Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

 

Sprendimas

DĖL PRITARIMO DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO PASVALIO RAJONE GALIMYBIŲ STUDIJai IR PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR NUOSTATŲ

patvirtinimo

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. T1-155

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, 302 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 punktais, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711  „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai (pridedama).

2.   Patvirtinti pridedamus:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką;

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus.

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T1-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

4. Nustatyti, kad sprendimo 2.2 punktas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                              Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-155

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (toliau – Metodika) skirta dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – dvinarė rinkliava) dydžio nustatymo principams apibrėžti.

2.    Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1–150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

3.    Pagal Metodikos nuostatas nustačius komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos būtinąsias sąnaudas, apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos dydis Pasvalio rajono savivaldybėje.

4.    Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

IIBŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

5.    Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir priimtinoms komunalinių atliekų turėtojams sąlygoms dalyvauti tvarkant komunalines atliekas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti (toliau – būtinosios sąnaudos).

6.    Būtinosios sąnaudos, vadovaujantis Taisyklėmis, apskaičiuojamos kaip Taisyklių 6 punkte išvardintų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinųjų bendrųjų sąnaudų suma.

7.    6-ame Taisyklių punkte reglamentuotų atskirų veiklų būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

BSVEIKL = PSVEIKL + KSVEIKL

 

Kur:

BSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios sąnaudos,

PSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios pastoviosios sąnaudos,

KSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios kintamosios sąnaudos.

 

8.    Nustatant dvinarės rinkliavos dydį, vertinamos tik realiai vykdomos ir komunalinių atliekų tvarkymo administratoriaus administruojamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos bei jų sukuriamos būtinosios sąnaudos.

9.    Pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

10.  Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinąsias pastoviąsias sąnaudas ir jas susumavus, nustatomos bendrosios būtinosios pastoviosios sąnaudos.

11.  Kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

12.  Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinąsias kintamąsias sąnaudas ir jas susumavus, nustatomos bendrosios būtinosios kintamosios sąnaudos.

13Atskirų veiklų sąnaudų ir pajamų (įvertinus jas nustatomos būtinosios sąnaudos) paskirstymą į pastoviąją ir kintamąją procentines dalis nustato Administratorius, atsižvelgdamas į svarbiausius sąnaudų ir pajamų kitimo faktorius.

14.  Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas, turi būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir duomenimis:

14.1Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planu.

14.2.  Praėjusių kalendorinių metų faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis.

14.3.  Galiojančiose atliekų tvarkymo paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytomis kainomis.

14.4.  Mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis.

 

III. BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

15Kadangi būtinųjų sąnaudų dydis apskaičiuojamas iš anksto, iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos kitiems kalendoriniams metams, todėl įvertinamas planuojamas susidaryti komunalinių atliekų, pateksiančių į Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą,  kiekis pagal atskiras komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, didžiosios atliekos, antrinės žaliavos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai). Jeigu iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas. Vertinamos tik Savivaldybės teritorijoje realiai vykdomos 6-ame Taisyklių punkte įvardintos veiklos.

 

III.1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo būtinosios sąnaudos

 

16.  Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta šių atliekų surinkimo ir vežimo kaina. Šios sąnaudos apskaičiuojamos planuojamus surinkti mišrių komunalinių atliekų kiekius padauginus iš šių atliekų surinkimo ir vežimo kainos.

17.  Prielaida dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudų paskirstymo į pastoviąją ir kintamąją dalis daroma atsižvelgiant į šių atliekų sudėtį ir kaip kinta šių atliekų surinkimo kiekiai, įdiegus papildomas atskiro antrinių žaliavų ir pakuočių, žaliųjų ir kitų atliekų, kurias galima surinkti atskirai, surinkimo sistemas.

 

III.2. Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtinosios sąnaudos

 

18.  Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

BSMKA = Σ SMKA – Σ PMKA

 

Kur:

BSMKA – mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtinosios sąnaudos,

SMKA – mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos,

PMKA – mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo pajamos.

 

19.  Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų apskaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis, sąnaudų kitimo prognozėmis ir prielaidomis, dėl būsimų komunalinių atliekų šalinimo Panevėžio regioniniame komunalinio atliekų sąvartyne apimčių.

20.  Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

+

 

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Atliekų tvarkymo technikos eksploatacijos sąnaudos

+

+

Degalų sąnaudos

+

+

Filtrato nuotekų tvarkymo sąnaudos

+

+

Elektros energijos sąnaudos

+

 

Kaupimai sąvartyno uždarymui

 

+

Aplinkos taršos mokestis

 

+

Mokestis MBA įrenginių operatoriui

+

+

Atliekų perkrovimo stočių sąnaudos

+

+

Kitos veiklos sąnaudos

+

 

Nenumatytos sąnaudos

+

+

 

21.  Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo pajamų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Pajamų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Pajamos už kitų įmonių/kitos rūšies atliekų priėmimą ir tvarkymą

+

+

Pajamos iš asbesto turinčių atliekų priėmimą ir tvarkymą

+

 

Pajamos už statybinių atliekų priėmimą ir tvarkymą

+

+

Pajamos už biodujas

+

 

 

III.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos

 

22.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

BSDGASA = Σ SDGASA – Σ PDGASA

 

Kur:

BSDGASA – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos,

SDGASA – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos,

PDGASA – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo pajamos.

 

23.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudų apskaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis, sąnaudų kitimo prognozėmis ir prielaidomis, dėl būsimų didelių gabaritų atliekų priėmimo apimčių.

24.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

+

 

Didžiųjų, statybinių, asbesto turinčių atliekų tvarkymo sąnaudos

+

+

Naudotų padangų tvarkymo sąnaudos

+

+

Pavojingų atliekų tvarkymo sąnaudos

+

+

Aikštelių eksploatacinės sąnaudos

+

 

Nenumatytos sąnaudos

+

+

 

25.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo pajamų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Pajamų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Pajamos už perdirbėjams perduotas atliekas

 

+

 

III.4. Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių atliekų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu būtinosios sąnaudos

 

26.  Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių atliekų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta šių atliekų surinkimo ir vežimo kaina. Šios sąnaudos apskaičiuojamos planuojamus surinkti didelių gabaritų atliekų kiekius padauginus iš šių atliekų surinkimo ir vežimo kainos.

27.  Atsižvelgiant į sutartį su vežėju visos pavojingų buitinių atliekų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu sąnaudos priskiriamos kintamoms sąnaudoms.

 

III.5. Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo būtinosios sąnaudos

 

28.  Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo apvažiavimo būdu sąnaudų apskaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta šių atliekų surinkimo ir vežimo kaina. Šios sąnaudos apskaičiuotos planuojamus surinkti biologiškai skaidžių atliekų kiekius padauginus iš šių atliekų surinkimo kainos.

29.  Atsižvelgiant į sutartį su vežėju visos biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo apvažiavimo būdu sąnaudos priskiriamos kintamoms sąnaudoms.

 

III.6. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos

 

30.  Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

BSKA = Σ SKA – Σ PKA

 

Kur:

BSKA – kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos,

SKA – kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos,

PKA – kompostavimo aikštelių eksploatavimo pajamos.

