LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 METŲ VEIKSMŲ ALKOHOLIO VARTOJIMO PROBLEMOMS SPRĘSTI PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 26 d. Nr. V-520

Vilnius

 

 

Siekdamas mažinti alkoholio vartojimą bei kompleksiškai spręsti alkoholio vartojimo keliamas problemas šalyje:

1. T v i r t i n u  2016 metų veiksmų alkoholio vartojimo problemoms spręsti planą (pridedama).

2. S u d a r a u 2016 metų veiksmų alkoholio vartojimo problemoms spręsti plano įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Audrius Ščeponavičius – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktorius (darbo grupės vadovas);

Jūratė Čaplikienė – Krašto apsaugos ministerijos personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos vyriausioji specialistė;

Valerij Dobrovolskij – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo pareigas;

Aurelija Janušauskė – Ūkio ministerijos pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos vyriausioji specialistė;

Gelena Krivelienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Murauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktoriaus pavaduotoją;

Vidmantas Pumputis – Susisiekimo ministerijos kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus vedėjas;

Algimantas Šimaitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Darius Vasaris – Vidaus reikalų ministerijos Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas.

3. P a v e d u darbo grupei, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, per 10 darbo dienų pateikti informaciją apie 2016 metų veiksmų alkoholio vartojimo problemoms spręsti plane numatytų priemonių vykdymą.

4. P a s i l i e k u  įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Juras Požela

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2016 m. balandžio 26 d.

įsakymu Nr. V-520

 

 

2016 METŲ VEIKSMŲ ALKOHOLIO VARTOJIMO PROBLEMOMS SPRĘSTI PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Priemonės vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 

1. ALKOHOLIO PRIEINAMUMO MAŽINIMAS

 

1.

Sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų galiojančius teisės aktus ir esamus teisės aktų projektus, viešosios konsultacijos dėl alkoholio vartojimo mažinimo metu gautus pasiūlymus, juos įvertintų ir prireikus parengtų teisės aktų, skirtų alkoholio prieinamumo klausimams sistemiškai spręsti, projektų paketą

 

II ketv.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)

 

Bus išanalizuoti, prireikus, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, kuriais kompleksiškai bus siekiama sumažinti alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą, projektai.

 

2.

Siekiant gerinti alkoholio valstybinę priežiūrą, parengti priežiūros institucijų veiksmų koordinavimo modelį, pasirašant bendradarbiavimo susitarimą

III ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Pasirašius susitarimą, bus užtikrintas efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, keičiantis informacija dėl ūkio subjektų rizikos vertinimo, vykdant bendrus patikrinimus, gerinant ūkio subjektų priežiūrą, mažinant alkoholio pasiūlą

3.

Sugriežtinti atsakomybę už alkoholinių gėrimų vartojimą viešose vietose – parengti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 484 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą

III ketv.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija)

Parengus ir patvirtinus teisės aktus, sumažės alkoholio vartojimas viešose vietose

 

4.

Intensyviau vykdyti alkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams ir apsvaigusiems asmenims patikrinimus, didinti verslo ir visuomenės socialinę atsakomybę

II–IV ketv.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

Intensyviau vykdant alkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams ir apsvaigusiems asmenims patikrinimus, sumažės galimybė įsigyti alkoholinių gėrimų nepilnamečiams ir neblaiviems asmenims

 

 

2. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS STIPRINIMAS

 

 

2.1. VAIRAVIMO APSVAIGUS PREVENCIJA

 

5.

Periodiškai vykdyti atsitiktinius vairuotojų blaivumo patikrinimus

II–IV ketv.

Policijos departamentas

Bus padidintas atsitiktinių vairuotojų patikrų skaičius, padidės galimybė nustatyti neblaivius transporto priemones vairuojančius asmenis

6.

Sugriežtinti vairuotojų, kuriems buvo atimta teisė vairuoti  transporto priemones už tai, kad vairavo neblaivūs, sveikatos patikrinimą bei medicininės pažymos išdavimo tvarką

III  ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus sugriežtinta medicininės pažymos išdavimo tvarka, sumažės eismo įvykių, kuriuos sukėlė transporto priemonę vairuojantys neblaivūs asmenys

7.

