KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. V17-55 „DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V17E-344

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Tarybos narių grupė, nutarusi  jungtis į frakciją, pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad  veiklą  Taryboje tęsia susivienijusi į frakciją.  Tokia pati paskelbimo tvarka taikoma pasikeitus frakcijos pavadinimui, sudėčiai ar nutraukus jos veiklą, taip pat ir Tarybos nariams jungiantis į Savivaldybės tarybos narių grupes.“

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Kontrolės komiteto pirmininkas skiriamas bei netenka savo įgaliojimų Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir per tris darbo dienas paskelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje. Deklaracija skelbiama tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

1.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui, laikydamasi proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo, sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos sudėtis, įgaliojimai ir funkcijos nustatyti Vietos savivaldos įstatymu.

1.4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Taryba Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus skiria iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių. Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai skiriami bei netenka savo įgaliojimų Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir per tris darbo dienas paskelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje. Deklaracija skelbiama tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.“

1.5. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisija savo darbe vadovaujasi Tarybos patvirtintais komisijos nuostatais.

1.6. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27Posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis. Alternatyvūs to paties klausimo sprendimo projektai svarstomi kartu. Posėdyje gali būti svarstomi ir kiti svarbūs reikalai, jeigu tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.“

1.7. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Jeigu sprendimu keičiami, papildomi tvarkų aprašai, taisyklės, reglamentai, prie teikiamo projekto kartu su nauja to dokumento redakcija pridedamas ir lyginamasis variantas.“

1.8. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Prie sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas. Jame turi būti nurodoma:

57.1. parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

57.2. lėšų poreikis ir šaltiniai;

57.3. siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai;

57.4. kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Rengiant Tarybos sprendimo projektą, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės akto projekto rengėjas.

Aiškinamieji raštai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos darbuotoju, atsakingu už dokumentų redagavimą.

1.9. Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72.  Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus pateikia Savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Tarybos komitetai, komisijos, tarybos, Tarybos nariai, Tarybos ir mero sekretoriatas, Savivaldybės administracija teikia informaciją ir duomenis Savivaldybės veiklos ataskaitos rengimui. Savivaldybės veiklos ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia meras ne vėliau kaip iki gegužės 15 d.“

1.10. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73.  Meras kiekvienais metais Tarybai pateikia praėjusių metų savo veiklos ataskaitą, dėl kurios Taryba iki gegužės 1 d. priima sprendimą.“

1.11. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74.  Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais atsiskaito merui ir Savivaldybės tarybai už savo ir Savivaldybės administracijos praėjusių metų veiklą, pateikdamas Administracijos direktoriaus ataskaitą, dėl kurios Taryba iki gegužės 1 d. priima sprendimą. Joje turi būti apžvelgta Savivaldybės ekonominė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomas  Savivaldybės administracijos strateginis veiklos planas, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, nurodyta,  kokios  yra  Savivaldybės  administracijos  veiklos  problemos,  ir  pasiūlyta, kaip jas išspręsti.“

1.12. Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76. Savivaldybės kontrolierius kartą per metus atsiskaito Tarybai už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita iki balandžio 1 d. pateikiama svarstyti  Kontrolės ir kitiems komitetams, o Taryba sprendimą dėl jos priima iki gegužės 1 d.“

1.13. Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

77. Mero, Savivaldybės veiklos, Administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos skelbiamos laikantis Vietos savivaldos įstatyme nustatytų vietos gyventojų informavimo reikalavimų.“

1.14. Pakeisti 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93. Savivaldybės gyventojų apklausa organizuojama Tarybos nustatyta tvarka.“

1.15. Papildyti XIII skyriumi:

XIII SKYRIUS

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

108. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas, gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – Apklausa).

109. Apklausa vykdoma Vietos savivaldos įstatymo, šio Reglamento ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

110. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui.

111. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

112. Taryba Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu. Tarybos nariai, pageidaujantys inicijuoti apklausos paskelbimą, raštu kreipiasi į Savivaldybės merą. Reikalavime turi būti nurodyta apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija. Reikalavimą pasirašo visi grupės nariai. Prie reikalavimo pridedamas mero potvarkio dėl apklausos paskelbimo projektas su aiškinamąja medžiaga, kur išdėstomi apklausos paskelbimo motyvai, tikslingumas, nurodomas lėšų poreikis. Savivaldybės meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

113. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo.

114. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Tokiu atveju seniūnas privalo raštu kreiptis į savivaldybės merą. Kreipimesi turi būti nurodyta apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija. Kreipimąsi pasirašo seniūnas. Prie kreipimosi pridedama seniūnaičių sueigos protokolo kopija, mero potvarkio dėl apklausos paskelbimo projektas  su aiškinamąja medžiaga, kur išdėstomi apklausos paskelbimo motyvai, tikslingumas, nurodomas lėšų poreikis. Meras, gavęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą.

115. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta apklausai teikiamo klausimo (teikiamų) tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (atstovus).

116. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

117. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui. Meras paskelbia apklausos rezultatus laikydamasis Vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

118. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Tarybos sprendimo projektą ir aiškinamąjį raštą šiame punkte nurodytu klausimu rengia savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos sprendimo projektas rengiamas, derinamas, svarstomas ir teikiamas Tarybos komitetams ir Tarybai bendra šiame Reglamente nustatyta Tarybos sprendimų projektams rengti, derinti, svarstyti nustatyta tvarka, įvertinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintus privalomuosius reikalavimus sprendimams dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

119. Šio Reglamento 108–118 punktai netaikomi, kai organizuojamas konsultavimasis su vietos gyventojais dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme. Konsultuojantis su vietos gyventojais dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, taikomos šiame įstatyme, jo lydimuosiuose teisės aktuose bei Reglamento 98–107 punktuose įtvirtintos nuostatos.“

2.Sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Vytenis Tomkus