 

31.  Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudų skaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis, sąnaudų kitimo prognozėmis ir prielaidomis, dėl būsimų biologiškai skaidžių atliekų priėmimo apimčių.

32.  Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

+

 

Aikštelių eksploatacinės sąnaudos

+

 

Žaliųjų atliekų kompostavimo sąnaudos

+

+

Nenumatytos sąnaudos

+

+

 

33.  Kompostavimo aikštelių eksploatavimo pajamų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Pajamų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Pajamos už komposto pardavimą

+

 

 

III.7. Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros būtinosios sąnaudos

 

34.  Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudų skaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis ir sąnaudų kitimo prognozėmis.

35.  Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Senų uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudos

+

 

Nenumatytos sąnaudos

+

 

 

III.8. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo būtinosios sąnaudos

 

36.  Komunalinių atliekų tvarkymo administravimo sąnaudos susideda iš bendrųjų administracinių sąnaudų ir rinkliavos administravimo sąnaudų. Šių sąnaudų skaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis ir sąnaudų kitimo, dėl dvinarės rinkliavos įvedimo, prognozėmis.

37.  Bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

+

 

Veiklos sąnaudos

+

 

Projektų įgyvendinimo sąnaudos

+

 

Paskolos palūkanos

+

 

Kitos veiklos sąnaudos

+

 

Nenumatytos sąnaudos

+

 

 

38.  Rinkliavos administravimo sąnaudų paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovi dalis

Kintama dalis

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Patalpų nuomos ir remonto sąnaudos

+

 

Lengvųjų automobilių eksploatacijos sąnaudos

+

 

Kitos eksploatacinės sąnaudos

+

 

Investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą sąnaudos

+

 

Turto draudimo sąnaudos

+

 

Kanceliarinių ir ūkinių prekių nurašymo sąnaudos

+

 

Ryšių sąnaudos

+

 

Banko paslaugų sąnaudos

+

 

Pranešimų spausdinimo ir pašto paslaugų sąnaudos

+

 

Registrų paslaugų sąnaudos

+

 

Visuomenės informavimo ir švietimo sąnaudos

 

 

Konsultavimo paslaugų sąnaudos

+

 

Kitos veiklos sąnaudos

+

 

 

III.9. Bendros pastoviosios ir kintamosios būtinosios sąnaudos

 

39.  Bendros pastoviosios būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos susumavus visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinąsias pastoviąsias sąnaudas:

 

BPS = PSV1 + PSV2 + .... + PSV8

 

Kur:

BPS – bendros pastoviosios sąnaudos,

PSV1 – 1-os veiklos pastoviosios sąnaudos,

PSV2 – 2-os veiklos pastoviosios sąnaudos,

PSV8 – 8-os veiklos pastoviosios sąnaudos.

 

40.  Bendros kintamosios būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos susumavus visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinąsias kintamąsias sąnaudas:

 

BKS = KSV1 + KSV2 + .... + KSV8

 

Kur:

BKS – bendros kintamosios sąnaudos,

KSV1 – 1-os veiklos kintamosios sąnaudos,

KSV2 – 2-os veiklos kintamosios sąnaudos,

KSV8 – 8-os veiklos kintamosios sąnaudos.

 

IV. DVINARĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO PRINCIPAI

 

41.  Dvinarės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuotas toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų padengtos visos būtinosios sąnaudos.

42.  Nekilnojamojo turto objektai suskirstomi į kategorijas Savivaldybės tarybos sprendimu pasirinktinai pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų rūšių sąrašu, kurį pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalį nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Nekilnojamojo turto objektai paskirstyti į kategorijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1–150 patvirtintu nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu (toliau – Sąrašas).

43.  Nekilnojamojo turto objektas, nenurodytas 42-ame Metodikos punkte, gali būti priskiriamas atskirai nekilnojamojo turto objektų kategorijai.

44.  Nekilnojamojo turto objektai suskirstomi į kategorijas pagal galimybę naudotis kolektyviniais arba individualiais konteineriais ir kiekvienai jų pasirenkami dvinarės rinkliavos nustatymo parametrai.

45.  Nekilnojamojo turto objektų kategorijos ir pasirinkti dvinarės rinkliavos dedamųjų parametrai (nurodyti Metodikos 1 priede) yra tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (toliau − Nuostatai).

46.  Netinkami naudoti ar gyventi arba fiziškai sunaikinti pastatai ir patalpos (toliau – netinkami naudoti nekilnojamo turto objektai), Nuostatuose nustatyta tvarka, gali būti perkeliami į nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją (Metodikos 1 priedo 19.3 eilutė) ir jiems nustatomas minimalus dvinarės rinkliavos dydis.

 

VDVINARĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO TVARKA

 

47Dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

47.1Pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

47.2Kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

48.  Pastoviosios sąnaudos skirtingoms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms padalinamos vadovaujantis šiais principais ir etapais:

48.1.  Pirmiausia pastoviosios sąnaudos padalinamos į 2 dalis: gyventojų naudojamiems nekilnojamo turto objektams (Metodikos 1 priedo 1.1, 1.2, 8.2, 18 eilutės) ir juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams (Metodikos 1 priedo 2-7, 8.1, 9-17, 19 eilutės). Pastoviosios sąnaudos padalinamos atsižvelgiant į bendrą šių nekilnojamojo turto objektų plotą ir gyventojų bei darbuotojų skaičių tenkantį nekilnojamo turto objektų plotui (Metodikos 2 priedas):

 

PSGNTO = (BPGNTO / BPVNTO) x PS x GPK                                                                                                                                                   (1)

 

Kur:

PSGNTO – gyventojų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos (EUR),

BPGNTO – gyventojų naudojamų nekilnojamo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2),

BPVNTO – visų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2),

PS – visos pastoviosios sąnaudos (EUR),

GPK – gyventojų ir jų naudojamų nekilnojamo turto objektų ploto santykio koeficientas.

 

PSJANTO = (BPJANTO / BPVNTO) x PS x DPK                                                                                                                                                        (2)

 

 

Kur:

PSJANTO – juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos (EUR),

BPJANTO – juridinių asmenų naudojamų nekilnojamo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2),

BPVNTO – visų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2),

PS – visos pastoviosios sąnaudos (EUR),

DPK – juridinių asmenų darbuotojų ir jų naudojamų nekilnojamo turto objektų ploto santykio koeficientas.

 

48.2.  Gyventojų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos paskirstomos kiekvienai šių objektų kategorijai (Metodikos 1 priedo 1.1, 1.2, 8.2, 18 eilutės), atsižvelgiant į naudojimosi gyvenamosios paskirties, garažų paskirties ir sodų paskirties objektais koeficientus (Metodikos 2 priedas), kurie nustatyti pagal vidutinį gyventojų naudojimosi šiais nekilnojamojo turto objektais laiką:

 

PSNTOK = (BPNTOK / BPGNTO) x PSGNTO x GNKNTOK                                                                               (3)

 

Kur:

PSNTOK – konkrečiai gyventojams priklausančiai nekilnojamo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos (EUR),

BPNTOK – konkrečios nekilnojamo turto objektų kategorijos objektų bendras apmokestinamas plotas (m2),

BPGNTO – gyventojų naudojamų nekilnojamo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras apmokestinamas plotas (m2),

PSGNTO – gyventojų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (1) formulę (EUR),

GNKNTOK – konkrečiai gyventojams priskiriamai nekilnojamo turto objektų kategorijai nustatytas naudojimosi turtu koeficientas.

