LIETUVOS DARBO BIRŽOS
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

dėl PRIORITETINIŲ PROFESIJŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, PAGAL KURIAS SIUNČIAMI MOKYTIS UŽIMTI ASMENYS, NUSTATYMO TVARKOS IR PRIORITETINIŲ PROFESIJŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, PAGAL KURIAS SIUNČIAMI MOKYTIS UŽIMTI ASMENYS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-150

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl  įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.8 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, nustatymo tvarką (toliau – Tvarka);

1.2. Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. Į p a r e i g o j u teritorinių darbo biržų direktorius organizuojant užimtų asmenų profesinį mokymą pagal dvišales sutartis, vadovautis šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintu Sąrašu.

3. P a v e d u :

3.1. Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Ligita Valalytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-150

 

 

 

PRIORITETINIŲ PROFESIJŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, PAGAL KURIAS SIUNČIAMI MOKYTIS UŽIMTI ASMENYS,

NUSTATYMO TVARKA

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, nustatymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašo, pagal kurį užimti asmenys siunčiami mokytis pagal dvišales sutartis, sudarymo tvarką.

2Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 96), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus įsakymu patvirtinta Pokyčių darbo rinkoje prognozavimo metodika.

3.  Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Tvarkos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIORITETINIŲ PROFESIJŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, PAGAL KURIAS SIUNČIAMI MOKYTIS UŽIMTI ASMENYS,

SĄRAŠO SUDARYMAS

 

4.  Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias užimti asmenys siunčiami mokytis pagal dvišales sutartis, sąrašas (toliau – prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašas) sudaromas atsižvelgiant į:

4.1. darbdavių asociacijų apklausų metu nustatytas prioritetines/trūkstamas profesijas;

4.2. sumanios specializacijos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

4.3. Nutarimu Nr. 96 patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

4.4. VšĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro rengiamą Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaitą;

4.5. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

4.6. teritorinių darbo biržų pokyčių darbo rinkoje prognozės parengimo metu nustatytų paklausių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas;

4.7. Lietuvos darbo biržos rengiamus įsidarbinimo galimybių barometrus.

5. Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašas suderinamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

6. Esant darbo rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčiams, prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašas gali būti keičiamas, papildomas arba patvirtinamas naujas.

7.  Į prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašą, pagal kurį užimti asmenys siunčiami mokytis pagal dvišales sutartis, įtraukiama ne daugiau kaip 20 formaliojo profesinio mokymo programų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Teritorinės darbo biržos, organizuodamos užimtų asmenų profesinį mokymą pagal dvišales sutartis, vadovaujasi Lietuvos darbo biržos patvirtintu prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų sąrašu.

 

 

_______________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. V-150

 

PRIORITETINIŲ PROFESIJŲ FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, PAGAL KURIAS SIUNČIAMI MOKYTIS UŽIMTI ASMENYS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programos

1.

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

2.

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

3.

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

4.

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa

5.

Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo mokymo programa

6.

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa

7.

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programos

8.

Suvirintojų mokymo programos

9.

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

10.

Orlaivių mechaniko mokymo programa

11.

Apskaitininko mokymo programa

12.

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

13.

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

 

 

_______________________