LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. spalio 1 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1965 „DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĖS „aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 15 d. Nr. V-17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 29.1 papunkčiu,

p a k e i č i u 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1. Išdėstau Aprašo 4 punktą taip:

4. Aprašas yra antrasis projektų finansavimo sąlygų aprašas, rengiamas pagal veiksmų programos priemonę. Iš viso veiksmų programos priemonės finansavimas, numatytas veiksmų programos priede, sudaro 31 484 179,00 Eur (trisdešimt vieną milijoną keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt devynis eurus 00 ct). Pagal Aprašą numatytas skirti finansavimas sudaro iki 3 091 517,67 Eur (trijų milijonų devyniasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų septyniolikos eurų 67 ct), iš kurių iki 2 845 005,02 Eur (dviejų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių penkių eurų 2 ct) – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos, iki  246 512,65 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų dvylikos eurų 65 ct) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat projektų vykdytojai prie projektų finansavimo privalo prisidėti savo lėšomis ne mažiau kaip 255 547,09 Eur (dviem šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais penkiais šimtais keturiasdešimt septyniais litais 9 ct) pagal Aprašo 29 punkte numatytus reikalavimus.”

2. Papildau Aprašą nauju 41 punktu ir jį išdėstau taip:

41. Atsižvelgiant į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti šio Aprašo 4 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip 289 620,02 Eur (dviem šimtais aštuoniasdešimt devyniais tūkstančiais šešiais šimtais dvidešimt eurų 2 ct) ES fondų lėšų.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                   Dainius Pavalkis