 

48.3.  Juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos paskirstomos kiekvienai šių objektų kategorijai (Metodikos 1 priedo 27, 8.1, 917, 19.1, 19,2 eilutės), atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų skaičių tenkantį nekilnojamojo turto objektų plotui:

 

PSNTOK = (BPNTOK / BPJANTO) x PSJANTO x DPKNTOK                                                                             (4)

 

Kur:

PSNTOK – konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos (EUR),

BPNTOK – konkrečios nekilnojamo turto objektų kategorijos objektų bendras plotas (m2),

BPJANTO – juridinių asmenų naudojamų nekilnojamo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2),

PSJANTO – juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (2) formulę (Eur),

DPKNTOK – konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai nustatytas darbuotojų ir ploto santykio koeficientas.

 

49.  Kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatyti darbuotojų ir ploto santykio koeficientai pateikiami Metodikos 2 priede. Kiekvienos nekilnojamo turto objektų kategorijos darbuotojų ir ploto santykis apskaičiuotas apibendrinus Lietuvos Statistikos departamento duomenis apie darbuotojų skaičių, dirbantį tam tikrose ūkio šakose, ir nekilnojamo turto plotus registruotus ūkinėms veikloms. Koeficientai nustatyti kiekvienos nekilnojamo turto objektų kategorijai juridinių asmenų darbuotojų ir ploto santykį palyginus su vidutiniu darbuotojų ir ploto santykiu (Lietuvos mastu ir atsižvelgiant į savivaldybės ypatumus).

50.  Pastoviąsias sąnaudas priskyrus kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametras, kuris naudojamas apskaičiuojant kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančias pastoviąsias sąnaudas:

50.1.  Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis gyvenamosios paskirties objektams paskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP1 = PSGPO / APGPO                                                                                                                                                                                                                                                    (5)

 

Kur:

DVRPDP1 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis gyvenamosios paskirties objektams (EUR/ m2),

PSGPO – gyvenamosios paskirties objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (3) formulę (EUR),

APGPO – gyvenamosios paskirties objektų apmokestinamas plotas (m2).

 

50.2.  Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis sodų paskirties arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP2 = PSNTOK / TOSNTOK                                                                                                                                                                                                                     (6)

 

Kur:

DVRPDP2 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams (Eur/turt. objekt.)

PSNTOK – sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (3) formulę (Eur),

TOSNTOK – sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektų nekilojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

50.3.  Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP3 = PSNTOK / APNTOK                                                                                                                                                                                                                                   (7)

 

Kur:

DVRPDP3 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis konkrečiai juridinių asmenų naudojamų nekilnojamo turto objektų kategorijai (Eur/m2),

PSNTOK – konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (4) formulę (Eur),

APNTOK – konkrečios nekilnojamo turto objektų kategorijos apmokestinamas plotas (m2).

 

50.4.  Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis netinkamiems naudoti nekilnojamo turto objektams (Metodikos 1 priedo 19.3 eilutė) nustatomas toks, kad būtų padengtos minimalios šiems objektams nustatytos dvinarės rinkliavos administravimo sąnaudos.

51.  Naudojant parametrą „nekilnojamojo turto objekto plotas“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRPD = DVRPDP x APNTO                                                                                                                                                                                                                                      (8)

 

Kur:

DVRPD – dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (EUR),

DVRPDP – dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (EUR/m2),

APNTO – nekilojamojo turto objekto apmokestinamas bendrasis plotas (m2).

 

52.  Naudojant parametrą „nekilnojamojo turto objektų skaičius“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRPD = DVRPDP x TOSNTO                                                                                                                                                                                                                                   (9)

 

Kur:

DVRPD – dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (Eur),

DVRPDP – dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (Eur/turt. objekt.),

TOSNTO – nekilojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

53.  Jeigu yra galimybė fiksuoti konteinerio pakėlimo faktą nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiu konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį (Metodikos 1 priedas).

 

54.  Dvinarės rinkliavos kintamąją dedamąją nustatant pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančios kintamosios sąnaudos nustatomos įvertinus konteinerio ištuštinimo kainą ir naudojamų konteinerių skaičių ir jų ištuštinimo dažnį (faktą):

DVRKD = KPK x KS x KID                                                                                                                                                                                                                                     (10)

 

 

 

Kur:

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji (Eur),

KPK – konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.),

KS – naudojamų individualių konteinerių skaičius (vnt.),

KID – naudojamų individualių konteinerių ištuštinimo dažnis per metus (kartai).

 

55.  Konteinerio ištuštinimo kaina nustatoma atsižvelgiant į konteinerio tūrį bei vidutinį numatomą ištuštinimo metu jame esančių komunalinių atliekų svorį ir komunalinių atliekų tvarkymo kainos kintamąją dedamąją:

 

KPK = KAS x KATK x KSD                                                                                                                                                                                                                       (11)

 

Kur:

KPK – konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.),

KAS – komunalinių atliekų vidutinis svoris konteinerio ištuštinimo metu (kg),

KATK – Savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg),

KSD – kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose (proc.)

 

56.  Individualių konteinerių ištuštinimo dažnis per metus numatomas atsižvelgiant į patvirtintas kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos susikaupiančių mišrių komunalinių atliekų normas. Mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nurodytos Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 3 priede.

57.  Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio. Bazinis konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir naudojamų individualių konteinerių dydį/tūrį.

58.  Nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniu konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas (Metodikos 1 priedas, Nuostatų 3 priedas). Šios normos gali pasikeisti, atsižvelgiant į naujausių atliktų tyrimų rezultatus

59.  Dėl skirtingų mišrių komunalinių atliekų susidarymo normų kiekvienos nekilnojamo turto objektų kategorijos dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro (jis naudojamas apskaičiuoti kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančias kintamąsias sąnaudas) dydis bus skirtingas, bei apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRKDP = ANNTO x KATK x KSD                                                                                                                                                                                     (12)

 

Kur:

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis (Eur/gyventojui  skaičiuojant pagal parametrą mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) norma gyventojui; Eur/m2 – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui; Eur/turt. objekt. – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objektui),

ANNTO  – nekilojamojo turto objektui nustatyta MKA susidarymo norma (kg/gyventojui skaičiuojant pagal parametrą MKA norma gyventojui; kg/m2 – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui; kg/turt. objekt., skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objektui),

KATK – Savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg),

KSD – kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose (proc.).

 

60.  Naudojant parametrą „MKA norma gyventojui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x GSNTO                                                                                                                                                                                                                                     (13)

 

Kur:

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (EUR),

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektų kategorijai (EUR/gyventojui),

GSNTO – nekilojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičius (vnt.).

 

61.  Naudojant parametrą „MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x APNTO                                                                                                                                                                                                                                     (14)

 

Kur:

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (Eur),

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (Eur/m2),

APNTO – nekilojamojo turto objekto apmokestinamas bendrasis plotas (m2).

