežinoma veislė.

10.

Vasariniai rapsai RAV

Achat, Ability, Agra, Belinda, Brando, Builder, Canyon, Campino, Capone CL, Chart CL, Chip CL, Click CL, Clipper, Coco, Colossus, Coltan, Costello, Delight, Dylan, Dodger, Doktrin, Dorothy, Earlybird, Fenja, Fergus, Forte, Gandalf, Griffin, Haydn, Hendrix, Heros, Hidalgo, Highlight, Hunter, INV130 CL, INV140 CL, INV145, INV150 CL, Jacomo, Jagger, Jarmil KWS, Jazz, Jerome, Jerry, Joplin, Julius, Jura ME, Kaldera, Kaliber, Larissa, Legolas, Lennon, Lyside, Lumen, Lunedie, Magma, Majong, Marko, Milena, Mirakel, Mosaik, NEX 160, Olga, Osorno, Palma, Palmiro, Pauline, Perfekt, Performer, Pilani, Plenty, Primavera, Proximo, Rasma, Rabea, Register, Ritz, Salsa, Safari, Saoker CL, Senator, Siesta, SilverShadow, Smilla, Sponsor, Stella, Sunder, SW Landmark, SW Savann, SW Svinto, Tamarin, Tappas, Trapper, Unda, Vizma, Whider CL, Zappa, Zelda, nežinoma veislė.

11.

Žirniai ŽIR

Akord, Alvesta, Andrea, Angelus, Astronaute, Audit, Bagoo, Batuta, Bluetooth, Casablanca, Canis, Cysterski, Clarissa, Delta, Equip, Eso, Ieva DS, Impuls, Ingrid, Javlo, Jūra DS, Kayanne, Karpate, KWS Kareni, Lessna, Lisa, Livioletta, Madonna, Manager, Mascara, Medal, Navarro, Nitouche, Pinochio, Profi, Respect, Roch, Rocket, Salamanca, Santana, Simona, Slovan, Sokolik, SW Clara, Tinker, Tip, Trendy, Tonga, Toskana, Tudor, Turnia, Zekon, Velvet, Vitra, nežinoma veislė.

12.

Pupos PUP

Albus, Alexia, Amigo, Amulet, Bingo, Bioro, Birgit, Bobas, Borek, Boxer, Carola, Espresso, Fanfare, Fuego, Gloria, Gracia, Granit, Grant, Isabell, Julia, Laura, Lynx, Louhi, Melodie, Merkur, Mistral, Nida DS, Nora, Olga, Reda DS, Scirocco, Taifun, Tiffany, Vertigo, Victus, nežinoma veislė.

13.

Lubinai LUB

Bojar, Boregine, Boruta, Haagena, Heros, Kadryl, Kurant, Mister, Neptun, Probor, Roland, Rumba, Salsa, Sonet, Tango, Valfrids, VB Derliai, VB Vilniai, nežinoma veislė.

14.

Bulvės BUL

Acapella, Adora, Adretta, Agila, Aktiva, Aladin, Albatros, Alegria, Allora, Anuschka, Arielle, Arosa, Baltic crem, Bellarosa, Beluga, Birgit, Birte, Borwina, Camilla, Campina, Cascada, Catania, Colette, Colomba, Concordia, Cosmos, Courage, Derby, Diplomat, El mundo, Emma, Exempla, Fasan, Finka, Gala, Goda, Heidi, Inara, Innovator, Jelly, Karlena, Kiebitz, Kiwi, Queen Anne, Lady Britta, Lady Claire, Lambada, Latona, Laura, Lolita, Manitou, Marabel, Marlen, Melody, Merdian, Monika, Mowe, Mozart, Nandu, Omega, Orchestra, Osprey, Pirol, Platina, PomQueen, Presto, Princess, Raja, Red Lady, Red Scarlet, Red Sonia, Rita, Riviera, Rodeo, Romanze, Rosara, Salome, Salute, Satina, Sinora, Sylvana, Solist, Sonate, Soraya, Talent, Troja, Valisa, Velox, Verdi, Verona, Victoria, Vineta, Vivaldi, Wega, nežinoma veislė.

 

_______________