NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 1P-131-(1.3 E.) „DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.)

„DĖL SUTIKIMŲ STATYTI NESUDĖTINGUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 6 d. Nr. 1P-10-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 1P-131-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad jeigu iki 2019 m. gegužės 15 d. laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių – kioskų, paviljonų, lauko kavinių, išdėstymo schemos buvo patvirtintos, šios schemos su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu skyriumi nederinamos.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Laimonas Čiakas