 

62.  Naudojant parametrą „MKA norma nekilnojamojo turto objektui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x TOSNTO                                                                                                                                                                                                                       (15)

 

Kur:

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (EUR),

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (EUR/turt. objekt.)

TOSNTO – nekilojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

63.  Dvinarės rinkliavos dydis kiekvienam nekilnojamojo turto objektui apskaičiuojamas sudėjus nustatytas dvinarės rinkliavos pastoviąją dedamąją ir kintamąją dedamąją:

 

DVR = DVRPD + DVRKD                                                                                                                                                                                                                                                     (16)

 

Kur:

DVR – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui apskaičiuotas dvinarės rinkliavos dydis (EUR),

DVRPD – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui nustatytas dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios dydis (Eur),

DVRKD – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui nustatytas dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis (Eur).

 

64.  Tuo atveju, kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su nekilnojamojo turto objektu, t. y. kai statinys yra laikinas (kioskai, paviljonai, lauko terasos ir pan.) arba atliekos yra laikino pobūdžio (renginiai, sporto varžybos, statybos ar rekonstrukcijos projektų įgyvendinimas ir pan.), statinio naudotojas arba renginio ar projekto įgyvendintojas apmokestinamas pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį (Metodikos 1 priedo 19.4 eilutė). Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos nustatomos įvertinus visą kiekvieno konteinerio ištuštinimo kainą, naudojamų konteinerių skaičių ir jų ištuštinimo dažnį (faktą):

 

DVRLSNRPĮ = PKPK x KS x KID                                                                                                                                                                                                     (17)

 

Kur:

DVRLSNRPĮ – dvinarė rinkliava laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui (Eur),

PKPK – visa konteinerio pakėlimo kaina (Eur/vnt.),

KS – naudojamų individualių konteinerių skaičius (vnt.),

KID – naudojamų individualių konteinerių ištuštinimo skaičius (kartai).

 

65.  Visa konteinerio ištuštinimo kaina nustatoma atsižvelgiant į konteinerio tūrį bei numatomą pakėlimo metu jame esančių komunalinių atliekų svorį ir komunalinių atliekų tvarkymo kainą:

 

PKIK = KAS x KATK                                                                                                                                                                                                                                                                     (18)

 

Kur:

PKIK – visa konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.),

KAS – komunalinių atliekų vidutinis svoris konteinerio pakėlimo metu (kg),

KATK – Savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg).

 

66.  Tuo atveju, kai nėra galimybės priskirti individualų konteinerį statinio naudotojas arba renginio ar projekto įgyvendintojas apmokestinamas pagal mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas (Metodikos 1 priedo 19.4 eilutė):

 

DVRLSNRPĮ = ANLSNRPĮ x KATK                                                                                                                                                                                                      (19)

 

Kur:

DVRLSNRPĮ – DVR laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui (Eur),

ANLSNRPĮ  – laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui nustatyta MKA susidarymo norma (kg/m2 – skaičiuojant pagal MKA normą laikino statinio plotui),

KATK – Savivaldybės nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg).

 

67.  Nuo dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Nuostatuose nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68.  Pasibaigus veiklos einamųjų finansinių metų 9 mėnesiams, būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos ateinantiems finansiniams metams. Būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į einamųjų metų 1–9 mėn. faktinius ir 10–12 mėn. prognozuojamus finansinius rezultatus, numatomus kainų (komunalinių atliekų surinkimo kaina ir Panevėžio regioninio komunalinio atliekų sąvartyno atliekų priėmimo kaina) bei mokesčių pokyčius ir į naujų komunalinių atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimą.

69.  Pasibaigus veiklos einamųjų finansinių metų 9 mėnesiams, apmokestinimo parametrų dydžiai perskaičiuojami ateinantiems finansiniams metams. Perskaičiuojant apmokestinimo parametrų dydžius (nekilnojamojo turto objektų kategorijų plotai, nekilnojamojo turto objektų skaičius, gyventojų skaičius), naudojami praėjusių pilnų finansinių metų faktiniai rinkliavos administravimo informacinėje sistemoje sukaupti duomenys.

70.  Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali keisti dvinarės rinkliavos dydį, jeigu būtinosios sąnaudos skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios dvinarės rinkliavos nustatymo dienos. Jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

 

Metodikos 1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS IR

DVINARINĖS RINKLIAVOS DEDAMŲJŲ PARAMETRAI

 

 

 

Nekilnojamo turto objektų kategorijos

Dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji

Dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji

Naudojamas individ. konteineris

Naudojamas kolekt. konteineris

1.1

Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai)

NT objekto plotas, (maks. apmok. plotas – 100 m2)

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

MKA norma, kg/gyventojui

1.2

Gyvenamosios paskirties objektai (butai)

2

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

MKA norma,

kg/m2

3

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

4

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

5

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

6

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

7

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

8.1

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

NT objekto plotas, m2

8.2

Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų)

NT objekto skaičius, vnt.

MKA norma kg/objekt.

9

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

MKA norma,

kg/m2

10

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

11

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

12

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

13

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

14

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

15

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

16

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

17

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

18

Sodų paskirties objektai

NT objekto skaičius, vnt.

MKA norma

kg/objekt.

19

Kiti objektai

 

19.1

Žemės ūkio paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

MKA norma,

kg/m2

19.2

Kiti neįvardinti objektai

NT objekto plotas, m2

19.3

Netinkami naudoti NT objektai

NT objekto skaičius, vnt.

-

-

19.4

Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai

(kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objekto)

-

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (visa kaina)

MKA norma,

kg/m2

 

 

Metodikos 2 priedas

 

GYVENTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ IR JŲ NAUDOJAMŲ NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTŲ PLOTO SANTYKIO KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamo turto objektai

Gyventojų/darbuotojų skaičius, tenkantis NT objekto 100 m2 ploto

Darbuotojų ir ploto santykio koeficientas

Gyventojų naudojami NT objektai

2,35

1,37

Juridinių asmenų naudojami NT objektai

0,99

0,58

Vidurkis (bazinis koeficientas)

1,72

1,00

 

GYVENOJŲ NAUDOJIMOSI NEKILNOJMOJO TURTO OBJEKTAIS KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamo turto objektų kategorijos

Naudojimosi NT objektu koeficientas

Gyvenamosios paskirties objektai

1,03

Garažų paskirties objektai

0,10

Sodų paskirties objektai

0,26

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS NUSTATYTI DARBUOTOJŲ IR PLOTO SANTYKIO KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamo turto objektų kategorijos

Darbuotojų skaičius, tenkantis NT objekto 100 m2 ploto

Darbuotojų ir ploto santykio koeficientas

Viešbučių paskirties objektai

2,97

2,99

Administracinės paskirties objektai

2,56

2,58

Prekybos paskirties objektai

2,97

2,99

Paslaugų paskirties objektai

2,97

2,99

Maitinimo paskirties objektai

2,97

2,99

Transporto paskirties objektai

0,80

0,81

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

0,80

0,81

Gamybos, pramonės paskirties objektai

0,80

0,81

Sandėliavimo paskirties objektai

0,80

0,81

Kultūros paskirties objektai

1,58

1,59

Mokslo paskirties objektai

1,58

1,59

Gydymo paskirties objektai

3,67

3,70

Poilsio paskirties objektai

2,97

2,99

Sporto paskirties objektai

1,58

1,59

Religinės paskirties objektai

0,63

0,63

Specialiosios paskirties objektai

0,63

0,63

Žemės ūkio paskirties objektai

0,26

0,26

Kiti neįvardinti objektai

1,31

1,32

Vidurkis (bazinis koeficientas)

0,99

1,00

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-155

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir ATLIEKŲ tvarkymą nuostatai

 

 

I. SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava)  tai Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2.    Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, Vietinės ir rinkliavos apskaičiavimą, Vietinės rinkliavos surinkimą iš atliekų turėtojų, išieškojimą, apskaitą ir administravimą.