Parengti teisės aktų pakeitimų projektus ir reabilitacijos programą, kurie sudarytų galimybę transporto priemonių vairuotojams, baustiems už vairavimą esant neblaiviems, susitrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laiką, jei jie savanoriškai įsidiegs transporto priemonėse antialkoholinius variklio užraktus ir vairuos tokias transporto priemones

IV ketv.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija)

Vidaus reikalų ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau –Valstybinė kelių transporto inspekcija)

Policijos departamentas

 

Parengus ir patvirtinus teisės aktų pakeitimus ir įgyvendinus reabilitacijos programą, bus keičiamas vairuotojų, baustų už vairavimą esant neblaiviems, elgesys, mažinamas pažeidimų, susijusių su alkoholio vartojimu, skaičius, bus suteikta galimybė pažeidėjams susigrąžinti atimtą teisę vairuoti transporto priemones, jose įrengus ir naudojant antialkoholinius variklio užraktus

 

 

2.2. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJA TIKSLINĖSE GRUPĖSE

 

8.

Parengti ir ūkio ministro įsakymu patvirtinti alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisyklių aprašą

 

 

III ketv.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

 

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. bus užtikrintas   reikalavimo visus alkoholinius gėrimus ženklinti įspėjimais dėl alkoholio žalos nėščiosioms įgyvendinimas, siekiant sumažinti alkoholio keliamą riziką  kūdikiams

9.

Finansuoti konkurso būdu atrinktus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

II–IV ketv.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Bus paremta apie 200 Lietuvoje registruotų bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo projektų, skirtų socialiai pažeidžiamiems, socialinę atskirtį patiriantiems, problemų turintiems bendruomenės nariams įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir veiklą

10.

Visuomenės sveikatos biurams išplatinti metodinę medžiagą, skirtą alkoholio prevencijai tarp vaikų ir jaunimo savivaldybėse organizuoti

II–IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Valstybinis psichikos sveikatos centras

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Bus pateikta metodinė medžiaga visuomenės sveikatos specialistams alkoholio prevencijos tematika

11.

Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklose bendrąjį ugdymą papildančią „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų programą“, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“

II–IV ketv.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

Įgyvendinus programą 950 bendrojo ugdymo mokyklų, tikimasi sumažinti asmenų, pradedančių vartoti alkoholį, skaičių, nes bus formuojamas mokinių neigiamas požiūris į alkoholio vartojimą, suvokimas apie alkoholio sukeliamą žalą

12.

Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklose psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“

 

II–IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Bus apmokyta 100 specialistų, kurie dirbs su 2–12 klasių mokiniais, tėvų grupėmis bei visais mokyklos pedagogais, kitais mokyklos bendruomenės nariais

13.

Parengti ir per elektroninius dienynus išplatinti teminių informacinių pranešimų ciklą mokinių tėvams apie alkoholio ir tabako vartojimo poveikį ir žalą, prevencines priemones, bendravimo su vaikais būdus bei tėvų bendruomenės kūrimą ir pan.

II–IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus parengti ir išplatinti 5 informaciniai pranešimai

14.

Vykdyti alkoholio vartojimo prevencines priemones Krašto apsaugos sistemos institucijose ir jų padaliniuose (netikėtų ir planinių profilaktinių patikrų dėl narkotinių medžiagų, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kariams ir darbuotojams tarnybos (darbo) vietose organizavimas, aplinkos patikrinimai, kontrolė, kad į Krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių teritoriją nebūtų įsinešama alkoholinių gėrimų)

II–IV ketv.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija)

Bus užkardyta galimybė įsinešti alkoholį ir kitas psichoaktyviąsias  medžiagas į tarnybos vietą ir jas vartoti tarnybos vietoje

15.

Bendradarbiauti su Anoniminių alkoholikų draugija, kviečiant jos narius į susitikimus su Lietuvos kariuomenės kariais ir Krašto apsaugos sistemos darbuotojais

II–IV ketv.

Krašto apsaugos ministerija

Kartą per ketvirtį Anoniminių alkoholikų draugijos nariai bus pakviesti į susitikimus su kariais ir darbuotojais, susitikimuose bus siekiama formuoti neigiamą karių ir darbuotojų požiūrį į alkoholio vartojimą

16.

Teikti psichologinę pagalbą Lietuvos kariuomenės kariams, krašto apsaugos sistemos darbuotojams ir jų šeimų nariams, ypač turintiems psichologinių problemų dėl alkoholio vartojimo artimoje aplinkoje

II–IV ketv.