3.    Nuostatai galioja visoje Savivaldybės teritorijoje.

 

 

II. SKYRIUS

pagrindinės sąvokos

 

4.    Nuostatuose naudojamos šios sąvokos:

4.1.    Komunalinės atliekosbuitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

4.2.    Komunalinių atliekų turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis nekilnojamo turto, gyvenantis ir/ar vykdantis veiklą Savivaldybės teritorijoje.

4.3.    Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų priežiūrą po jų uždarymo.

4.4.    Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamu turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą.

4.5.    Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant registracijos Nekilnojamojo turto registre.

4.6.    Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai – vadovaujantis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka pripažinti netinkamais naudoti nekilnojamojo turto  objektai.

4.7.    Vietinės rinkliavos administratorius (toliau Administratorius) UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kuriam Savivaldybė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 44 punkte nustatyta tvarka pavedė administruoti Vietinės rinkliavos surinkimą.

4.8.    Nekilnojamo turto plotas – Nekilnojamojo turto registre kaip bendrasis įregistruotas nekilnojamo turto vieneto plotas.

4.9.    Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

4.10Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

4.11Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai, su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų.

4.12Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

4.13Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose komunalinių atliekų tvarkymo sritį.

 

 

III. SKYRIUS

Vietinės rinkliavos MOKĖTOJAI ir jų REGISTRAVIMAS

 

5.    Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto objektų savininkams arba Įgaliotiems asmenims. Vietinė rinkliava susideda iš dviejų dedamųjų – pastovios ir kintamosios.

6.    Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko Administratorius, vadovaudamasis šiais Nuostatais.

7.    Administratorius privalo sukurti, administruoti ir esant reikalui, tobulinti ar atnaujinti Savivaldybės Komunalinių atliekų turėtojų registro (toliau – Registras) duomenų bazę.

8.    Administratoriaus Registro duomenų bazėje registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:

8.1.    Asmens, kuriam Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai ar kuris kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas.

8.2.    Vietinės rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas.

8.3.    Nekilnojamojo turto unikalus numeris, adresas, aprašymas, pagrindinė naudojimo paskirtis.

8.4.    Nekilnojamojo turto objektų, kurių aptarnavimui naudojami individualūs konteineriai, adresas, plotas, naudojamų konteinerių talpa ir ištuštinimo dažnis.

8.5.    Gyvenamosios paskirties objektų, kurių aptarnavimui naudojami kolektyviniai konteineriai, adresas, plotas, gyventojų skaičius ir naudojamų konteinerių talpa.

8.6.    Negyvenamosios paskirties objektų (naudojamų tiek juridinių asmenų, tiek gyventojų), kurių aptarnavimui naudojami kolektyviniai konteineriai, adresas, plotas, naudojamų konteinerių talpa ir ištuštinimo dažnis.

8.7.    Kiti duomenys, kurie būtini Vietinei rinkliavai administruoti.

9.    Komunalinių atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus dėl jų registravimo Registro duomenų bazėje nagrinėja Administratorius.

10Į Registro duomenų bazę taip pat įtraukiami Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai. Jeigu gaunama VĮ Registrų centro pažyma apie tokio nekilnojamojo turto išregistravimą, objektas išbraukiamas iš Registro duomenų bazės.

11.  Administratorius Registrui būtinus duomenis renka, tvarko, saugo ir naudoja laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

12.  Jei yra keli nekilnojamojo turto objekto savininkai ar valdytojai, už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingas kiekvienas iš jų, atitinkamai už disponuojamą nekilnojamojo turto objekto dalį arba bendraturčių raštu įgaliotas asmuo.

 

IV. SKYRIUS

INFORMACIJOS, BŪTINOS REGISTRUI SUDARYTI IR VALDYTI, TEIKIMAS, ATNAUJINIMAS IR TIKSLINIMAS

 

13Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi VĮ Registrų centro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti.

14.  Administratoriaus prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jei šie duomenys būtini Rinkliavos mokėtojų registrui administruoti.

15Registro duomenys atnaujinami pagal sausio 1 d. duomenų būklę, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui.

16Sutuoktiniai, nekilnojamąjį turtą valdantys bendrosios nuosavybės teise, laikomi vienu Vietinės rinkliavos mokėtoju.

17Jeigu nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamo turto registro išraše nurodytos paskirties, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi tiesę kreiptis į Administratorių ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją, kurios forma pateikiama šių Nuostatų 1 priede.

18.  Jeigu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama Vietinės rinkliavos dedamąją gyventojų skaičiaus, šio objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pateikti asmenų skaičiaus bute ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šių Nuostatų 2 priede), kuri suteikia teisę nemokėti kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios už negyvenančius nekilnojamojo turto objekte fizinius asmenis.

19Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties keitimo, šių Nuostatų 17 ir 18 punktuose nurodytais atvejais, priima Administratorius vadovaudamasis Administratoriaus nustatyta tvarka.

 

V. SKYRIUS

Vietinės rinkliavos dydžio NUSTATYMAS

 

20Už Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą atsakingas Administratorius. Apskaičiuodamas Vietinę rinkliavą, Administratorius naudojasi Registro duomenų baze ir kita reikalinga informacija. Pagrindinė informacija, susijusi su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu ir taikymu, yra viešai prieinama.

21.  Vietinės rinkliavos dydį, susidedantį iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios, tvirtina Savivaldybės taryba:

21.1Pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje.

21.2Kintamoji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

22.  Vietinės rinkliavos dydis už kalendorinius metus, pusmetį, ketvirtį ar mėnesį nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

23.  Mokėtina Vietinės rinkliavos suma Vietinės rinkliavos mokėtojui už kalendorinius metus, pusmetį, ketvirtį ar mėnesį apskaičiuojama eurais su centais.

24.  Metinis Vietinės rinkliavos pastovios dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 3 priede nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

25.  Kai naudojamasi individualiais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 3 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamos talpos (tūrio) konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių arba nekilnojamojo turto objekto plotą, arba nekilnojamojo turto objektų skaičių. 

26.  Kai naudojamasi kolektyviniais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas Nuostatų 3 priede nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš gyventojų skaičiaus (gyvenamosios paskirties objektams) arba nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto (juridiniams asmenims galimybių studijos 53 lentelė), arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

27Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 m2 bendro ploto. Nepateikus tikslaus gyvenamosios paskirties objekto ploto Vietinė rinkliavos dydis nustatomas pagal maksimaliai apmokestinamą plotą (100 m2).