Krašto apsaugos ministerija

Visiems besikreipusiems kariams ir darbuotojams bus suteiktos konsultacijos psichikos sveikatos gerinimo temomis

17.

Gerinti psichologinį mikroklimatą krašto apsaugos sistemos institucijose ir jų padaliniuose, nustatant psichosocialinės rizikos veiksnius, analizuojant drausmės pažeidimus psichologiniu aspektu

II–IV ketv.

Krašto apsaugos ministerija

Ne mažiau kaip dviejose krašto apsaugos sistemos institucijose bus atlikti psichologinio mikroklimato tyrimai

18.

Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuoti projektus, skirtus alkoholio vartojimo prevencijai vykdyti

III–IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Padidės visuomenės informuotumas apie alkoholio keliamą žalą, bendruomenės bus įtrauktos į sveikatos stiprinimo veiklą

19.

Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis remti projektus, skirtus alkoholio vartojimo prevencijos socialinei reklamai organizuoti

III–IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Padidės visuomenės informuotumas apie alkoholio keliamą žalą, bus formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai

20.

Pritaikyti ir išplatinti Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus, organizuoti mokymus specialistams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartų taikymą

III–IV ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus apmokyta 50 specialistų, kurie savo darbe galės taikyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus, pagerės vykdomos prevencijos kokybė

21.

Plėtoti Jaunimo sveikatos internetinį tinklalapį  - Jaunimo sveikatos tinklas (www.sveikatostinklas.lt), nuolat atnaujinti duomenų bazes

IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus užtikrintas informacijos teikimas jaunimui sveikos gyvensenos, įskaitant alkoholio vartojimo prevenciją, klausimais

22.

Siekiant užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją bei  visuomenės mokymą, skirtą sveiko gyvenimo įgūdžiams formuoti, steigti teminius sveikatos mokymo kabinetus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre, aprūpinti juos reikalinga įranga ir priemonėmis

IV ketv.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus užtikrintas kokybiškas ir šiuolaikiškas sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas, efektyvesnis visuomenės mokymas, skirtas sveiko gyvenimo įgūdžiams formuoti

23.

Įgyvendinti pozityviosios tėvystės įgūdžių mokymo ir tėvų konsultavimo programas šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius elgesio ir emocinių sutrikimų, ar kuriose nors vienas iš tėvų serga psichikos liga

IV ketv.

m.

Sveikatos apsaugos ministerija

Pagerės šeimos narių žinios ir elgesys su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sutrikimų

24.

Pradėti atnaujinti visuomenės sveikatos kabinetus ugdymo įstaigose, prevencijos tikslu siekiant padidinti taikomų sveikatos stiprinimo priemonių efektyvumą vaikams ir jaunimui

IV ketv.

m.

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus užtikrintas geresnis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė Lietuvos ugdymo įstaigose

25.

Sukurti ankstyvosios intervencijos paslaugų jaunimui teikimo bandomąjį modelį taikant savanoriško ir privalomo dalyvavimo ankstyvosios intervencijos programoje principą

IV ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sukurtas savanoriško ir privalomo dalyvavimo ankstyvosios intervencijos programoje bandomasis modelis, siekiant paskatinti jaunus asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

26

Įdiegti alkoholio vartojimo prevencijos vaikams ir jaunimui modelį savivaldybėse ir organizuoti mokymus, skirtus modelio įgyvendinimo rezultatams vertinti ir viešinti

IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus užtikrintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, organizuojant vaikams ir jaunimui sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą

 

2.4. SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE DIDINIMAS

 

27.

Siekiant plėtoti ankstyvosios intervencijos paslaugas eksperimentuojantiems ir nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas vaikams ir jaunimui, savivaldybėse organizuoti ankstyvosios intervencijos mokymus

 

II ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Bus apmokyta 60 pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų ir profesinių mokyklų specialistų, kurie dirbs su 14–21 metų amžiaus asmenimis ir stengsis motyvuoti jaunus asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, taikydami minimalios priežiūros priemones

28.

Siekiant koordinuoti savivaldybių atsakingų prevencijos institucijų veiksmus, atlikti savivaldybių apklausą, parengti rekomendacijas ir organizuoti mokymus savivaldybių specialistams psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais

II–IV ketv.

Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas

Bus įvertinti savivaldybių veiksmai, pateiktos rekomendacijos, suorganizavus mokymus, pagerės savivaldybių specialistų kompetencija psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais

 

29.

Mokyti karo medikus, kapelionus ir Lietuvos kariuomenės vadus teikti emocinę pagalbą

II–IV ketv.

Krašto apsaugos ministerija

Bus suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai karo medikams, kapelionams ir Lietuvos kariuomenės vadams teikti emocinę pagalbą pavaldiniams, kariams, atsidūrusiems krizinėse situacijose

 

30.

Organizuoti mokymus, kaip dirbti su mokinių tėvais pagal  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą mokinių tėvams, savivaldybių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams

 

III–IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Bus apmokyta 300 specialistų dirbti su mokinių tėvais pagal Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą mokinių tėvams

31.

Organizuoti 5 seminarus klasės vadovams ir socialiniams pedagogams, kuriuose bus mokoma dirbti paauglių rūkymo ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje

III–IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Bus apmokyta 200 dalyvių dirbti su paaugliais rūkymo ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje

 

32.

Organizuoti diskusijas savivaldybėse vaikų sveikatos stiprinimo tema

III–IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Savivaldybės specialistai įgis daugiau žinių apie vaikų sveikatos stiprinimą, įskaitant ir žalingų įpročių prevenciją

33.

Organizuoti mokymus savivaldybių specialistams alkoholinių gėrimų priežiūros ir licencijavimo klausimais

IV ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus apmokyta 50 specialistų, pagerės savivaldybių specialistų kompetencija alkoholinių gėrimų priežiūros ir licencijavimo klausimais

 

 

3. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS

 

34.

Didinti pagalbą socialinės rizikos šeimoms, problemų turinčioms šeimoms (ir dėl alkoholio vartojimo), steigiant papildomas socialinių darbuotojų pareigybes, tobulinant jų profesinę kompetenciją

II˜IV ketv. (tęstinė priemonė)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Bus skirtas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų 24,5 socialinių darbuotojų pareigybėms darbui su socialinės rizikos šeimomis savivaldybėse, sudaryta  galimybė tobulinti šių darbuotojų profesinę kompetenciją, daugiau šeimų sulauks tinkamos pagalbos

35.

Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

II–IV ketv. (tęstinė priemonė)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus suteiktos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos 300 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų

36.

Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, įgyvendinant 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo  prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo  1.2.5 priemonę

II–IV ketv. (tęstinė priemonė)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Bus pradėtos teikti kompleksinės paslaugos tikslinių grupių asmenims (šeimoms) arčiau  jų gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus

37.

Socialinės rizikos asmenims teikti piniginę socialinę paramą, derinant jos teikimo formas

 

II–IV ketv.

(tęstinė priemonė)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Savivaldybės

Bus užtikrinta, kad paskirta piniginė socialinė parama būtų panaudota pagal tikslinę paskirtį, sudarant sąlygas minimaliems socialinės rizikos asmenų poreikiams patenkinti ir taip mažinant šių asmenų socialinę atskirtį

 

38.

Atlikti nakvynės namų veiklos analizę ir parengti rekomendacijas savivaldybėms dėl jų veiklos

II–IV ketv.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Bus patobulintas nakvynės namų veiklos reguliavimas

 

39.

Sudaryti darbo grupę iš suinteresuotų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo modelio sukūrimo, siekiant motyvuoti nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų priklausomus asmenis gydytis, užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti priklausomų asmenų atkryčio

 

III ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus sukurtas bendradarbiavimo modelis, siekiant motyvuoti nuo alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų priklausomus asmenis gydytis, užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti atkryčio.

 

40.

Siekiant padidinti asmenims, sergantiems priklausomybe, teikiamų ambulatorinių ir stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įvairovę bei veiklos efektyvumą, pradėti naujinti Priklausomybės ligų centrų materialinę techninę bazę

IV ketv.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Padidės  ambulatorinių ir stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų priklausomybe sergantiems asmenims kokybė, įvairovė bei veiklos efektyvumas

 

41.

Pradėti rengti mobiliųjų sveikatos priežiūros paslaugų (išvažiuojamųjų konsultacijų) priklausomybe sergantiems asmenims teikimo reglamentavimą

IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Padidės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas priklausomybe sergantiems asmenims

 

42.