28.  Privačioje individualaus namo valdoje ar sodo paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektams (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinių ir kt.), Vietinė rinkliava neskaičiuojama.

29.  Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ir apmokestinimo parametrų dydžius, Savivaldybės taryba, Administratoriaus siūlymu arba savo iniciatyva, gali keisti Vietinės rinkliavos dydžius, jeigu būtinosios sąnaudos skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios Vietinės rinkliavos dydžio nustatymo dienos. Būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų ir apmokestinimo parametrų dydžių perskaičiavimo principai pateikiami Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 68 ir 69 punktuose.

30.  Asmenims, Savivaldybės teritorijoje įsigijusiems gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties pastatus ir/ar patalpas arba pradėjusiems naudoti kitiems savininkams priklausančius gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties pastatus ir/ar patalpas (jei tai numatyta patalpų perdavimo dokumentuose), Vietinė rinkliava skaičiuojama, atsižvelgiant įsigijimo arba pradėjimo naudoti laikotarpį. Įsigijus nekilnojamąjį turtą iki mėnesio 15 d. Vietinė rinkliava už einamąjį mėnesį bus skaičiuojama, jei nekilnojamasis turtas įsigytas po mėnesio 15 d., Vietinė rinkliava už tą mėnesį neskaičiuojama.

31.  Atliekų turėtojams netekusiems, perleidusiems nuosavybės teises arba kita teise naudojamo nekilnojamojo turto, esančio Savivaldybės teritorijoje, Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą apskaičiuojama proporcingai laikui, kurį atliekų turėtojai turėjo arba kita teise naudojosi nekilnojamuoju turtu. Jei atliekų turėtojas neteko nekilnojamojo turto iki 15 einamojo mėnesio dienos – Vietinė rinkliava už tą mėnesį skaičiuojama, jei po 15 dienos – Vietinė rinkliava už atitinkamą mėnesį neskaičiuojama.

32.  Vietinės rinkliavos dydžiai pateikti šių Nuostatų 3 priede.

 

VI. SKYRIUS

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka IR IŠIEŠKOJIMAS

 

33.  Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir kitokią veiklą Savivaldybės teritorijoje. 

34.  Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir vykdo Administratorius.

35.  Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis Administratorius parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus (toliau – Mokėjimo pranešimas).

36Gyvenamosios, transporto, garažų (naudojamų fizinių asmenų), religinės, žemės ūkio, specialiosios, sodų paskirčių objektams, kitiems objektams ir netinkamiems naudoti nekilnojamo turto objektams Mokėjimo pranešimai pateikiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamo turto objekto adresu arba kitu žinomu adresu korespondencijai iki kovo 1 dienos.

37.  Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, gamybos, sandėliavimo, garažų (juridinių asmenų), kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto paskirčių objektams Mokėjimo pranešimai pateikiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamo turto objekto adresu arba kitu žinomu adresu korespondencijai kiekvieną mėnesį.

38 Nekilnojamojo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui raštiškai pateikus prašymą mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas Vietinės rinkliavos mokėtojo ar įgalioto asmens nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

39Mokėjimo pranešime nurodomi šie duomenys:

39.1Nekilnojamojo turto objekto savininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas.

39.2Rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas.

39.3Įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, a. s, bankas, įmokos kodas).

39.4Fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bei kodas.

39.5Fizinio arba juridinio asmens adresas ir laikotarpis, už kurį mokama Vietinė rinkliava.

39.6Vietinės rinkliavos dydis už atitinkamą laikotarpį.

40Vietinė rinkliava, mokėtojų nurodytų šių Nuostatų 36 punkte mokama kas ketvirtį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15d. :

40.1.         Už pirmą ketvirtį – iki kovo 15 d.

40.2.         Už antrą ketvirtį – iki birželio 15 d.

40.3.         Už trečią ketvirtį – iki rugsėjo 15 d.

40.4.         Už ketvirtą ketvirtį – iki gruodžio 15d.

41Vietinė rinkliava, mokėtojų nurodytų šių Nuostatų 37 punkte mokama kas mėnesį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

42.  Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto. Tokiu atveju, pasikeitus nekilnojamojo turo savininkui (naudotojui) ir Vietinės rinkliavos dydžiui, ji nebus perskaičiuojama.

43.  Jeigu Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžia naujai Savivaldybėje atsiradusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui nesutampa su kalendorinių metų pradžia, Mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami pagal apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas perskaičiuotam laikotarpiui iki metų pabaigos. Vietinės rinkliavos įmokų dydis proporcingai padalijamas mėnesiais ir ketvirčiais.

44.  Mokėjimo pranešimai pagal Registro duomenis Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikiami iki to mėnesio, nuo kurio pradedama mokėti Vietinė rinkliava, paskutinės dienos.

45.  Vietinės rinkliava perskaičiuojama pasikeitus Vietinės rinkliavos dydžiui, nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui) ir/arba atsiradus naujam Vietinės rinkliavos mokėtojui.

46.  Vietinė rinkliava gali būti mokama mokėjimo pranešime nurodytuose vietose.

47.  Jeigu vienam asmeniui priklauso keli nekilnojamojo turto objektai, už kuriuos pagal šiuos Nuostatus turi būti mokama Vietinė rinkliava, jis privalo sumokėti už visus šiuos objektus.

48.  Už Vietinės rinkliavos įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įstaigos, kurioje ši paslauga teikiama, nustatytus tarifus.

49Pasibaigus šių nuostatų 40 ir 41 punktuose nustatytiems Vietinės rinkliavos mokėjimo terminams, Administratorius identifikuoja skolininkus ir pradeda skolų išieškojimo procedūras.

50.  Gavęs raginimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo dienos.

51.  Vietinės rinkliavos mokesčio nesumokėjus per raginime nustatytą terminą, skola išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

52.  Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, Vietinė rinkliava juridiniam asmeniui priklausantį nekilnojamąjį turtą yra neskaičiuojama, jei bankroto administratorius praneša, kad juridinis asmuo nevykdys jokios veiklos.

VII. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO PATIKSLINIMO ir sumažinimo REGLAMENTAVIMAS BEI KITOS LENGVATOS

 

53.  Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys deklaravę, kad nemažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamojo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

54.  Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:

54.1Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 4 priede.

54.2Prašymo formoje nurodytą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto naudojimą (elektros energijos tiekėjo pažyma, seniūnijos pažyma).

55.  Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto savininko argumentuotu prašymu gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir jam nustatomas Vietinės rinkliavos dydis, nurodytas šių Nuostatų 3 priede. Į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją įtraukiami netinkami naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinti nekilnojamojo turto objektai Savivaldybės teritorijoje.

56Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nenaudojami nekilnojamojo turto objektai, minimi šių Nuostatų 55 punkte, būtų įtraukiami į netinkamų naudoti nekilnojamųjų turto objektų kategoriją, Administratoriui turi pateikti:

56.1.         Prašymą, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 5priede.

56.2.         Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, arba statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas.