Pradėti organizuoti savivaldybėse bendradarbiavimo tarp Vaiko teisių apsaugos skyrių ir psichikos sveikatos centrų, teikiant integruotas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas rizikos šeimoms, kuriose tėvai vartoja alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas, modelių bei prevencinių (ankstyvosios intervencijos) priemonių jose gyvenantiems vaikams,parengimą

IV ketv.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Bus apibrėžtas integruotų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų  ir ankstyvosios intervencijos priemonių teikimas šeimoms

43.

Organizuoti priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodikos, skirtos psichikos sveikatos centrų gydytojams, parengimą

 

IV ketv.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Pagerės priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kokybė

44.

Parengti ankstyvo alkoholio vartojimo rizikos vertinimo ir pagalbos alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims teikimo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo projektą

IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Higienos institutas

Padidės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas alkoholį vartojantiems asmenims

 

 

 

4. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

45.

Organizuoti konferenciją alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo klausimais

II ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Bus pristatyta užsienio valstybių ir nacionalinė geroji praktika alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo klausimais sprendimo galią turintiems subjektams

46.

Sukurti interaktyvią nuorodą su informacija, kur kreiptis pagalbos konkrečioje savivaldybėje, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

II ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Daugiau tėvų ir savivaldybių specialistų gaus informaciją, kur kreiptis ir gauti pagalbą, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, vaikui laiku bus suteikta reikalinga pagalba

 

47.

Organizuoti ir atlikti „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo bendrojoje populiacijoje“ tyrimą

 

II–IV ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Atlikto tyrimo rezultatai bus pristatyti valstybės institucijoms ir plačiajai visuomenei

 

48.

Šviesti Lietuvos kariuomenės karius bei krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – kariai ir darbuotojai), apie neigiamus alkoholio vartojimo darbe padarinius ir įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai

II–IV ketv.

Krašto apsaugos ministerija

Bus suorganizuotos ne mažiau kaip 5 paskaitos ir seminarai, kuriuose kariai ir darbuotojai bus informuoti apie neigiamus alkoholio vartojimo darbe padarinius ir įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai

49

Parengti metinę alkoholio vartojimo, jo padarinių ir apyvartos apžvalgą ir ją pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei

III ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Ataskaitos duomenys leis efektyviau planuoti alkoholio pasiūlos ir paklausos mažinimo priemones

 

50.

Pristatyti visuomenei tarptautinį „Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimą Europos mokyklose ESPAD-15“

III ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Pristatymo metu bus pateikti palyginamieji Lietuvos ir 42 valstybių, dalyvavusių tarptautiniame tyrime, rezultatai

51.

Organizuoti diskusijas savivaldybėse vaikų sveikatos stiprinimo tema

III–IV ketv.

Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Savivaldybės specialistai įgis daugiau žinių apie vaikų sveikatos stiprinimą, įskaitant ir žalingų įpročių prevenciją

52.

Organizuoti studentams sveiką gyvenseną skatinančius renginius ir atlikti tyrimą aukštosiose mokyklose dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

III–IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Aukštosios mokyklos

 

Bus organizuoti studentų sveiką gyvenseną skatinantys renginiai ir  atliktas situacijos vertinimas dėl studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo atskirose aukštosiose mokyklose

53.

Organizuoti konferenciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ugdymo institucijose, skirtą bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojams, vaiko gerovės komisijų nariams

IV ketv.

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 

300 bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojams, vaiko gerovės komisijos nariams bus pateikta informacija apie priemones, kurių būtina imtis siekiant sukurti saugesnę aplinką mokyklose ir užtikrinti vaiko gerovę

54.

Įgyvendinant projektą „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“, pristatyti tyrimo „Alkoholio vartojimo paplitimas“ rezultatus ir parengtą leidinį „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą: įrodymais grįstas gerosios praktikos įrankių rinkinys“

IV ketv.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Atlikto tyrimo rezultatai ir įrodymais grįstas gerosios praktikos įrankių rinkinys bus pristatyti valstybės ir savivaldybių įstaigų atstovams, visuomenei, siekiant atrinkti, modifikuoti ir kurti veiksmingas alkoholio vartojimo prevencijos programas

 

 

___________________________