57.  Sprendimus dėl šių Nuostatų 54 ir 56 punktuose nurodytų nuostatų taikymo priima Administratorius.

58.  Kitas Vietinės rinkliavos lengvatas nustato ir taiko Savivaldybės taryba atskiru sprendimu. Šios Vietinės rinkliavos lengvatos yra kompensuojamos iš kitų Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

 

VIII. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS IR rinkimo kontrolė

 

59.  Administratorius atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo apskaitą ir administravimą.

60.  Administratorius įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą Vietinę rinkliavą šiais atvejais:

60.1Kai Vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio nei Mokėjimo pranešime nuodytą arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą.

60.2Kai Vietinės rinkliavos mokėtojui šių Nuostatų nustatyta tvarka nustatomas mažesnis Vietinės rinkliavos dydis.

61.  Vietinės rinkliavos permoka ar Vietinės rinkliavos įmoka grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo datos.

62.  Tuo atveju, kai rašytinis prašymas arba komisijos sprendimas gautas po gruodžio 1 dienos, Vietinės rinkliavos permoka grąžinama kitais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos.

63.  Vietinės rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos ir mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.

64.  Vietinė rinkliava sumokama į Administratoriaus surenkamąją sąskaitą, kuri skirta tik Savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų Vietinės rinkliavos įmokoms surinkti.

65.  Faktiškai surinktas Vietinės rinkliavos įmokas Administratorius perveda į Savivaldybės biudžetą Sutartyje numatytais terminais, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir ne vėliau kaip iki ketvirčio pabaigos. 

66.  Administratorius (pagal sudarytą sutartį tarp Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Administratoriaus) už kiekvieną praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Savivaldybės administracijai PVM sąskaitą-faktūrą už Vietinės rinkliavos Administratoriaus funkcijų vykdymą, kuri apmokama iki einamojo mėnesio 30 dienos.

67.  Administratorius, atlikęs Vietinės rinkliavos skaičiavimus, iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 dienos pateikia Savivaldybės administracijai ataskaitą apie priskaičiuotą ir surinktą Vietinę rinkliavą bei susidariusią nepriemoką per praėjusius metus.

68.  Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

 

IX. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

69.  Vietinės rinkliavos mokėtojų teisės:

69.1Susipažinti su duomenimis apie juos, sukauptais Registre, bei pagrindine informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų nustatymu ir komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis.

69.2Pateikus patvirtinančius dokumentus reikalauti, kad Administratorius pakeistų ar patikslintų apie juos Registre sukauptus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

69.3Teikti apeliaciją ir reikalauti patikslinti netinkamai apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas.

69.4Administratoriui pateikti raštinį prašymą dėl Mokėjimo pranešimų pagal nuolatinę gyvenamąją vietą ar dabartinę buveinę pateikimo.

69.5Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, kreiptis su prašymu patikslinti Vietinės rinkliavos dydį per 30 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo turto nuosavybės teisės pasikeitimo.

70.  Vietinės rinkliavos mokėtojo pareigos:

70.1Mokėti Savivaldybės tarybos nustatytus Vietinės rinkliavos dydžius, pagal gautą Mokėjimo pranešimą, šių Nuostatų nustatytais terminais.

70.2Administratoriaus prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus Vietinės rinkliavos dydžiams nustatyti.

70.3Perleidžiant nekilnojamąjį turtą informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą raštu per 30 kalendorinių dienų.

70.4Negavus Mokėjimo pranešimo per 30 kalendorinių dienų nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžios, kreiptis į Administratorių.

71.  Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinės rinkliavos nustatymui, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. SKYRIUS

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI PASIBAIGUSIA

 

72Beviltiška skola gali būti pripažinta ta skolininko (juridinio ar fizinio asmens) negrąžinta skola, jos dalis, delspinigiai, kurių neįmanoma ar netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:

72.1Praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti skolos išieškojimo veiksmai ir nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra nelikvidus (neįmanoma jo realizuoti), arba jei rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti, beviltiška pripažįstama likusi skolos dalis arba nustatoma, kad skolininko ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki.

72.2Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius įsipareigojimus.

72.3Skolininkas yra likviduotas ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, neegzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, turintis pakankamai turto skoloms sugrąžinti.

72.4Pasibaigė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti ieškininės senaties terminai ieškinio reikalavimams (dėl pagrindinio įsiskolinimo arba dėl netesybų (baudos, delspinigių)) pareikšti.

72.5Numatomos skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą.

73Administratoriaus vadovo sudaryta komisija, išanalizavusi skolų negrąžinimo priežastis ir nustačiusi, kad skola atitinka Nuostatų 72 punkte nurodytų skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindus, teikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą pripažinti skolą beviltiška kartu su motyvuota išvada, kodėl siūloma skolą pripažinti beviltiška, ir išvadą pagrindžiančių bei savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti įrodančių dokumentų kopijas.

74Skolų beviltiškumą ar pastangas susigrąžinti skolas liudijančiais dokumentais yra laikomi dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir Administratorius stengėsi skolas susigrąžinti. Gali būti pateikiami šie dokumentai:

74.1Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis, kuriais patvirtinama Administratoriaus teisė susigrąžinti skolas, antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimo negalima įvykdyti.

74.2Skolų suderinimo aktai (su juridiniais asmenimis), susitikimų su skolininku protokolai, susirašinėjimo su skolininku įrodymai: registruoti laiškai, telegramos, fakso pranešimai, bankų, audito firmų ir kitų organizacijų rašytinė informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu, ir kiti dokumentai.

74.3Dokumentai, patvirtinantys turto neradimo arba rasto turto nerealizavimo (buvo bandoma realizuoti, tačiau neatsirado pirkėjų, arba turtas nebuvo realizuotas) faktus, arba dokumentus dėl turto neradimo likusios skolos daliai padengti, dėl rasto turto nerealizavimo (kai rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti) arba skolininko sunkią ekonominę (socialinę) padėtį įrodantys dokumentai apie skolininko gaunamas pajamas, apie turimą viešajame registre registruojamą turtą, apie Pasvalio rajono savivaldybės teikiamą paramą ir kiti dokumentai (apie šeimos sudėtį, sveikatos būklę, buvimą įkalinimo įstaigoje ir panašiai).

74.4Tais atvejais, kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties ar paskelbimo mirusiu faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti.

75Skolos beviltiškomis pripažįstamos (nurašytinų beviltiškų skolų sąrašas tvirtinamas) ir nurašomos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Administratoriaus sudarytos komisijos siūlymą.

76Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis ir pasibaigusiomis, anuliuojamos Administratoriaus apskaitos sistemoje ir išimamos iš apskaitos.

XI. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ĮMOKŲ PANAUDOJIMAS

 

77.  Vietinės rinkliavos įmokos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, Vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms Savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

XII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78.  Administratorius atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei laiku atliktą mokėjimo pranešimų pateikimą rinkliavos mokėtojams.

79.  Šių Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys.

80.  Administratorius atsakingas už šių Nuostatų pakeitimo projektų rengimą ir derinimą su Savivaldybe. Nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

81.  Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

82.  Ginčai dėl Vietinės rinkliavos nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

Nuostatų 1 priedas

 

_______________________________________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

                                                                       _______________________________________________

 

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO/PASKIRTIES TIKSLINIMO

DEKLARACIJA

 

201   m.                       mėn.          d.

Pasvalio raj.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio    d. sprendimu Nr.  T1- patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad nekilnojamojo turto objekto plotas/faktiškai naudojama paskirtis:

 

Eil. Nr.

Pastato adresas

Pastato unikalus Nr. nekilnojamo turto registro išraše

Pastato (patalpų) paskirtis nekilnojamo turto registro išraše

Pastato (patalpų) faktiškai naudojama paskirtis

Paskirtis

Plotas, m2

Paskirtis

Plotas, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad Vietinės rinkliavos Administratorius vykdytų patikras nekilnojamojo turto objekte/(-uose), kurių paskirtis tikslinama pagal faktiškai naudojamą.

PRIDEDAMA:

1.    Patalpų eksplikacija.

2.    Nekilnojamo turto registro išrašas.

 

 

(atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

 

Nuostatų 2 priedas

 

___________________________________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

                                                                                               ______________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

ASMENŲ SKAIČIAUS GYVENAMAJAME BŪSTE AR INDIVIDUALIAME GYVENAMAJAME NAME

DEKLARACIJA

 

201   m.                       mėn.          d.       Pasvalio raj.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio  d. sprendimu Nr.  T1-  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad man nuosavybės teise priklauso gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas , esantis adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2

 

Deklaruoju, kad aukščiau nurodytame objekte faktiškai gyvena šie asmenys (patal savininkas įrašomas 1 eilutėje) ir pateikiu tai įrodančius dokumentus:

 

Eil.Nr.

Vardas, pavar

Asmens duomenys

Papildomi duomenys

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.    Pažyma apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte gyvenančius asmenis.

2.    Pažyma apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis.

 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis vietinės rinkliavos administravimo tikslais ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

Patvirtinu, jog deklaracijoje nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

 

(atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

Nuostatų 3 priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

Nekilnojamo turto objektų kategorijos

DVR pastovioji dalis

DVR kintamoji dalis (NT objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais)

Parametras

Rinkliavos dydis, metams

Parametras

Metinė MKA susikaupimo norma

Rinkliavos dydis, metams

Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai)

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

193,45

kg/1 gyvent.

8,2

Eur/1 gyvent.

Gyvenamosios paskirties objektai (butai)

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

245,42

kg/1 gyvent.

10,0

Eur/1 gyvent.

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

4,69

kg/1 m2

2,0

Eur/10 m2

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas

2,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

2,31

kg/1 m2

1,0

Eur/10 m2

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

4,02

kg/1 m2

1,7

Eur/10 m2

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

7,74

kg/1 m2

3,3

Eur/10 m2

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

12,80

kg/1 m2

5,4

Eur/10 m2

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas

0,9

Eur/10 m2

MKA svorio norma

4,31

kg/1 m2

1,8

Eur/10 m2

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

NT objekto plotas

0,9

Eur/10 m2

MKA svorio norma

0,82

kg/1 m2

0,3

Eur/10 m2

Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų)

NT objektų skaičius

2,8

Eur/1 objekt.

MKA svorio norma

27,56

kg/1 objekt.

1,2

Eur/1 objekt.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas

0,9

Eur/10 m2

MKA svorio norma

1,96

kg/1 m2

0,8

Eur/10 m2

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas

0,9

Eur/10 m2

MKA svorio norma

0,75

kg/1 m2

0,3

Eur/10 m2

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas

1,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

0,64

kg/1 m2

0,3

Eur/10 m2

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas

1,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

0,76

kg/1 m2

0,3

Eur/10 m2

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas

3,9

Eur/10 m2

MKA svorio norma

3,50

kg/1 m2

1,5

Eur/10 m2

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas

3,2

Eur/10 m2

MKA svorio norma

4,20

kg/1 m2

1,8

Eur/10 m2

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas

1,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

3,68

kg/1 m2

1,6

Eur/10 m2

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas

0,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

1,43

kg/1 m2

0,6

Eur/10 m2

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas

0,7

Eur/10 m2

MKA svorio norma

2,68

kg/1 m2

1,1

Eur/10 m2

Sodų paskirties objektai

NT objektų skaičius

3,6

Eur/1 objekt.

MKA svorio norma

92,71

kg/1 objekt.

3,9

Eur/1 objekt.

Žemės ūkio paskirties objektai

NT objekto plotas

0,3

Eur/10 m2

MKA svorio norma

0,53

kg/1 m2

0,2

Eur/10 m2

Kiti neįvardinti objektai

NT objekto plotas

1,4

Eur/10 m2

MKA svorio norma

2,84

kg/1 m2

1,2

Eur/10 m2

Netinkami naudojimui objektai

NT objektų skaičius

5,0

Eur/1 objekt.

-

-

-

 

 

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

·   0,7 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·   1,5 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą

·   4,7 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą

·   6,7 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą

 

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji laikinų statinių naudotojams, renginių ar projektų įgyvendintojams (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su  NT objekto):

·   2,2 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·   4,4 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą

·   14,2 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą

·   20,3 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą

 

 

Nuostatų 4 priedas

 

______________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________

   (adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

PRAŠYMAS

Atleisti nuo kintamos VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMOSIOS mokĖjimo

 

20   m.                       mėn.          d.     

Pasvalio raj.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio d. sprendimu Nr.  T1-  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais

 

Informuoju, kad man nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamo turto objekte, esančiame  adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2, nekilnojamo turto registro išraše pateiktas pastato unikalus Nr. <įrašyti >, laikotarpiu nuo 2017 m. .................... mėn.....d. iki 2017 m. .................... mėn.....d. nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla. Prašau nurodytam laikotarpiui atleisti mane nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo už įvardintą nekilnojamo turto objektą.

Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui įsipareigoju pateikti nenaudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis (pažymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh elektros energijos, seniūnijos išduotą ir seniūno patvirtintą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį, nekilnojamojo turto objekte nebuvo negyvenama arba jame nebuvo nevykdoma ūkinė veikla arba šių dokumentų kopijas, kitą informaciją).

Leidžiu naudotis naudoti savo asmens duomenis vietinės rinkliavos administravimo tikslais ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

 

 

(atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

Nuostatų 5 priedas

 

                                                                                                  ____________________________________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

                                                                                             _______________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

PRAŠYMAS

Dėl Nekilnojamo turto objekto įtraukimo į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamo turto objektų kategoriją

 

201   m.                       mėn.          d.     

Pasvalio raj.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio        d. sprendimu Nr.  T1- patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad man nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo turto objektas, esantis  adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2, nekilnojamo turto registro išraše pateiktas pastato unikalus Nr. <įrašyti >, yra netinkamas naudoti pagal paskirtį.

 

Deklaruoju, kad aukščiau nurodytame nekilnojamo turto objekte jokia veikla nevykdoma, negali būti vykdoma ir nebus vykdoma, bei pateikiu tai įrodančius dokumentus:

PRIDEDAMA:

1.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma (jeigu nekilnojamo turto objektas yra sudegęs).

2.    Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas (jeigu nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

3.    <kita informacija>.

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami vietinės rinkliavos administravimo tikslais, juos įtraukiant į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

 

(atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)